بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

در صورتي که بخواهيم مفهوم بسط يافته دانش پژوهي را در حيات آکادميک مؤسسات آموزشي وارد کنيم لازم است بتوانيم با معيارهاي مشخص و ثابتي اشکال مختلف آن را مورد ارزيابي قرار دهيم.  

اسلاید 2 :

دانشمند با استفاده از توان مندي هاي ذهني خود عرصه هاي دانش را به صورت خلاقانه (creative)، آگاهانه (i formed)، و منظم (discipli ed) به پيش مي برد و يا آن را دچار دگرگوني و تغيير مي نمايد.

اسلاید 3 :

نماد فعاليت هاي دانش پژوهي به طور ويژه توليد محصولي است که به صورت گسترده در اختيار سايرين قرار داده مي شود و مورد نقد و ارزيابي قرار مي گيرد.

ويژگي بارز فعاليت هاي دانش پژوهي، ارائه آن به سايرين است.

برای آن که فعاليتی به عنوان دانش پژوهي در نظر گرفته شود لازم است که با ديگران در ميان گذاشته شود و توسط آن ها مورد نقد قرار گيرد.

اسلاید 4 :

شش معيار زير در ارزيابي تمام اشکال دانش پژوهي مورد استفاده قرار مي گيرند:

¨دارا بودن اهداف مشخص

¨کسب آمادگي کافي

¨استفاده از روش مندي مناسب

¨نتايج قابل توجه

¨ارائه مؤثر

¨بازبيني نقادانه  

اسلاید 5 :

فرد دانش پژوه بايد اهداف خود را از فعاليت هاي صورت گرفته به وضوح بيان کند.

¨آيا هدف اصلي به وضوح بيان شده است؟

¨آيا اهداف بيان شده واقع بينانه و قابل دسترسي هستند؟

¨آيا موضوع مورد پرسش در زمينه مربوطه مهم است؟

اسلاید 6 :

آگاهي از فعاليت هاي قبلي صورت گرفته در زمينه مورد نظر

داشتن مهارت هاي لازم براي انجام فعاليت

از پيش فراهم کردن منابع مورد نياز آن فعاليت

اسلاید 7 :

دانش پژوه بايد

¨از روش مناسب براي انجام فعاليت بهره بگيرد

¨آنها را به صورت مؤثري به کار بندد

¨در موارد لزوم بر حسب نياز آنها را تغيير دهد.

در عين حال

¨انعطاف پذيري و حتي در صورت نياز طراحي مجدد فعاليت

اسلاید 8 :

نتايج بايد به دانش در آن حوزه بيافزايند، باعث تحريک يادگيري شوند، و يا مشکلي را در خارج از حوزه دانشگاه حل کنند:

¨آيا دانش پژوه به اهداف خود دست يافته است؟

¨آيا فعاليت صورت گرفته در نهايت منجر به افزودن مطلبي به دانش موجود در آن زمينه شده است؟

¨آيا فعاليت صورت گرفته افق هاي جديدي براي بررسي و مطالعه بيشتر ايجاد نموده است؟

اسلاید 9 :

يک فعاليت دانش پژوهي هر قدر هم که برجسته و درخشان باشد در صورتي که به ديگران ارائه نشود به اتمام نرسيده است.

¨آيا دانش پژوه از شيوه مناسب و مؤثري براي ارائه نتايج کار خود بهره جسته است؟

¨آيا براي در ميان گذاشتن فعاليت خود با گروه هدف خود از ابزارها و محيط هاي  مناسب استفاده کرده است؟

¨آيا دانش پژوه پيام خود را به روشني و يکپارچگي لازم ارائه کرده است؟

اسلاید 10 :

تعمق و تفکر دانش پژوه در مورد فعاليت صورت گرفته

استفاده از ديدگاه ها و نظرات ديگران در زمينه آن فعاليت

درس گرفتن از اين اقدامات در جهت بهبود بخشيدن به فعاليت خود

استفاده از نتايج آن ارزيابي ها براي بهبود فعاليت هاي آتي است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید