دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی : شهرستان کهنوج )

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی : شهرستان کهنوج ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی : شهرستان کهنوج ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

بيان مسئله

آموزش های فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها مي باشند، بلكه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. به علاوه، اين آموزش ها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نیزبه شمار مي روند، چرا كه از يك سو با توجه به بهره مندي اين آموزش ها از مباني علمي و استفاده از روش هاي پذيرفته شده آموزش های كلاسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده وازاين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي کنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از سوي ديگر اين آموزش ها با توام نمودن آموزش های نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.

اسلاید 2 :

 • اين آموزش ها همچنين از مزيت بازدهي در كوتاه مدت ویا ميان مدت برخوردار مي باشند. در حاليكه آموزش های كلاسيك به دليل هزينه بالا، طولاني بودن دوره آموزش، سهم زياد آموزش های نظري در آنها و درنتیجه بهره مندي اندك از عملیات كارگاهي، از جهت هماهنگي با نيازهاي بازار كار و لذا جذب در آن دچار مشكل مي باشند. به همين دليل كشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزش های فني وحرفه اي مبذول داشته اند، بطوريكه اين آموزش ها حتي به درون سيستم آموزش های آكادميك اين كشورها نيزنفوذ كرده است.(پراوین ویزاریا: 2003(
 • مزيت هايي كه براي آموزش های فني وحرفه اي مورد اشاره قرار گرفت منوط به وجود برخي شرايط درارائه اين آموزش ها مي باشد كه از آن جمله مي توان به ضرورت برنامه ريزي مدون براي اين آموزش ها، برخورداري از امكانات و تجهيزات كارگاهي مناسب، انتخاب كارآموزان بر اساس تواناييهاي عمومي و انگيزه هاي قوي، استفاده از مربيان مجرب و علا قمند، سهم مناسب آموزش های عملي و نظري در اين دوره ها و طراحي زمان مناسب براي هر يك از دوره ها اشاره نمود.

اسلاید 3 :

 • از منظر نظريه سرمايه انساني، آموزش عمومي موجد سرمايه عمومي و آموزش فني و حرفه اي موجد سرمايه اختصاصي است، مزيت سرمايه دوم اين است كه به اتكاي مهارت هاي كسب شده دارندگان آن را براي به دست آوردن جايگاه هاي شغلي بيشتر آماده مي سازد و همين بينش باعث گرديده است كه در بيشتر كشورهاي جهان حتي در سيستم هاي تعليم
  و تربيت آن ها از دیر باز دركنار مقاطع تحصيلي آموزش های عمومي،آموزش هاي فني و
  حرفه اي نيز مورد نظر واقع گردند.
 • بر اساس توصيه يونسكو ، همه كشورها نيازمند به يك خط مشي منسجم آموزشي هستند، به نحوي كه در آن آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان يك بخش اساسي از اين سستم يكپارچه ديده شده باشند.(یونسکو: 1999 .(

اسلاید 4 :

 • دغدغه ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري از جمله مسايل مهم در تمامي كشورهاي جهان است. نرخ بالاي بيكاري در كشورهاي در حال توسعه به علت عدم توازن بين ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از موضوعيت بيشتري برخوردار است. طرح راهبردي مشاغل خانگي مؤيد اهميت استفاده ازتمامي فرصتها و پتانسيلهاي اشتغالزايي موجود در جامعه است.
 • توجه به راهكارهاي جديد كه در عين سادگي در تعارض با فرهنگ غالب جامعه نباشد و در عين حال انعطاف لازم درجهت رفع چالشهاي موجود را داشته باشد، ضروري به نظر مي رسد و حتي در بيشتر كشورهاي دنيا توجه به بنگاههاي اقتصادي كوچك زود بازده به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. بر اساس تحقيقاتي كه توسط سازمان ديدباني جهاني كارآفريني در سال 2002 ميلادي با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط منجر به كاهش نرخ بيكاري ميشود.

اسلاید 5 :

مروري بر تحقيقات انجام شده

لاريجاني و شعباني نژاد ( 1389) پژوهشي را با عنوان بررسي نقش كسب و كارهاي خانگي در توسعه اشتغال و كارآفريني زنان انجام دادند. نتايج نشان داد كه رابطه اي مثبت و مستقيم ميان موقعيت زنان و توسعه يافتگي كشور وجود دارد و مشاركت زنان به عنوان نيمي از نيروهاي فعال جامعه در فعاليتهاي اقتصادي به تحقق توسعه و عدالت اجتماعي منجر می گردد.

آقاي مجتبي رضايي راد و خانم نورا عطار در مقاله اي با عنوان  بررسي ميزان تأثير آموزش های فني و حرفه اي )فنآوري اطلاعات  ( در اشتغال زنان استان مازندران در سال 1388 ، به بررسي ميزان تأثير آموزش های فني و حرفه اي در رشتۀ فنآوري اطلاعات در اشتغال زنان استان مازندران پرداختند.

اسلاید 6 :

 • پاپ زن و همکاران ( 1391 ) در پژوهشی با عنوان "ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینۀ صنایع دستی" به این نتیجه رسیدند که تفاوتی معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینۀ صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای به دست آمد. بررسی تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیلات، حاکی از آن بود که اختلافی معنادار بین تغییر دانش زنان روستایی در سطوح گوناگون تحصیلی وجود دارد .
 • امین بیدختی( 1388) با تحقیقات خود در زمینه نقش آموزش هاي فنی و حرفه اي در استان سمنان نشان داد که آموزش هاي فنی و حرفه اي تا حد زیادي می توانند در هریک از بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات براي فراگیران اشتغال ایجاد نمایند.

اسلاید 7 :

 • خنيفر و همكاران ( 1389) در تحقيقي به نام نقش انگيزه ها و جمعيت شناسي در كارآفريني خانگي در سال 89 به اين نتيجه رسيدند که كسب و كارهاي خانگي غالباً جز بخش پنهان و غير رسمي اقتصاد ميباشند اما نقش قابل توجهي در ثروت و رشد اقتصادي يك جامعه و توسعه سرمايه اجتماعي آن دارند. چناچه به زعم برخي انديشمندان فرصتهاي كسب و كار خانگي باعث خود اشتغالي در راستاي رفع كاستي ها و تأمين نيازهاي محلي يك اقتصاد گرديده و راه را براي توسعه پايدار اقتصادي هموار مينمايد. توسعه كارآفريني از خانه باعث توسعه اشتغال و ارتقاي سطح كارآفريني در يك جامعه مي گردد.
 • نجاحي و قاسم پور(1389) در تحقيقي به نام مروري بر مدلهاي رايج كسب و كار خانگي و ارائه مدل مناسب براي ايران ، بيان كردند كه صنايع دستي در كشور ما به واسطه مزيتهاي نسبي كه دارا بوده، پتانسيل ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري مولد را در گذشته داشته است.

اسلاید 8 :

 • ناهيد و قنبري(1390) در تحقيقي با عنوان بررسي نقش كسب و كارهاي خانگي در اشتغالزايي و كار آفريني جوانان تحقيقي انجام داده اند كه در آن بيان می دارند كسب و كارهاي خانگي به عنوان شركت كنندگان عمده در ايجاد ثروت اجتماعي و پايگاههاي اجتماعي، بخشي ضروري از كسب و كار را تشكيل ميدهند.
 • كياكجوري و باقر زاده لاكاني(1390) در مقاله اي تحت عنوان نقش كسب و كار خانگي در توسعه اقتصادي به نقش كسب و كار خانگي در اشتغال پرداختند كه با توجه به تركيب جمعيتي كشور و باز دهي مناسب در كوتاه مدت و حتي در ميان مدت، كسب وكار خانگي را كليدي براي رفع مشكل بيكاري دانستند.

اسلاید 9 :

گزاره های پژوهش
اهداف

 • در این مقاله کاراموزان آموزش دیده در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 16 شهرستان کهنوج در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفتند و هدف اصلی از اینکار بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی بود و هدف فرعی آن بررسی این آموزش ها بر تغییر و اصلاح الگوی مصرف خانوار و روی آوردن به مصرف تولیدات داخلی خودشان در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری می باشد.
 • همچنین بررسی شد که کدامیک از رشته های ارائه شده در مرکز توانسته است تعداد افراد بیشتری را در مشاغل خانگی مشغول به کار کند.

اسلاید 10 :

سوالات تحقیق

.1آیا آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار برای فراگیران خصوصاً مشاغل کوچک خانگی موثر است؟

.2آیا آموزش های فنی و حرفه ای در تسهیل اخذ وام های کم بهره و بلند مدت بانکی جهت راه اندازی و توسعه مشاغل کوچک خانگی موثر است؟

.3آیا کسب و کارهای خانگی ناشی از آموزش های فنی و حرفه ای در اصلاح الگوی مصرف خانوار و ترغیب آنان به مصرف کالاهای تولیدی خودشان و کمک به بهبود تولیدات داخلی موثر است؟

.4 آیا راه اندازی مشاغل کوچک خانگی بعد از فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در افزایش تولید ملی و کمک به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری موثر است؟

.5آیا آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد کسب و کارهای کوچک خانگی نسبت به سایر مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها، مدارس، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی و..... موثر تر است؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایذه در نیمه اول سال 1387

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه: lتربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت، به طوری که توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها شد و امروزه یکی از شاخص های موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : بيان مسئله آموزش های فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها مي باشند، بلكه ازطریق بستر ساز ...

مقاله نقش آموزش های ترکیبی - مهارتی هنرستان های فنی و حرفه ای درکارآفرینی و ایجاد اشتغال

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش آموزش هاي ترکیبی - مهارتی هنرستان هاي فنی و حرفه اي درکارآفرينی و ايجاد اشتغال چكیده فراگیرى مهارتهاى نوین و مرتبط سرآغاز تکامل و پیشرفت در هر شغل و پیشه اى میباشد.پر واضح است که تکامل و توسعه دانش بشرى جز در سایهتحوّل و بکار گیرى ساز و کارهاى نوین آموزشىمحقّق نخواهد شد.هدف از ارائه این مقاله بررسی ...

مقاله اثرات بانکداری الکترونیک بر پدیده پول شویی مطالعه موردی : اقتصاد ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اثرات بانکداری الکترونیک بر پدیده پول شویی مطالعه موردی: اقتصاد ایران چکیده با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت ...

مقاله بررسی تاثیر معماری داخلی در محیط های درمانی بر روند بهبودی از دیدگاه بیماران ( مطالعه موردی : بیمارستان شهدا و پیامبر اعظم گنبدکاووس )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر معماری داخلی در محیط های درمانی بر روند بهبودی از دیدگاه بیماران (مطالعه موردی: بیمارستان شهدا و پیامبر اعظم گنبدکاووس) چکیده امروزه معماری داخلی فضاهای درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و درمان فقط به عنوان رفع مشکل بالینی (فیزیکی) بیان نمی شود, بلکه به حل درد و رنج بیمار و برطرف کردن اضطراب و ...

مقاله تاثیر نظام مالیاتی اسلامی بر نظام اقتصادی امروزی همگام با حماسه اقتصادی ( مطالعه موردی نظام و ساختار مالیاتی کشور ایران )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثير نظام مالياتي اسلامي بر نظام اقتصادي امروزي همگام با حماسه اقتصادي (مطالعه موردي نظام و ساختار مالياتي کشور ايران ) چکيده مباني حقوقي ماليات هاي اسلامي دقيقا متخذ از کتاب و سنت است . مجوز اخذ، الگوي مصرف ، ابزارجمع آوري ماليات و اهداف سياست هاي مالياتي درنظام اقتصاد اسلامي به طوردقيق ، شرعي و مشخص مي ...

مقاله بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر میزان سود آوری سازمان مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر میزان سود آوری سازمان مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت   چکیده امروزه از کارکنان سازمان به عنوان با ارزش ترین منابع سازمان یاد می شود. افزایش اثربخشی وکارایی سازمان مستلزم افزایش کارایی نیروی انسانی است و این امر میتواند به واسطه توجه به عدالت سازمانی درساز ...

مقاله بررسی تاثیر مالی و اقتصادی فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمان ها و صنایع

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در دنیای کنونی، اطلاعات با ارزش ترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود. بحث در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر افراد ،سازمانها و جامعه موضوع تازه ای نیست و از ابتدای پیدایش وگسترش فناوری اطلاعات این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. به طور خلاصه فناوری موجب شده است که به جای تمرکز توجه بر روی ارائه پر زحمت و وق ...