بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معمولاً باني مطالعه صاحب داده هاست

اسلاید 2 :


 حق نويسندگي
(Authorship)

شامل افرادي مي شود که ميتوانند مسئوليت محتواي علمي اثر را بعهده داشته باشند

اسلاید 3 :

حق نويسندگي

مسئوليت اثر:

 

توانايي ارائه و دفاع از محتوا اعم از داده ها, روش اجرا, آناليز و تفسير نتايج

تصديق عمومي هر گونه خطا

در مورد تقلب: مسئول ابراز نوع ,ميزان و دفعات تقلب

اسلاید 4 :

معيارهاي نويسندگي

Authorship Policy of I ter atio al Committee of Medical Jour al Editors (ICMJE)

.1سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت هاي زير داشته باشد:

ايده پژوهشي و طراحي مطالعه

آناليز

تفسير نتايج 

مديريت گرد آوري داده ها 

.2در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن كه منجر به اصلاح محتواي علمي مقاله گردد نقش داشته باشد.

.3مقاله نهايي شده را مطالعه و تصويب نموده باشد.

وجود هر سه معيار ضروري است

اسلاید 5 :

دو تبصره

تبصره 1:‌ در مواردي که فرد يا افرادي سهم قابل توجهي در فرآيند پژوهش يا نگارش مقاله داشته‌اند به نحوي که به نظر مي‌رسد شايستگي درج نام به‌عنوان يکي از نويسندگان را داشته باشند، اما تمامي سه معيار فوق در مورد آنها صادق نمي‌باشد، درج نام اين فرد يا افراد به‌عنوان نويسنده با درخواست مکتوب نويسنده‌ي مسؤول و در صورت تأييد کميته‌ي اخلاق دانشگاه يا مؤسسه‌ي محل انجام پژوهش بلامانع است. نويسنده‌ي مسؤول موظف است که از موافقت ديگر نويسندگان دست‌نوشته با اضافه شدن نام اين فرد يا افراد اطمينان حاصل کند.
تبصره 2:‌ اشخاص حقوقي و تيم‌‌هاي پژوهشي نيز مشمول معيارهاي اين ماده مي‌گردند.

اسلاید 6 :

vتمامي نويسندگان بايد مسؤوليت محتواي مقاله را در کليه‌ي زمينه‌هاي زير بپذيرند:
صحت مطالب مندرج در مقاله ،
پايبندي به راهنماهاي اخلاقي عمومي و اختصاصي کشور در حفاظت از آزمودني انساني يا حيوانات در مطالعه‌ي انجام شده،
اظهار تعارض منافع احتمالي خود بصورت مکتوب در هنگام ارسال مقاله.

اسلاید 7 :

در پژوهش‌هاي بزرگ که توسط يک تيم پژوهشي انجام شده‌اند و نقش نويسندگان در ايجاد مقاله بسيار تخصصي بوده است، سهم و مسؤوليت هر يک از نويسندگان مي‌تواند محدود به قسمت تخصصي مربوط به خود وي گردد. در اين موارد پژوهشگر يا پژوهشگران اصلي، فردي را که مسؤوليت کليت مقاله را خواهد داشت، تعيين خواهند کرد.

اسلاید 8 :

ترتيب نويسندگان

به ترتيب نقش:

نويسنده اول: مسئوليت اصلي جمع آوري و آناليز داده ها و نويسنده ويرايش اول مقاله

نويسنده آخر:  مسئول کلي مطالعه

نويسندگان مياني: به ترتيب اهميت نقش

اسلاید 9 :

پيشگيري از اختلاف بر سر حق نويسندگي

ابتدا مشخص کنيد که چه کارهايي در اين مطالعه حق نويسندگي مي آورد و چه کارهايي تنها شامل تقدير و تشکر مي شود. سپس کارها را تقسيم کنيد و بر سر نويسندگان و ترتيب نام آنها توافق کنيد

نويسندگي را به انجام و کيفيت انجام کار مربوط بدانيد نه به عنوان يا نقش افراد

هر بار که:

کارجديدي پيش آمد

فردي همکاري خود را قطع کرد

مسئوليتها تغيير کرد

  دوباره مذاکره کنيد.

اسلاید 10 :

عدم توافق نويسندگان در مورد ترتيب نامشان در مقاله به درخواست هر يک از ايشان در شوراي پژوهشي دپارتمان، مرکز تحقيقات، دانشکده يا مؤسسه‌ي محل اجراي طرح مربوطه مطرح مي‌گردد و اتخاذ تصميم مي‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید