بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف مديريت

مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود

 • هيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند.

اسلاید 2 :

روند وظيفه ای در مديريت

 • برنامه ريزی
 • سازماندهی
 • هدايت
 • کنترل
 • هماهنگی

اسلاید 3 :

برنامه ريزی

 • پيش بينی عمليات آتی و تعيين طرق اجرای آن به منظور تأمين هدفهای سازمان است.
 • مثال :

برنامه ريزی فعاليتهای اعضای تيم قبل از شروع مسابقات

اسلاید 4 :

عناصر مهم در تعريف برنامه ريزی

 • 1- برنامه ريزی يک جريان است يعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر است
 • 2- برنامه ريزی يک امر آگاهانه است يعنی با تصميم قبلی آغاز می شود
 • 3- برنامه ريزی پيش بينی يک سلسلسه اقداماتی است که بايد در آينده صورت گيرد
 • 4- برنامه ريزی هدفهای مشخصی را که بايد به آن برسيم ، دنبال می کند.

اسلاید 5 :

اهداف برنامه ريزی

1- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليتها

2- تقويت جنبه اقتصادی عمليات( مقرون به صرفه بودن عمليات)

3- تمرکز بر روی مأموريتها و هدفها و احتراز از تغيير مسير

4- تهيه ابزاری برای کنترل

اسلاید 6 :

محاسن برنامه ريزی

برنامه ريزی به مربيان اجازه می دهد که:

 • وضع موجود سازمان ( تيم) را بشناسند
 • منابع انسانی و امکانات مادی سازمان ( تيم) را شناسايی و آنها را در جهت هدفهای سازمان ( تيم) هماهنگ سازند
 • هدفهای کلی و جزيی را مشخص نمايند
 • بتوانند تيم و فعاليتهای آن را کنترل کنند
 • بتوانند تصميمات متخذه را بخوبی اجرا نمايند.

اسلاید 7 :

انواع برنامه ريزی بر حسب چارچوب زمانی

 • برنامه ريزی بلند مدت

شامل هدفها و برنامه های راهبردی است که ممکن است بيش از پنج سال طول بکشد

 • برنامه ریزی ميان مدت

محدوده زمانی بين يک تا پنج سال دارد و شامل هدفها و برنامه های کوتاه مدت است

 • برنامه ريزی کوتاه مدت

شامل هدفها و برنامه های عملياتی است و فعاليتهايی را تنظيم می کند که در دوره زمانی يک سال يا کمتر انجام می شود

اسلاید 8 :

نمونه برنامه یک هفته تمرین در فصل قبل از مسابقه

اسلاید 9 :

برنامه یکساله تمرینات سرعتی
در دوره بلوغ

اسلاید 10 :

برنامه استقامت یک ساله
2 فاز رقابتی در اواخر دوره پس از بلوغ

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید