بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آنتي بيوتيك ها :

        باكتريوسيد

        باكتريواستاتيك

اسلاید 2 :

آنتي بيوتيك هاي بتا لاكتام

الف) پنيسيلين ها :Penicillin's                                                                               

داراي حلقه تيازوليدون و بتالاكتام در ساختمان خود مي باشند

وجود حلقه بتا لاكتام براي ايجاد اثرات لازم است

بعضي ميكروب ها باترشح آنزيم بتالاكتاماز ( پني سليناز ) باعث باز شدن حلقه و ازبين رفتن اثر

پني سلين ها مي شوند

باز شدن حلقه باعث ايجاد اسيد پني سيلوئيك مي شود ( نور و حرارت نيز اين ماده را ميتواند توليد نمايد)

اسيد پني سيلوئيك عامل اصلي بروز حساسيت نسبت به پني سلين ها مي باشد

انواع پني سلين ها: توسط قارچ ها توليد شده و باكتريوسيد مي باشند

(1پني سلين هاي طبيعي G , V : 

Pen.G. Benzatine(1/200/000),  Pen.G.Procaine(400/000),(800/000)               

Pen.G.K+,Na+(1/000/000),(5/000/000)                                                               

 Pen.G.(6.3.3)   (600/000Ben.,300/000Pro.,300/000Na+,K+)                             

پني سلين G  بر روي گرم مثبت ها موثر و بر گرم منفي ها كمتر اثر دارد ، خوراكي نيست

پني سلين V بر گرم مثبت ها موثر و بر گرم منفي ها اثر كمتر ي نسبت به پني سلين G  دارد و خوراكيست

پني سلين G  داروي انتخابي بر روي استرپتوكوكها ، استافيلوكوكها ، پنوموكوكها ، گنوكوكها ، مننگوكوكها

و باسيلويهايي مي باشند كه مولد آنزيم پني سليناز نباشند

پنيسلين G  بر تك ياخته ، ويروس ، انگل و قارچها اثري ندارد

مثال:

Pen. G. Ben. (1/200/000iu)داروي انتخابي جهت درمان فرنژيت ناشي از استرپتوكوك بتا همولتيك

و جلوگيري از تب هاي روماتيسمي است

پني سلين V در عفونت ها ي خفيفتر فارنژيت ، برونشيت و اوتيت بكار مي رود

اسلاید 3 :

2) پني سلين هاي مقاوم به پني سليناز:Cloxacilline                                                      

اين دارو در برابر بتالاكتامازها مقاوم مي باشد

3) پني سلين هاي وسيع الطيف : Amoxicilline , Ampicilline                                      

طيف اثر از پني سلين هاي طبيعي بيشتر

آموكسي جذب گوارشي بهتر عارضه اسهال كمتر و جهت درمان عفونتهاي فارنژيت ، اوتيت ، برونشيت

و سينوزيت بيشتر استفاده مي شود

آمپي سيلين همچنان در عفونت ادراري و مننژيت اطفال بكار مي رود

4) كو-آموكسي كلاو  :Co-Amoxiclave                                                                   

اين دارو تركيبي از آموكسي سيلين و كلاولانيك اسيد مي باشد

كلاولانيك اسيد ماده اي است كه سبب بي اثر شدن و ازبين رفتن آنزيم پني سليناز مي گردد

بنابراين اين دارو بيشترين طيف اثر در اين خانواده رادارد

عوارض پنيسلين ها :

حساسيت مهمترين عارضه پني سلين ها مي باشد كه مربوط به جزء اسيد پني سيلوئيك است

حساسيت از خارش ، كهير و قرمزي در پوست تا شوك هاي آنافيلاكسي را در بر مي گيرد

حساسيت به سابقه قبلي تزريق پني سلين ارتباط ندارد و با هر دوزي از دارو ممكن است ايجاد شود

عفونت اضافه : اين عارضه با پني سلين هاي با طيف اثر بالا ديده مي شود كه باعث بر هم خوردن فلور

ميكروبي روده شده و ميكروب هاي فرصت طلب و پاتوژن جايگزين مي شوند ( اسهال و دردهاي شكمي )

سوسپانسيون هاي خوراكي و تزريقي پني سلين ها بمدت 24ساعت در دماي اتاق و بمدت 2 هفته در

يخچال قابل نگهداري مي باشند

سوسپانسيون هاي كوآموكسي كلاو سريعتر تجزيه مي شوند ( چند ساعت در دماي اتاق)

اسلاید 4 :

ب ) سفالوسپورين ها : Cephalosporin's                                                              

توسط قارچ ها توليد شده و باكتريو سيد مي باشند ودر مقابل بتالاكتاماز ها نيز مقاومند

انواع سفالوسپورين ها

(1سفالوسپورين هاي نسل اول :Cephalexine , Cefazoline                                      

اين داروها بر گرم مثبت ها اثر مناسبي داشته و بر گرم منفي ها كمتر موثرند

سفالكسين در عفونت هاي خفيفتر مولد پني سليناز و آيسه ها بكار مي رود ( نظير استافيلوكوك طلايي)

سفازولين داروي انتخابي در پروفيلاكسي قبل از جراحي ها مي باشد

2) سفالوسپورين هاي نسل سوم :Cefotaxime , Ceftazidime , Ceftriaxone, Cefixime

اين داروها نسبت به نسل اول بر گرم مثبت ها كمتر اثر داشته ولي بر گرم منفي ها بسيار موثرند

همچنين نفوذ پذيري مناسبي به سيستم اعصاب مركزي دارند

پس داروي انتخابي در جريان مننژيت ها ، سپتي سمي ها وعفونت هاي مقاوم بيمارستاني ميباشد

سفكسيم از اين گروه تنها بصورت خوراكي قابل استفاده مي باشد و مابقي تزريقي هستند

عوارض :

حساسيت با اين داروها نسبت به پني سلين ها بسيار كمتر بوده ولي وجود دارد

افرادي كه با پني سلين ها دچار شوك آنافيلاكسي شده اند نبايد اين داروها را بصورت تزريقي استفاده كنند

سميت كليوي با اين داروها ديده شده و چنانچه با آمينوگليكوزيد ها مصرف شوند تشديد مي شود

عفونت اضافه

ج) ايمي پنم :Imipenem                                                                                        

اين دارو از نظر ساختمان شيميايي با پني سلين ها و سفالوسپورين ها متفاوت بوده ولي جز بتالاكتام هاست

اثر مناسبي بر گرم منفي و گرم مثبت ها داشته و نفوذ پذيري مناسبي دارد

آخرين خط درمان در عفونت هاي وسيع و مقاوم ( سوختگي ها )

اسلاید 5 :

تتراسايكلين ها :Tetracycline , Doxycycline                                                           

اتصال به جزء 30s ريبوزوم و باكتريواستاتيك ( مهار سنتز پروتئين ها و آنزيم ها)

اين داروها ر گرم مثبت ها و گرم منفي ها اثر مناسبي دارند

اين دارو ها جهت درمان عفونت هاي وبا و شبه وبا انتخابي مي باشند و جهت درمان عفونت هاي كلاميديايي

( تراخم ) و عفونت هاي ريكتزيايي ( تيفوس و تب Q ) بكار ميروند در تب مالت زماني بكار مي رود كه

داروهاي رديف اول مؤثر نباشند در درمان آكنه نيز بكار مي روند

عوارض :

اختلالات گوارشي با اين دارو ها شايع بوده و با غذا نيز جذب آنها مختل مي شود ( خصوصا تتراسايكلين )

تتراساكلين همچنين با تركيبات دو ظرفيتي نظير آهن ، كلسيم و... كمپلكس شده وجذب آن مختل مي شود

بنابر اين همراه غذا ، شير و داروهايي نظير آنتي اسيد ها قابل استفاده نمي باشد ( 2 ساعت فاصله)

داكسي تداخل كمتر ي دارد ضمنا داكسي دفع صفراوي داشته و در بيماران داراي مشكلات كليوي ارجح

مي باشد( اكثر آنتي بيوتيك ها بصورت دست نخورده از كليه دفع مي شوند)

اين داروها با كلسيم موجود در بدن كمپلكس شده و با رسوب در استخوان ها سبب ناهنجاري هاي استخواني

در جنين ويا بد رنگ شدن دندانها مي شوند بنابراين مصرف اين داروها در زنان باردار ، شيرده و كودكان

كمتر از 8 سال ممنوع مي باشد

سندرم فانكوني : با تتراسايكلين هاي تاريخ گذشته اتفاق مي افتد

علائم : سردرد ، بي حالي ، هزيان ، عطش زياد ،پلي اوري، آلبومين اوري ، گلوكزاوري و هماچوري

اسلاید 6 :

آمينوگليكوزيدها : Aminoglycosides                                                                       

 Pramomycin , Neomycin , Streptomycin , Amikacin , Gentamicin           

اتصال برگشت ناپذير به جزء 30s و باكتريوسيد

اين داروها جذب گوارشي ندارند( قطبيت زياد)

استفاده از نئومايسين بصورت خوراكي جهت كاهش فلورميكروبي روده قبل از جراحي هاي شكم مي باشد

استفاده از پارامومايسين بصورت خوراكي جهت درمان آميبياز روده اي مي باشد

اين داروها بر گرم مثبت ها و گرم منفي ها اثر مناسبي دارند ولي بدليل عوارض بالا كمتر استفاده مي شوند

در عفونت هاي گرم مثبت پني سلين ها ارجح بوده و عوارض كمتري دارند

در عفونت هاي گرم منفي اين داروها تاحدي هنوز هم بكار مي روند

داروي استرپتومايسين در درمان تب مالت همراه با تتراسايكلين ها زماني بكار مي رود كه داروهاي

رديف اول نظير كوتريموكسازول و ريفامپين مؤثر نباشند اين دارو در درمان سل نيز بعد از ريفامپين در

رديف دوم درمان قرار دارد

داروهاي آميكاسين و جنتامايسين در درمان عفونت ها ي گرم منفي ( خصوصا ادراري ) بكار مي روند

آميكاسين از جنتامايسين قويتر مي باشد

عوارض :

الف) كليوي : 20% افرادي كه بمدت 1 هفته از اين داروها استفاده مي كنند  دچار سميت كليوي مي شوند

اين سميت برگشت پذير بوده ولي باعث تجمع دارو در بدن مي شود ( تشديد ساير سميت ها )

نئومايسين بيشترين سميت و استرپتومايسين كمترين سميت را دارد

ب ) گوشي  :

(1شنوايي : برگشت ناپذير ( كري دائم)  نئومايسين بيشترين و جنتا و استرپ كمترين( صداي زنگ در گوش)

(2تعادلي : برگشت پذير  استرپتومايسين از همه بيشتر و با آميكاسين وجود ندارد ( سردرد شديد)

ج) عفونت اضافه

اسلاید 7 :

سولفاناميد ها : Sulfonamides                                                                              

سولفاناميد ها توسط قارچها توليد نمي شوند اين تركيبات اولين بارقبل از جنگ جهاني اول و قبل از پني سلين

 در آزمايشگاه تهيه شده و بنابراين بكار بردن لفظ آنتي بيوتيك در مورد آنها صحيح نمي باشد

اين داروها بر گرم منفي و گرم مثبت ها اثر بسيار مناسبي داشتند كه بمرور زمان نسبت به آن مقومت ايجاد شد

اين داروها بجاي PABA وارد مسير سنتزاسيد فوليك شده و ماده اي ناكارامد توليد مي نمايد( باكتريواستاتيك)

ُسولفاستاميدSulfacetamide)) بصورت قطره چشمي در درمان تراخم بكار مي رود

تريپل سولفاTriple sulfa)   )           Sulfathiazole+Sulfacetamide+Sulfabenzamide

 تركيبي از سه سولفوناميد  مي باشد و بصورت قرص و كرم واژينال در درمان واژينيت بكار مي رود

سيلور سولفاديازين و مافنيد                                               Silver sulfadiazine , Mafenide

بصورت كرم موضعي در درمان عفونت هاي ناشي از سوختگي ها بكار مي رود

كوتريموكسازولCo-Trimoxazole    ( Sulfamethoxazole + Trimethoprim  )            

تركيبي از يك سولفوناميد و يك غير سولفوناميد است و اثر باكتريواسيد دارد اين دارو در درمان عفونت هاي

ادراري و گوارشي و سينوزيت ، اوتيت و برونشيت بكار مي رود

اسهال هاي مسافرتي و اسهال ناشي از آميبياز و شيگلوز ( داروي انتخابي )

عفونت هاي سالمونلايي ( حصبه و تيفوئيد ) ( داروي انتخابي )

سولفا سالازين :                            ( ( Mezalazine))                                Sulfasalazine

جزء سولفوناميد ها بوده ولي ضد ميكروب نيست پس از استفاده خوراكي در در روده تجزيه ميكروبي شده و

5 – آمينوساليسيليك اسيد آزادمي كند كه داراي اثرات ضد التهابي مي باشد ( درمان كرون روده اي)

(

اسلاید 8 :

عوارض :

در افراد داراي نقص ژنتيكي كمبود آنزيم G6PD بدليل ايجاد آنمي هموليتيك ممنوع مي باشد

اين داروها درادراربا  PH اسيدي و حتي خنثي كريستاليزه مي شوند بنابراين جهت جلوگيري از ايجاد

سنگهاي ادراري و آسيب رسيدن به كليه بايد با آب فراوان مصرف شوند

بثورات جلدي و حساسيت پوستي عارضه شايع اين داروها مي باشد

مصرف سولفاناميد ها در دوران بارداري ممنوع مي باشد چون با اتصال به پروتئين هاي پلاسما در بدن

جنين باعث آزاد شدن بيلي روبين شده و بيلي روبين بدليل كامل نبودن سد مغزي خوني جنين وارد مغز

جنين شده و بارسوب در اعصاب مركزي باعث ايجاد نوعي عقب ماندگي ذهني به نام كرنيكتروس مي شود

تري متوپريم Trimethoprim                                                                                  

اين دارو با مهار آنزيم دي هيدرو فولات ردوكتاز از فعال شدن اسيد فوليك جلوگيري بعمل مي اورد

وبه تنهايي در درمان عفونت هاي ادراري مي تواند بكار رود ( باكتريواستاتيك)

اسلاید 9 :

Nalidixic Acid                                                                                   كينولون ها :

 از باز شدن رشته هاي آن و نسخه برداري از ژن ها جلوگيري بعمل DNAgyrase اين دارو با مهار

مي آورند درغلظت كم باكتريواستاتيك بوده و با غلظت هاي معمول باكتريوسيد مي باشند

در درمان عفونت هاي گرم منفي ادراري و گوارشي بسيار موثر مي باشند

عوارض : اختلالات گوارشي و حساسيت به نور با اين داروها شايع مي باشد

Ciprofloxacin , Ofloxacin                                                           فلوروكينولون ها

اين داروها شبيه دسته قبلي بوده ولي نفوذ پذيري و قدرت اثر بالاتري دارند و جهت درمان عفونت هاي

گوارشي ، ادراري ، تنفسي و پوستي ( خصوصا گرم منفي ها) بكار مي روند اين داروها حتي بصورت خوراكي برپسودوموناس مؤثر مي باشند

عوارض : اختلالات گوارشي و حساسيت پوستي با اين داروها ديده مي شود

مصرف اين داروها در افراد كمتر از 18 سال و زنان باردار بدليل خورده شدن سطح مفاصل ممنوع است

Erythromycin , Azithromycin                                                           ماكروليد ها

 ريبوزومها متصل شده با دوزكم باكتريواستاتيك و با دوز معمول باكتريوسيد مي باشند50s به جزء

بوده وداروي انتخابي درموارد حساسيت نسبت به پني سلينهاست  G طيف اثراين گروه شبيه پنيسلين

همچنين در درمان عفونتهاي كلاميديايي ( تراخم ) و پنومونيهاي مايكوپلاسمايي و ديفتري انتخابي است

در درمان آكنه نيز اين دارو بكار ميرود

آزيترومايسين طولاني اثر تر بوده و قدرت آن نيز بيشتر است

عوارض : حساسيت هاي تاخيري بصورت تب و دردهاي عضلاني  و ضايعات جلدي

اسلاید 10 :

آنتي بيوتيك هاي متفرقه :

Clindamycin                                                                                   1) كليندامايسين :

مكانيسم آن شبيه تتراسايكلين ها بوده و باكتريواستاتيك است در عين حال اين دارو بر ميكروبهاي

بيهوازي موثر بوده و به دليل نفوذ پذيري مناسب و بي خطري در جنين جهت درمان عفونتهاي بيهوازي

 جنين  و اطراف آن بكار مي رود اين دارو نيز در درمان آكنه استفاده مي شود

عوارض : كوليت با غشاء كاذب ( نوعي عفونت اضافه توسط كلستريديم ديفيسيل ) كه بصورت اسهال و

دردهاي شكمي  ديده مي شود

Metronidazole                                                                                 2) مترونيدازول :

 داراي اثر باكتريوسيد در ميكروبهاي بيهوازي است DNA اين دارو با برهم زدن ساختمان مارپيچي

اين دارو همچنين داراي اثر ضد انگل مي باشد

ازا ين دارو جهت درمان ژيارديا و آميبيازكبدي و عفونت ناشي از آبسه ها استفاده ميشود

در درمان عفونت هاي بيهوازي پس از جراحي هاي شكم نيز كاربرد وسيعي دارد

در ردمان عارضه عفونت اضافه ساير آنتي بيوتيك ها نيز بكار مي رود

عوارض : زرد شدن انتهاي زبان ، ايجاد طعم فلزي در دهان و تحريك گوارشي

Nitrofurantoine                                                                           3) نيتروفورانتوئين :

اين دارو پس از جذب سريعا توسط كليه دفع مي گردد و جهت درمان عفونتهاي گوارشي و ادراري بكارميرود

اين دارو برگرم منفي ها بصورت باكتريواستاتيك موثر مي باشد

عوارض : اختلالات گوارشي و حساسيتي

 بدليل ايجاد آنمي همولتيك ممنوع استG6PD مصرف اين دارو در افراد داراي نقص ژنتيكي كمبود آنزيم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید