بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تدوين چشم انداز و رسالت

 • ( اول از همه وظيفة تعيين مسير )
 • ايجاد چشم انداز شامل :
 • درك شرايط فعلي شركت
 • اظهار واعلام چشم انداز و رسالت به صورت واضح ، هيجان انگيز و رغبت برانگيز
 • تصميم گيري در خصوص زمان تغيير خط استراتژيك و رسالت شركت .

اسلاید 2 :

ويژگي هاي چشم انداز و رسالت استراتژيك

چشم انداز استراتژيك

فعاليت هايي كه شركت قصد دارد پي گيري نمايد ، مورد شناسايي قرار دهد

 • خط سير بلند مدت شركت را تعيين مي نمايد
 • چشم انداز گسترده اي از آنچه كه هستيم ، آنچه كه انجام مي دهيم و مسير آتي شركت فراهم مي نمايد

بيان رسالت بايد :

 • شركت را از شركت هاي ديگر مجزا سازد .
 • يك حس قوي از هويت سازماني و هدف تجاري را در شما برانگيزند.

اسلاید 3 :

ويژگي هاي چشم انداز و رسالت استراتژيك

رهبري استراتژيك با مفهوم بايدها و نبايدها و چشم اندازي از مسيري كه شركت بايد طي كند ، آغاز مي شود .

اسلاید 4 :

مثالي در مورد چشم انداز استراتژيك

خطوط هوايي دلتا

هدف ما اين است كه دلتا را به عنوان اولين انتخاب در سطح جهان تبديل كنيم .

اسلاید 5 :

خطوط هواپيمايي دلتا

مطرح كردن اين شركت هواپيمايي در سطح جهان :

 • زيرا هدف ما اين است كه رقيبي مبتكر ، جسور . پاي بند به اخلاقيات و موفق باشيم و بهترين خدمات را
 • براي مشتري فراهم كنيم . براي گسترش دامنة پروازها از طريق مسيرهاي جديد و اتحاديه هاي مبتكر جهاني بطور دائم در جستجوي فرصت هاي جديد هستيم .

اسلاید 6 :

مثالي در مورد چشم انداز استراتژيك

خطوط هوايي دلتا

 • شركت هواپيمايي از اين لحاظ صورت مي گيرد كه ما قصد داريم كسب و كار خود را حفظ كنيم زيرا آگاهي كامل داريم منظور حمل و نقل هوايي و خدمات مربوطه باشد . همچنان به ريشه هاي خود پاي بنديم . ما به چشم انداز بلند مدت براي رشد همراه باسود در صنعت هواپيمايي اعتقاد داريم و نيز به اختصاص وقت كافي ، توجه و سرمايه گذاري براي بهبود موقعيت و مقامي كه در اين صنعت داريم ، ادامه خواهيم داد .

اسلاید 7 :

 خطوط هوايي دلتا

 • منظور از تنها انتخاب اين است كه ما به علائق مشتريان . كارمندان و سرمايه گذاران خود ارج مي نهيم .
 • ما به ارائه بهترين خدمات به مسافران و شركت هاي باربري ادامه خواهيم داد و براي پرسنل خود نيز محيطي چالش طلبانه ، رضايت بخش و مثمر ثمر فراهم خواهيم ساخت كه نقش و سهم آنها را به رسميت شناخته و زحمات آنها را ارج نهد . براي سهام داران خود نيز بازده مالي باثبات و بالايي فراهم خواهيم نمود .

اسلاید 8 :

 چرا يك چشم انداز مشترك حائز اهميت است

 • چشم انداز استراتژيك مشترك همانند آهن ربايي است كه تمام براده هاي آهن را به خود جذب مي كند.
 • هنگامي كه تمام كارمندان نسبت به هدف و خط سير بلند مدت شركت متعهد باشند ، امكان وجود انتخابهاي مناسب و مطلوب در خصوص تصميمات تجاري بسيار زياد است .
 • افراد و گروهها از هدف چشم انداز استراتژيك مشترك آگاهي دارند .
 • در اجراي استراتژي بهبودي حاصل مي شود .

اسلاید 9 :

تعريف و تعيين كسب و كار شركت

براي اين منظور 3 عامل مدنظر قرار مي دهيم :

 • نيازهاي مشتري : آنچه كه بايد برآورده شود
 • گروه هاي مشتريان : كساني كه قرار است نيازهايشان برآورده شود .
 • تكنولوژي هاي مورد استفاده و وظايفي كه بايد انجام شود . نحوه برآورده شدن نيازهاي مشتري.

اسلاید 10 :

تعريف و تعيين كسب و كار شركت

 • نگاه از خارج از سازمان به نيازهاي مشتري ، تعريفي را كه از كسب و كار ارائه مي كنيم بصورت مشتري محور و بازار محور درمي آورد .
 • نگاه از داخل به تكنولوژي ها و وظايف ، گسترة عمليات شركت را به صورت تخصصي ، كاملاً منسجم و نيمه منسجم درمي آورد
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید