بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

اسلاید 2 :


1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

اسلاید 3 :


9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

اسلاید 4 :

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

اسلاید 5 :

از نقطه نظر ریاضی:

چه چیزی معادل 100% است؟

100٪ به چه معنی است؟

چگونه می توان به 100% دست یافت؟

و بلاخره 100% در زندگی چیست؟

اسلاید 6 :

اینجا یه فرمول کوچیک ریاضی هست که ممکنه کمک کنند به پاسخ این پرسش:

اسلاید 7 :

اگر:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

معادل اینها باشند:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

اسلاید 8 :

پس

(سخت کار کردن)

H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

و

(دانش)

K-N-O-W-L-E-D-G-E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

اسلاید 9 :

اما

(نگرش یا تفکر)

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

اسلاید 10 :

بنا براین با این نتایج ریاضی می توان گفت که:

شما با کار سخت و دانش به 100% نزدیک می شوید

 اما تنها با نگرش و تفکر می توانید به 100 % برسید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید