بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—اصولاً بین دو منبع، آنچه رد و بدل میشود، 3 قسم است:

—1-ماده 2- انرژی 3- اطلاعات

—در روابط، تمامی این سه مورد ردو بدل میشوند، ولی

—در ارتباطات فقط اطلاعات است که داده و گرفته می شود.

—رابطه گسترده تر و جامع تر از ارتباط است و اگر بین دو نفر یا نهاد رابطه برقرار باشد، این رابطه شامل ارتباط هم میشود.

اسلاید 2 :

—روابط بین الملل روابط بین دولتها با نقش سازمانهای بین المللی، بازیگران غیر دولتی، بنگاههای تجاری، رسانه ها، نهادهای فرهنگی و... می باشد.

—در روابط بین الملل، تنها دولتها بازیگران عرصه نیستند،

—ولی در سیاست بین الملل تنها روابط و مراودات بین الدول مد نظر است.

—در ارتباطات بین الملل هم، تنها اطلاعات در عرصه بین المللی رد و بدل می شود.

اسلاید 3 :

  نظریه پردازی رده اول (firstorder theorizing):

   به ساختار و پویایی نظام بین المللی میپردازد و به فهم ما از سیاست جهانی با نظریه های محتوایی شکل میدهد. مثل:

نظریه های رئالیسم، نئورئالیسم، لیبرالیسم، نئو لیبرالیسم، نهادگرایی نولیبرال و...

  نظریه پردازی رده دوم (secondorder theotizing):

به مسائل فرانظری یا (metotheoritical) می پردازد.

هدف آن افزایش فهم با روش غیر مستقیم و تمرکز بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی است، مثل:نظریه های فمنیستی، انتقادی، مباحث پست مدرنیسمی و ...

اسلاید 4 :

—تقسیم بندی نظریه های روابط بین الملل به لحاظ هستی شناسی:   1- تفکیک سنتی نظریه ها توسط الکساندر ونت:

—دیدگاه مادی گرا(materialist): موجودیتهای اجتماعی، اعم از ساختارها و کنشها هم از نظر وجودی و هم از نظر عملکرد، مستقل از برداشتها و فهم انسان است. بنیادی ترین واقعیت، واقعیت قابل مشاهده است.

—

—دیدگاه معنا گرا(idealist): موجودیت ساختارها، نهادها و کارگزاران جنبه ذهنی یا حداقل داشته وجز بر مبنای فهم بشری وجود ندارند.

—

—دیدگاه مادی-معنا گرا: دیدگاه بینابینی است که در آن علاوه بر پذیرش بعد مادی واقعیتهای اجتماعی، جنبه ذهنی و گفتمانی آنها نیز در نظر گرفته می شود. یعنی واقعیتها جدا از فهم کنشگران نیستند، ولی قابل تقلیل به اندیشه و فهم کارگزاران هم نیستند و کاملاً هم مانند تفکر آنها عمل نمی کنند.

اسلاید 5 :

—2- تقسیم بندی تقلیل گرایانه الکساندر ونت:

—دیدگاه فردگرایی (indvidualism): تقدم با واحدهای تشکیل دهنده (در سیاست بین الملل دولتها)، می باشد. ساختار را خصوصیات و  تعاملاتی می داند میان واحدهای آن.

—دیدگاه کل گرایی (holism): کارگزار را به آثار استلزامات باز تولیدی نظام فرومی کاهد.

—دیدگاه بینابینی (:(moderatism کارگزاران و ساختارمتقابلاً بهم قوام بخشیده در یک ساختار دیالکتیکی به هم پیوند میخورند.

—این تقسیم بندی به برداشت نظریه از رابطه میان ساختارهای نظام و کارگزاران انسانی یا همان شکل ساختار- کارگزار مربوط است.

—تقسیم بندی اول و دوم دچار تقلیل گرایی (reductionism) هستی شناختی هستند؛ فردگرایان به واحد و کل گرایان به ساختار.

اسلاید 6 :

—دیدگاه معرفت گرایان: می توان شناخت را مستقل از واقعیت بیان کرد.

—دیدگاه نسبی گرایان: منکرنیل به شناخت حقیقی یا(منکرمعرفت شناسی)اند.

—دیدگاه معرفت گرایان شامل خردگرایان و تجربه گرایان می باشد

—خردگرایان: خرد بشری را توانا در فهم واقعیت می دانند.

—تجربه گرایان: تنها شناخت یا فهم درست را برآمده از تجربه میدانند.

—نسبی گرایی: با انتقاد بر پوزیتیویسم، با ارئه مدل نومولوژیک-قیاسی همپل و ابطال گرایی کارل پوپر، بر عدم امکان اثبات قطعی واقعیت تأکید دارد.نسبی گرایی که به نوعی در دل علم گرایی قرار میگیرد، در دهه های 50 و 60 با عنوان «انقلاب رفتاری» وارد عرصه روابط بین الملل شد و رهیافتهای سنتی تر را که متکی به روشهای تاریخی - فلسفی بودند، به غیر علمی بودن متهم کرد.

اسلاید 7 :

—تقسیم بندی ای.اچ.کار:

—1- واقعگرایان(realists) و2- آرمانگرایان(utopianists).

—کاربدین جهت که خود نیز یک واقعگرا میباشد، برآن است که واقع گراها جهان را چنان که هست، میپندارند و به دنبال تحمیل اصول اخلاقی برآن نیستند. در مقابل،معتقد است آرمانگراها بدون تشخیص بنیان مادی کل سیاست، امکان هماهنگی طبیعی منافع را مطرح میسازند.

—تقسیم بندی مارتین وایت: شامل سه سنت نظری است:

—1- واقع گرایی (سنت ماکیاولی):جهان واقعی، همان وضعیت طبیعی هابز است

—2- انقلابی گرایی (سنت کانتی):دولت را مانع از تحقق جامعه بین المللی میداند

—3- خرد گرایی (سنت گروسیوسی):میانه رو و متأثر از متافیزیک جان لاک و هیوم،انسان را جانوری اجتماعی در تعامل با دیگران و وضعیت طبیعی را، شبه اجتماعی میداند.

اسلاید 8 :

—تقسیم بندی مایکل بنکس که شامل سه پارادایم:

—1- واقعگرایان یا دولت-محور (realists)

—2- کثرتگرایان یا روابط-محور (pluralists)

—3- ساختارگرایان یا ثروت-محور (structuralists)

—

—تقسیم بندی جیمز روزنا که شامل سه رهیافت:

—1- رهیافت دولت محور(statecentric)

—2- رهیافت چند محور ((multicentric

—3- رهیافت جهان محور(globalcentric)

اسلاید 9 :

—نظریه های هنجاری (تجویزی) کریس براون که متضمن بعد اخلاقی هستند:

—1- نظریه جهان وطن انگار(cosmopolitan): امیدوار به آینده و دخیل دانستن کل بشریت در اجتماع سیاسی و نفی ساختارهای سیاسی فعلی

—

—2- نظریه اجتماع گرا(communitarian): براجتماعات سیاسی خاصی که ارزش اصلی را به واحدها میدهند، تأکید دارد.

—

—نظریه های هولیس و اسمیت با رویکرد روش شناسانه:

—1- نظریه تبیینی(explanation): طبیعتگرا(naturalist) است وجهان اجتماعی را خارج از نظریه و مسلط بر آن میداند.

—

—2- نظریه تکوینی(understanding): در پی قوام اجتماع از طریق معانی و تفاسیر است. اجتماع را جدا از نظریه نمیداند و نظریه را حاکم بر آن

 

اسلاید 10 :

—این مناظرات  که از دهه 80 در روابط بین الملل مطرح شد، ریشه درچالشهای کلیدی علم گرایی در فلسفه علم دارد. این چالشها عبارتند از:

—1- «بازیهای زبانی» لودویگ ویتگنشتاین: واقعیت ازدل زبان برمیخیزد.

—2- «پارادایمی بودن علم و قیاس ناپذیری پارادایمها طبق معیارهای علمی» از تامس کوهن

—3- «عدم تبعیت روند واقعی علم از معیارهای فلسفه علم و قطعی نبودن برتری روش علمی در برابر سایر روشهای شناخت» از پل فیرابند

—4- «مخالفت پسا ساختارگرایان با دعاوی مطرح شناختی وتأکید آنها بر گفتمانی بودن شناخت و نسبی بودن آن» از میشل فوکو و ژاک دریدا (این دیدگاه به نسبت سه دیدگاه قبلی رادیکالتر و نسبی گرایانه تر است.)

—این چالشها منجر به ظهور چهار مناظره اساسی در حوزه نظریه های روابط بین الملل شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید