بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 یک اثبات‌کننده(P) سعی‌می‌کند تصدیق‌کننده (V) را متقاعدکند که ادعایش صحیح است. در حالت عادی، P در یک ارتباط یک سری اطلاعات به V می‌دهد و V با محاسباتی صحت ادعای P را تاییدمی‌کند.

 آیا می‌توان بدون انتقال اطلاعات اضافی، V را متقاعد نمود؟

 آیا می‌توان پیام‌های بیشتری ردوبدل‌کرد و در عین حال اطلاعات اضافه منتقل نشود؟

 آیا می‌توان با درنظر گرفتن احتمال خطای غیرصفر و با انتقال اطلاعات کم و کافی V را راضی نمود؟

اسلاید 2 :

تعریف دانایی صفر

 در یک اثبات هنگامی که منظور اصلی بدون هیچ اطلاعات اضافی منتقل شود (واقعیتی برطرف مقابل آشکار شود) آنگاه اثبات با دانایی صفرنامیده می‌شود.

 در این نوع اثبات V متقاعد می‌شود که P صاحب اطلاعاتی است، اما به‌هیچ طریقی نمی‌تواند این اطلاعات را استخراج کند.

 در یک پروتکل دانایی – صفر می‌توان کارهایی از قبیل شناسایی، اثبات یک واقعیت یا عملیات دیگر رمزنگاری را، بدون فاش‌کردن اطلاعات محرمانه در هنگام برقراری ارتباط، انجام داد.

اسلاید 3 :

غاردانایی صفر

      کسی که کلمه‌ رمز در انتهایی غار را بداند، می‌تواند از نقطه C به نقطه D برسد و برعکس. فرض‌کنیم P کلمه‌ رمز را می‌داند و می‌خواهد این آگاهی را به V بفهماند، اما نمی‌خواهد کلمه‌ رمز را بازگو نماید.

اسلاید 4 :

(1V در نقطه A می‌ایستد

(2P وارد غار می‌شود وبه هرکدام از مسیرها که مایل باشد، می‌رود.

(3هنگامی که P در غار ناپدید شد، V به نقطه B می‌آید

(4V باصدازدنPازاومی‌خواهد که :

(1از مسیر سمت راست بازگردد

(2از مسیر سمت چپ بازگردد

(5Pاین خواسته‌ Vرابرآورده ‌می‌کند.

 درصورت نیازکلمه رابه ‌زبان می‌آورد واز در انتهایی غار می‌گذرد

(6Pو Vمراحل فوق را nبارتکرار می‌کنند

اسلاید 5 :

حل یک مسئله‌ی دشوار(1)

   فرض‌کنیدPحل یک مسئله‌ دشوار را می‌داند. برای اثبات این آگاهی به‌صورت ‌زیر عمل می‌نماید:

(1P با استفاده از اطلاعاتش و با انتخاب یک عدد تصادفی مسئله‌ دشوار را به یک مسئله‌ دشوار جدید تبدیل‌می‌کند.

(2این مسئله‌ جدید باید هم شکل Isomorphicمسئله اول باشد.

(3سپس با استفاده از اطلاعاتش و آن عدد تصادفی مسئله‌ جدید را حل‌می‌کند.

اسلاید 6 :

حل یک مسئله‌ی دشوار(2)

(4P مسئله‌ جدید را برای V ارسال‌می‌کند.

(5V از P می‌خواهد که یکی از دو کار زیر را انجام دهد:

(1 ثابت‌کند که مسئله‌ اول و مسئله‌ جدید هم‌شکل هستند

(2جواب مسئله جدید را بیان‌کند و نشان دهد که حل آن است

(6P موافقت‌می‌کند و انجام می‌دهد

(7مراحل فوق را n بار تکرارکنند

اسلاید 7 :

(1در این الگوریتم P هیچ گاه نباید برای مسئله‌ دشوار جدیدی که به‌دست می‌آورد هر دو درخواست بند (5) را پاسخ دهد.

(2تبدیل‌های تصادفی و مسئله‌ها نیز باید به‌گونه‌ مناسبی انتخاب شوند تا V اطلاعاتی برای حل مسئله‌ اصلی به‌دست نیاورد.

(3همه‌ مسایل دشوار برای این کاربرد مناسب نیستند. اما تعداد زیادی از این مسایل می‌توانند استفاده شوند.

اسلاید 8 :

(1تصدیق‌کننده‌ هیچ معلوماتی از پروتکل به‌دست نمی‌آورد:

  تصدیق کننده با اتکا به خودش نمی تواند مراحل پروتکل را طی کند و به کنش و واکنش اثبات کننده نیاز دارد. پروتکل هیچ اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند، در غیر این صورت پروتکل را با حداقل افشاسازی می نامند.

(2اثبات‌کننده نمی‌تواند تصدیق کننده را فریب دهد:

  باتکرارپروتکل احتمال موفقیت اثبات‌کننده متقلب رامی توان به اندازه دلخواه کاهش داد.دراین پروتکل ها با اولین اشتباه اثبات‌کننده  می توان اثبات‌کننده متقلب را شناسایی کرد.

(3تصدیق‌کننده نمی‌تواند اثبات کننده را فریب دهد:

  تصدیق‌کننده نمی‌تواند از اطلاعات اثبات کننده آگاهی یابد.

(4تصدیق‌کننده نمی‌تواند خودرابه‌عنوان اثبات کننده برای شخص سومی معرفی کند:

  تصدیق‌کننده حتی نمی‌تواندبه شخص سومی اثبات کندکه اثبات‌کننده دارای اطلاعات سری است.

اسلاید 9 :

برای استفاده از پروتکل‌های دانایی صفر به سه طریق زیر می‌توان عمل نمود:

(1موازی:

     به‌نحوی که P تعدادی مسئله تدوین‌می‌کند و برای V می‌فرستد. آن‌گاه V درخواست‌های مربوط به هر مسئله را به‌صورت یک جا برای P می‌فرستد. بدین‌صورت از تعداد ردوبدل پیام در مواردی که برقرار ارتباط با تاخیر همراه است، کاسته می‌شود.

اسلاید 10 :

(2تاثیر متقابل:

     که در آن P و V با ردوبدل متوانی پیام‌هایی مسیر پروتکل را دنبال‌می‌کنند. دراین حالت اثبات به‌صورت قسمت‌به‌قسمت محقق می‌شود.

(3زمان غیر واقعی:

     در این حالت یک تابع درهم یک‌طرفه برروی مسئله‌ها و داده‌ها نقش V را بازی‌می‌کند و برای امضای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید