بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در راستای یادگیری مطلوب، تدریس متضمن کنش هایی است :

1-انگیزش:        محرک یاد گیری

2-اطلاعات:       کسب اطلاعات

 3-پردازش اطلاعات:         تبیین وتصریح،تجزیه،ترکیب

4-ذخیره سازی اطلاعات و اصلاح مجدد        تقابل اطلاعات قدیم و جدید و ایجاد ساخت ذهنی جدید

5-انتقال اطلاعات:             انتقال آموخته ها به موارد و مسایل جدید،استخراج اصول تازه

6-کنترل هدایت شده:          هدایت عملکرد شاگردان

اسلاید 2 :

عوامل موثر در تدریس موفق:

1-استاد و فرایند یاددهی –یادگیری:

الف:دانش و مهارت.

—-دانش درمورد رشد و رفتار انسان.

—-......................یادگیری انسان.

—-....................موضوع  درسی.

—-.......................برنامه درسی.

—-.......................روش تدریس.

—-.......................روابط انسانی

اسلاید 3 :

شایستگی های اساتید:(بوریچ)

—Knowledge competenciesعلمی :

—Performance competenciesعملکردی:

—Consequence competencies نتیجه ای:

—....تغییر رفتار فراگیران

اسلاید 4 :

ب:نگرش استاد.

—-فراگیر نگر

—-موضوع (درس)نگر

—ج:نیازهای انگیزشی اساتید.

—-شغلی،فردی،اجتماعی

اسلاید 5 :

2-فراگیر و فرایند یاددهی –یادگیری:

-مراحل رشد و یادگیری

-ساخت ذهنی

self concept –خود پنداره.

اسلاید 6 :

تیپ های فراگیران:کرسی david keirsey

خصوصیات جسمی- روانی که تشکیل وحدتی می دهند مجزا از وحدتهای دیگر

—محافظه کاران:

guardians

نیازهای اساسی:-درس سنتی و ساختاری عضویت،تعلق،تکالیف ومسولیت و وظیفه استاندارد

مهارتها:-سازماندهی و کارگشایی

شعار:برای خدمت کردن باید زندگی کرد

اسلاید 7 :

نیازهای اساسی:-تدریس پر تحرک و هیجانی را دوست دارند،آزادی عمل ،انگیزش و تنوع

مهارتها:- مباحثه و شوخ طبعی،تدبیر و عملکرد

شعار:برای کارکردن باید زندگی کرد.

اسلاید 8 :

نیازهای اساسی:- درس هماهنگ و مفید را دوست دارند هویت دهی وتشویق  و خود تحققی،روابط با معنا و بایستگی.

مهارتها:- هدایت و حمایت

شعار: برای بودن باید کار کرد.

اسلاید 9 :

نیازهای اساسی: درس جدی و علمی را دوست دارند.دانش و شایستگی ،قدرت اراده و برتری

مهارتها:-حل مسایل مشکل، راهبردی و طرح مبتنی بر دانش

شعار:برای دانستن باید زنده بود.

اسلاید 10 :

انطباق یابنده:

سبک یادگیری فعال را ترجیح می دهند.

یادگیری را با تجارب شخصی مرتبط  می  سازند.

از کاربرد دانسته های خود در زندگی لذت می برند.

روش تدریس فعال و یادگیری مستقل مناسب است-تحلیل بیش از حد را دوست ندارند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید