بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف كارپرداز :


طبق ماده 53 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها كارپرداز مأموري است كه نسبت به خريد و تدارك كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت آئين نامه اقدام مي نمايد . از كارپردازان بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معتبر اخذ گردد. گردش عمليات تنخواه گردان ها و بالاخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سه ماه كنترل ، تسويه و ترميم مي گردد .

اسلاید 2 :

ماده 53: کارپرداز مأموري است که نسبت به خريد، تدارک کالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين آیین‏نامه اقدام مي‏نمايد. از کارپردازان قراردادي بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معتبر اخذ گردد. گردش عمليات تنخواه‏گردآن‏ها و بالاخص تنخواه کارپردازان در پايان هر سه ماه کنترل، تسويه و ترميم مي‏گردد.

تبصره1- در خصوص کارپردازان رسمي وپیمانی تا سقف پاداش پايان خدمت ايشان وثيقه لازم نبوده و مازاد بر آن لازم است وثيقه دريافت شود. تسويه پايان خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه ايشان خواهد بود.

اسلاید 3 :

ماده 33 :تنخواه‏گردان پرداخت عبارت است از وجهي که از طرف مدير امور مالي (خزانه دار) و یا مقامات مجاز از طرف وی و رييس امور مالي در واحدهای اجرایی مستقل با تأييد رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و رييس واحدهای اجرایی مستقل، براي انجام هزينه‏ها و خريدها در اختيار کارپرداز قرار مي‏گيرد. سقف تنخواه کارپرداز تا سقف معاملات جزئی مي‏باشد، سقف يا تعداد پرسنل مسئول فقط به تشخيص رييس موسسه قابل تغيير است.

اسلاید 4 :

ماده 45: کليه اسناد هزينه، خريدها و تعهدات انجام شده حسب مورد بايد مدارک مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد: مستنداتی که ازطریق نرم افزارهای الکترونیکی قابل احصاء ونگهداری هستند جایگزین اسناد کاغذی خواهد شد

اسلاید 5 :

الف) خريدهاي داخلي

1- درخواست خريد 2- فاکتور خريد 3- رسيد انبار يا رسيد تحويل مستقيم ودر خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضائ  تحویل گیرنده رسیده باشد 4- مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد 5- دستور پرداخت 6- تأييديه درخواست‏کننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد حسب مورد 7- تصوير قرارداد، در مورد خريدهای در قالب قرارداد. 8- درموارد ضروري تأييد صورتجلسه تحويل کالا و یا نصب، توسط رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و در مورد واحدهاي اجرايي مستقل نيز توسط رييس واحد به منزله صدور رسيد انبار / حواله انبار خواهد بود.

اسلاید 6 :

ب) خريدهاي خارجي :

1- درخواست خريد 2- اعلاميه بانک و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده 3- مدارک ثبت سفارش وترخيص کالا 4- رسيد انبار ودر خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضائ  تحویل گیرنده رسیده باشد (در موارد ضروري صورت مجلس تحويل کالا به منزله صدور رسيد انبارو حواله انبار مي باشد) 4- مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد (بجز موارد مندرج در تبصره ماده 55) 5- دستور پرداخت 6- تأييديه درخواست کننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 7- تصوير قرارداد، حسب مورد

اسلاید 7 :

ماده 55: کليه معاملات موسسه اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانکاري، اجرت و غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود.

اسلاید 8 :

تبصره 1: در موارد زير نيازي به مناقصه و يا مزايده نمي‏باشد :

1- در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شرکت دولتي باشد.

2- موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات تابعه که بيش از 51% سهام و يا مالکيت آن‏ها متعلق به موسسات و نهادهاي مذکور باشد.

اسلاید 9 :

3- در مورد خريد، اجاره به شرط تمليک يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير منقول که يا به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر حداقل سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد منتخب رييس موسسه و يا با قيمت برابر يا کمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه نرخ‏هاي آن‏ها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح انجام خواهد شد.

 

اسلاید 10 :

4- در مورد خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور، موسسات علمي، حق‏الاختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‏اي و كارشناسي ، خدمات حسابرسی، خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید