بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 • قدرت و سياست واقعيتهاي مسلم زندگي اجتماعي و سازماني هستند و فرد براي مؤثر بودن در سازمان بايد بخوبي آنها را درك كند. براي ايجاد تحول در سازمان هم به دانش و مهارت در عرصه قدرت و سياست نياز است و به قول وارنر برك(worner burke ) هدف تحول ايجاد تعبير است و براي ايجاد آن بايد ازقدرت استفاده كرد.

اسلاید 2 :

قدرت چيست

 • از قدرت تعاريف متعددي ارائه شده‌است از جمله به عنوان توانايي تأثيرگذاري بر دستاوردهاي سازماني عناصر مشترك تعاريف قدرت :
 • عمل يا توانايي تأثيرگذاري بر ديگران
 • تأثيرگذاري تعامل اجتماعي بين دو يا چند طرف
 • نتايج مورد توجه يك طرف نسبت به طرف ديگر

اسلاید 3 :

 • قدرت ممكن است شكلهاي متعددي از جمله مثبت و منفي داشته باشد.
 • مثالهايي از كاربردهاي مثبت قدرت
 • رهبري ، تأثيرگذاري، تشويق ، ترغيب
 • مثالهايي از كاربردهاي منفي قدرت
 • تخريب ، اجبار ، صدمه ، زورگويي
 • قدرت نه خوب است و نه بد هرچند به گفته لورد آكسون قدرت ميل به فساد دارد اما بسياري از مشكلات قدرت برخاسته از اهداف صاحبان قدرت و ابزار مورد استفاده است.

اسلاید 4 :

صور دوگانه قدرت (مثبت، منفي)

 • ابعاد منفي قدرت از ديد ديويدمك للاند
 • نحوه به كارگيري آن و اينكه از نوعي حميت تسلط بر ديگران نشأت مي‌گيرد
 • تسلط و اعمال كنترل بر ديگران
 • ابعاد مثبت قدرت از ديد ديويدمك کلاند
 • پشتگاهي ، تأثيرپذيري و رهبري
 • توانمند ساختن افراد جهت دستيابي به اهداف و به شخص امكان مي‌دهد قدرت رسيدن به هدفش را آزمايش كند
 • توانمند سازي صاحب قدرت و ديگر افراد
 • عموماً جنبه مثبت قدرت بر جنبه منفي الويت دارد و پاچن در تحقيقان خود ـ اين مطلب را مشاهده كرد رابرنز از 2 نوع قدرت جمعي و رقابتي صحبت كرد و نشان داد كه در سازمان قدرت جمعي حالت غالب دارد

اسلاید 5 :

تئوريهاي در باب منابع اجتماعي قدرت:

 • چگونه افراد صاحب قدرت مي‌شوند؟
 • قدرت چگونه ايجاد ، اعطاء و يا بدست مي‌آيد؟
 • براي پاسخ به اين سؤالهاي چهار نظريه مطرح مي‌گردد:
 • 1- تئوري ((قدرت ـ وابستگي)) امرسون
 • 2-تئوري منابع قدرت اجتماعي فرنچ وريون
 • 3-مدل استراتژ يك _ اقتضايي قدرت سالانسيك وففر
 • 4- نظرات مينتز برگ

اسلاید 6 :

1-تئوري ((قدرت ـ وابستگي)) امرسون

 • قدرت در هر رابطه‌ اجتماعي كه در آن يك شخص به شخص ديگري وابسته است وجود دارد و به نيازهاي آن دو بستگي دارد
 • اجزاء و عناصر نظريه ((قدرت ـ وابستگي))
 • رابطه اجتماعي بين 2 طرف
 • منابع كه تحت كنترل يك طرف و مورد درخواست و علاقه طرف ديگر است.
 • اين نظريه با تئوري ديگري به نام تئوري مبادله اجتماعي كه مدعي است آنچه بين افراد در عامل مي‌گذرد نوعي مبادله كالاهاي اجتماعي از قبيل عشق ، تنفر ، احترام، تمجيد ، جاذبه و.... است)

اسلاید 7 :

2-تئوري منابع قدرت اجتماعي فرنچ وريون

 • مباني يا منابع پنجگانه قدرت اجتماعي از ديد فرنچ و ريون:
 • الف) قدرت پاداش
 • ب) قدرت اجبار
 • ج) قدرت قانوني
 • د) قدرت مرجعيت
 • هـ) قدرت تخصص

اسلاید 8 :

3-مدل استراتژ يك _ اقتضايي قدرت سالانسيك وففر

 • اين نظريه مدعي است قدرت در اختيار واحدهاي فرعي است و مانند ساير نظريه‌ها از اين ديدگاه حمايت مي‌كند كه كساني كه بر ديگران برتري دارند صاحب قدرت هستند . آن دو اظهار مي‌دارند كه هنگامي كه قدرت حاصل شد همه صاحبان قدرت جهت افزايش بقا قدرت را اعمال مي‌كنند

اسلاید 9 :

4- نظرات مينتز برگ

 • مينتز برگ اظهار مي‌دارد كه سازمان نوعي بازي قدرت است كه تأثيرگذاران در پي كنترل تصميمات سازمان هستند و براي اعمال قدرت 3 شرط اساسي لازم است
 • الف) منبع قدرت
 • ب) نيرو براي اعمال قدرت
 • ج) اعمال مهارت اعمال قدرت
 • منابع پنجگانه احتمالي قدرت از ديدگاه مينتزبرگ
 • كنترل منابع
 • داشتن مهارت
 • دانش
 • حق قانوني
 • دسترسي به صاحبان قدرت( بر مباني چهارگانه قبل )

اسلاید 10 :

تعاريف سياست سازماني

 • از ديدگاه لاسول سياست يعني اينكه افراد چه چيزي را چه موقع و چگونه بدست مي‌آورند و سياستهاي سازماني فعاليتهاي است كه براي كسب ، توسعه و اعمال قدرت صورت مي‌گيرد تا در شرايط عدم اطمينان يا اختلاف تفكر نتايج مورد نظر اعمال كننده سياست حاصل شود
 • دربردارنده اعمال و فعاليتهاي عمدي نفوذ براي افزايش و يا حفظ نفع شخصي افراد يا گروهاست
 • مديريت نفوذ براي حصول اهدافي كه مورد تأييد سازمان نيست يا سازمان ابزار رسيدن به آنها را تأييد نمي‌كند.
 • با توجه به تعاريف فوق مشخص مي‌شود كه قدرت و سياست شباهت زيادي دارند زيرا هردو به منافع شخصي و از ميان برداشتن مقاومت ديگران و به پديده نفوذ ارتباط دارند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید