بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نكا تي درمورد طب سالمندان

lوجود چند ين بيماري  كه مي تواند روي ارگا نهاي ديگراثراتي ايجادميكند

lتظاهرغيرمعمول بيماري ها دراين گروه سني

lاهميت افتراق تغيرات ياعلائم خاص ناشي ازپروسه سن باعلامتي غيرمعمول ازيك بيماري

lگزارش كمترازحدواقعي مشكلات اين بيماران توسط خودشان ياخانواده ايشان

lمنظورازدرمان اين گروه عمدتا بهبود عملكرد آنها است

l

l

اسلاید 2 :

مشكلات گوش وشنوائي درسالمندان


سن روي تمام قسمت هاي گوش يعني گوش خارجي ومياني وداخلي تاثير گذاراست

روي گوش داخلي واضح تر ومشكل زاتر مي باشد

اسلاید 3 :

مشكلات گوش وشنوائي درسالمندان


سن روي تمام قسمت هاي گوش يعني گوش خارجي ومياني وداخلي تاثير گذاراست

روي گوش داخلي واضح تر ومشكل زاتر مي باشد

اسلاید 4 :

پير گوشي

پيرگوشي عبارت است ازكاهش عملكرد شنوائي

عوامل اصلي پيرگو شي

عوامل ژنتيك

سروصداهاي بلند

عفونت هاي گوش

داروها بخصوص داروهاي اتوتوكسيك

اسلاید 5 :

بيماريهاي گوش خارجي ولاله گوش

بد خيمي ها: بخصوص بد خيمي هاي پوست دراين عضوشايع مي باشند كه به صورت يك زخم ظاهرمي شودكه بهبود نمييابد.

تخریب تدریجی لاله گوش،درگیری غدد لنفاوی ،توده در گردن

خشكي پوست مجراي گوش :خارش دارد.براي جلوگيري ازاين امر استفاده از پمادهاي نرم كننده وچرب مناسب است

تجمع جرم گوش:درمان آن خارج كردن جرم با ساكشن يا شتشوبا استفاده ازفورسپس هاي خاص مي باشد كه توسط متخصص مربوطه انجام مي گيرد

اسلاید 6 :

اختلا لات تعادل در سالخوردگان

  • اختلا ل درحس بينائي
  • اختلا ل درحس شنوائي(سیستم وستیبولار)
  • اختلا ل درحس عمقي ومحيطي

اسلاید 7 :

اتیولوژي سرگيجه

علل مربوط به گوش خارجي :

علل مربو ط به گوش مياني :

علل مربوط به گوش داخلي :

اسلاید 8 :

علل مربوط به گوش خارجي

  • جسم خارجي
  •  
  • سرومن دربرابرپرده صماخ ميتواند سرگيجه ايجاد كند

اسلاید 9 :

علل مربوط به گوش مياني

وجودفشارمنفي درگوش مياني

اوتيت مياني حاد ومزمن چر كي

كلستا توم هايي كه تخريب لا بيرنت راسبب شود

تروما به گوش مياني كه باعث جابجایی استخوانچه ركابي به داخل وستيبول شود يا شكستگي هاي گوش مياني

اسلاید 10 :

علل مربوط به گوش داخلي

لابيرنتيت(التهاب گوش داخلي) كه بد نبال عفونتهاي ويروسي يا باكتريال ايجاد ميشود كه ميتواند بطورناگهاني سرگيجه همراه تهوع واستفراغ وكري حسي عصبي كامل ونيستاگموس راايجاد نمايد.

nVestibular Neuritisكه بعلت كاهش عملكرد وستيبول دريكطرف كه بد نبال يك عفونت ويروسي تنفسي ايجاد ميشود بيماردچار حمله سرگيجه شديد بمد ت3-1هفته ميشود كه در اين حالت وزوزگوش و كاهش شنوائي وجود ندارد.

بيماري منه ير كه بيمارحملات تكرارشونده سرگيجه وزوزگوش وكاهش شنوائي دارد. حملات بمد ت20-10دقيقه طول ميكشد ودرفواصل حملات بيمارمشكلي ندارد. علت حملات ترشح زياد و غير طبيعي اندو لنف يا اشكا ل درسيستم جذب آندو لنف ميباشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید