بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاريف

سوگ

داغديدگي

عزاداري

اسلاید 2 :

انواع فقدان

ازدست دادن:

 فرد مورد علاقه

محل سكونت

جامعه و يا كشور

شغل

سلامتي

عملكرد اجتماعي

و ...

اسلاید 3 :

مراحل مختلف سوگچرخه سوگ

اسلاید 4 :

واكنشهاي فردي در طي فرايند سوگ

جسمي

روانشناختي

اسلاید 5 :

نشانه هاي جسمي سوگ طبيعي

اسلاید 6 :

پاسخهاي روانشناختي به فقدان

اسلاید 7 :

عوامل مؤثر در واكنش فرد به فقدان

بيولوژيك

عصبي و روانشناختي

اجتماعي و فرهنگي

مذهبي

اسلاید 8 :

عوامل بيولوژيك

تغيرات سيستم نوروآندوكرين

سيستم كاتكول آميني و سروتونيني

تغيرات سيستم ايني

اسلاید 9 :

عوامل عصبي - روانشناختي
و فردي

الگوي كلي پاسخدهي

رشد و تكامل فرد

بكار گيري توانائي ها و نيروهاي موجود براي مديريت فقدان

ميزان دروني شدن وابستگي

قابليت انعطاف پذيري

خصايص و منش فرد

اسلاید 10 :

پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي

پذيرش نقش و تاييد پاسخها

كيفيت مرگ

آداب وانتظارات اجتماعي

معناي فرهنگي و اجتماعي فقدان

تغيير در موقعيت اجتماعي و برخورداري از منابع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید