بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Is it a map?

No, it is not.

What is it?

It is a door.

اسلاید 2 :

Is it a door?

No, it is not.

What is it?

It is a wall.

اسلاید 4 :

Is it a bus?

No, it is not.

What is it?

It is a car.

اسلاید 5 :

Is it a watch?

No, it is not.

What is it?

It is a clock.

اسلاید 6 :

Is it a car?

No, it is not.

What is it?

It is a ship.

اسلاید 7 :

Is it a tree?

No, it is not.

What is it?

It is a flower.

اسلاید 8 :

Is it a ship?

No, it is not.

What is it?

It is a plane.

اسلاید 9 :

Are they teachers?

No, they are not.

What are they?

They are students.

اسلاید 10 :

Is he a nurse?

No, he is not.

What is he?

He is a dentist.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید