بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عدم تعادل در هموستازي بدن در طي جدال موجود زنده جهت حفظ بقاي خويش در محيط

اسلاید 2 :

►افزايش سطح پلاسمايي

 • ACTH
 • Cortisol
 • Adrenalines
 • Neutrophilia: افزايش تعداد نوتروفيل هاي خون
 • Lymphopenia: كاهش تعداد لمفوسيت هاي خون
 • Hyperglycemia: افزايش گلوكز پلاسما

اسلاید 3 :

گلوكوكوتيكوئيدها

گروهی از تركيبات استروئيدي[مانند کورتیزول (۲۱ کربنه)] گفته می‌شود که در بخش قشری غده فوق كليوي ساخته می‌شوند. استروئیدها ترکیباتي هسنتد از خانواده چربي ها با چهار حلقه كربني.

کورتیزول‏ و كورتيكواسترون از مهمترين گلوكوكورتيكوئيدهاي موجود هستند. تفاوت اصلی گلوکوکورتیکوئیدها با سایر کورتیکواستروئیدها در رسپتورهای اختصاصیشان و تاثیراتشان بر بدن است.

اسلاید 4 :

►استرس حاد

 • استرس حاد استرسي است كه در آن عامل استرس زا به صورت ناگهاني بروز كرده و مدت زمان حضور آن كوتاه است.

►استرس مزمن

 • استرس مزمن استرسي است كه در آن عامل

استرس زا براي مدتي طولاني بر دام اثرگذار خواهد بود.

اسلاید 5 :

افزايش در

►اپي نفرين و نوراپي نفرين

►كورتيزول (در طيور كورتيكواسترون)

►ضربان قلب و سرعت گردش خون به ماهيچه ها

►سطح پلاسمايي اسيدهاي چرب و تري آسيل گليسرول ها

اسلاید 6 :

(1تجربه قبلي نسبت به عامل استرس زا (عادت پذيري به عامل استرس زا)

(2تفاوت هاي ژنتيكي در بين گونه ها و نژادهاي مختلف.

           مانند: Bosindicus vs. Bostaurus

(3سن:

(1در يك تحقيق هدلينگر (2006) نشان داده شد كه استرس ناشي از

(2 حمل و نقل در چلچله هاي دريايي با سن بالاتر كمتر است.

اسلاید 7 :

(4وضعيت فيزيولوژيكي

(5جنس

مارين و همكاران (2002) نشان دادند كه جوجه هاي نر نسبت به استرس حاد داراي حساسيت بيشتري هستند

(6مدت زمان بروز و نوع  عامل استرس زا‏ 

اسلاید 8 :

►محيطي

 • استرس حرارتي و استرس اكسيداتيو

►استرس فيزيولوژيك

 • كمبودهاي تغذيه اي

► اجتماعي

 • تراكم گله

اسلاید 9 :

►استرس حرارتي

 • گرمايي
 • سرمايي

►استرس اكسيداتيو

 • داراي ارتباط نزديكي (همپوشاني) با استرس گرمايي و استرس متابوليكي است
 • استرس ناشي از توليد راديكال هاي آزاد

►مواد سمي

 • عناصر سنگين در مواد خوراكي مورد مصرف دام

اسلاید 10 :

üLCT:حداقل درجه حرارت مطلوب(درجه حرارت بحرانی پایین)

üUCT:حداکثر درجه حرارت مطلوب(درجه حرارت بحرانی بالا) 

منطقه آسایش حرارتی یا محدوده حرارتی خنثی:دامنه ای از درجه حرارت محیطی که عملکرد و تولید پرنده در حد مطلوب است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید