بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ماهیت ( اساس ) رفتار سازمانی :

پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت ، ماهیت و اساس این علم می باشد .

تعریف رفتار سازمانی :

عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می د هند.

اسلاید 2 :

مدیریت :

فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است . که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

سازمان :

یک ساختار رسمی از کارهای هماهنگ برنامه ریزی شده ، و مستلزم دو یا چند نفراست تا یک هدف مشترک یا معمولی را تأمین نماید

اسلاید 3 :

یادگیری( Learning): هر نوع تغییر نسبتا دائمی که در نتیجه نوعی تجربه در رفتار رخ می دهد.

انگیزش(Motivation): تمایل به انجام در گرو توانایی فرد ، تابدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.

شخصیت(Personality): آمیزه ای از ویژگی های روانی که بدان طریق افراد را طبقه بندی می نماییم.

ادراک(Perception): فرآیندی که فرد احساس خود را تفسیر مینماید تا بتواند به محیط خود معنا بدهد.

مؤثر بودن رهبری(Leadership Effectiveness): توانایی در اعمال نفوذ بر گروه،در جهت هدف.

رضایت شغلی(Job satisfaction): نگرش کلی فرد درباره ی کارش .

تصمیم گیری فردی(Individual decisions): انتخاب یک راه از بین راه های متعدد در پیش رو .

ارزیابی عملکرد(Evaluation): ابزار تصمیمگیری جهت ارتقا ، جابجایی و خاتمه به کارکارکنان.(شاخص:نتایج،رفتار،ویژگی)

سنجش رفتار(Behavior Assessment ): اثرات ناشی از رفتار در عملکرد و سازمان بر اساس اهداف ارزیابی می کند.

انتخاب کارمند(Employee Selection): مقایسه شرایط متقاضیان شغلی با شرایط احراز مشاغل، به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدها

طرح ریزی مشاغل(Work Design): شیوه درهم آمیختن کارها برای ایجاد مشاغل به منظور تأثیر بر عملکرد و رضایت شغلی.

فشار کار(Work Stress):وضعیت پویایی که در آن انسان با یک فرصت، محدودیت یا تقاضا روبرو است .که با آنچه بدان اشتیاق دارد و نتیجه ی آن برای مهم و در عین حال نا مطمئن است مرتبط می باشد .

اسلاید 4 :

پویایی گروه: فراگردهایی که طی آن منابع به نتایج تبدیل می شود و می تواند باز ، بسته و سازنده و مخرب باشد .

ارتباطات(Relationship): انتقال و درک مقصود بین افراد .   

قدرت : توان بسیج منابع انسانی ، اطلاعاتی و مادی برای انجام کار است .

رفتار بین گروهی: در نتیجه استمرار روابط و تعامل افراد با یکدیگر در طول زمان مابین گروه ها نوعی همبستگی و پیوند مشترک ایجاد می شو د که سبب دستیابی به هدف مشترک و توافق گروه ها می شود.

تئوری سازمان رسمی: منظور از رسمی بودن درجه یا میزان استاندارد بودن کارهای سازمان است .

سلسله مراتب اداری (بروکراسی):سازمان بر مبنای قدرت و اختیار و در قالب سلسله مراتب است .

تکنولوژی سازمانی: موجب تغییر و تحول سازمانها شده است .در این موضوع اثرات تکنولوژی در فرایند کار و مدیریت بررسی می شود.

تحول سازمانی: حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب (کرت لوین)

فرهنگ سازمانی: درک و ستنباط مشتركی است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود

اسلاید 5 :

تغییر رفتاری

تغییر در حالت (رفتار)

ارتباطات: انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده با درک مشابه.

فرآیندهای گروهی:

تصمیم گیری های گروهی

اسلاید 6 :

ارزشهای قیاسی: ارزشها بیانگر باورهای کلی است و رفتار آدمی را در همه شرایط تحت تأثیر قرار می دهند .

رفتارهای قیاسی: ”آمادگی ناخودآگاه“ برای نزاع یا گریختن فرد به هنگام رویارویی با هرگونه تقاضا می باشد.

تجزیه و تحلیل متقابل فرهنگ ها: جنبش جامعه گرا است که فرهنگ های مختلف دارد و پذیرش فرهنگ دیگران وجود دارد . (سنت ها و قید های فرهنگی متقابل)

فرهنگ سازمانی: (اجزا : 1. خلاقیت .2. توجه به جزئیات .3. توجه به نتیجه.4.توجه به افراد.5.تشکیل تیم.6.تحول.7.ثبات یا پایداری)

محیط سازمانی: شبکه ای پویا و پیچیده از افراد که رابطه متقابل دارند ، و بحث رقابت و بوم شناسی در کانون توجه آن است .

تعارض(Conflict) : عدم توافق، مخالفت، یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه در باره ی موضوعی خاص .

سیاست های درون سازمانی: اعمال آگاهانه برای نفوذ به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع به هنگام وجود راه حل های متضاد.

قدرت:

 

 

اسلاید 7 :

روانشناسی :

سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاهی در صدد تغییر رفتار بر میآید . (روان شناسان رفتار فردی را مورد مطالعه قرار میدهند و می کوشند تا آن را درک کنند).

جامعه شناسی :

سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقشهایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند .(یعنی افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرند).

اسلاید 8 :

مردم شناسی :

مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت.

روانشناسی اجتماعی :

در آن دو رشته علمی روانشناسی و جامعه شناسی در هم آمیخته می شوند . در این رشته علمی به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود .

علوم سیاسی :

عبارت است از مطالعه ی رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی.

اسلاید 9 :

کنترل :

  • فرآیندی است که مدیران از طریق تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجند .
  • از این رو در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان برای نیل به اهداف اساسی فرآیند کنترل به کار می رود و میزان پیشرفت در جهت اهداف و توان مدیریت در تشخیص طرح و اصلاح برنامه را قبل از آن که در شود نشان می دهد .

اسلاید 10 :

توجیه :

هنگامی که در صدد بر می آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا افراد یا گروهی ، کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم.

پیش بینی:

هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای اینده است. مدیریت در صدد برمی آید تا مشخص کند که نتیجه یک اقدام خاص چه خواهد بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید