بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عبارتست از عملیات نظامی شامل بکار بردن انرژی الکترومغناطیس به منظور تشخیص ، بهره برداری ،کاهش و یا ممانعت از بکار بردن امواج الکترومغناطیسی توسط دشمن.

اسلاید 2 :

بکارگیری سایت‌های شنود متحرک مجهز به سامانه‌های رهگیری مراقب، استراق سمع، ضبط و ثبت فرستنده‌های فعال دشمن، پخش پارازیت شنود و فریب الکترونیکی اهمیت ویژه‌ای در این‌گونه عملیات دارد. تجهیزات شنود، سامانه‌های اختلالگر، جهت‌یاب‌های مختلف، رادارها و سامانه‌های کشف و رهگیری و رمزشکن از لوازم یگان جنگال است.

اسلاید 3 :

v

vاقدامات ضد الکترونیکی – (عامل)

vاقدامات ضد ضد الکترونیکی – (پدافند)

vاقدامات پشتیبانی الکترونیکی – (غیر عامل)

اسلاید 4 :

کلیه اقداماتی که به منظور مختل کردن و یا کاستن از اهمیت و ارزش سیستم ارتباطات الکترونیکی دشمن و اطمینان بخشیدن به سیستم ارتباطات الکترومغناطیسی خودی صورت میگیرد، اقدامات ضد الکترونیکی نامیده می شود.

اسلاید 5 :

  • پارازیت : که همان فرکانس های غیر مطلوب در دستگاه گیرنده می باشد.
  • فریب الکترونیکی : که عبارت از ایجاد تشعشعات متغیر جهت جذب انعکاس و پخش امواج الکترومغناطیسی بطور عمدی به نحوی که دشمن را در تفسیر و به کار بردن اطلاعات دریافتی از طریق سیستم های الکترونیکی مربوطه گمراه نماید.

اسلاید 6 :

(1پارازیت غیر عمدی : پارازیت غیر عمدی شامل دو قسمت است :

Øپارازیت طبیعی : مثل رعد و برق و اختلالات جوی و ایجاد پدیده فادینگ

Øپارازیت مصنوعی : مثل القا تشعشعات و جرقه ها و میدان های ناشی از موتورهای احتراقی، کارخانجات برق و...

اسلاید 7 :

Øپارازیت نقطه ای : نیروی مؤثر مولد فرستنده را روی یک فرکانس گیرنده دشمن متمرکز می نمائیم.

Øپارازیت سدی : نیروی مولد فرستنده در باند وسیع فرکانس های گیرنده پخش می گردد.

Øپارازیت متغیر

اسلاید 8 :

ایجاد تشعشعات الکترومغناطیسی به طور عمدی به نحوی که دشمن را در تفسیر و به کار بردن اطلاعات دریافتی سیستم های الکترونیکی مربوطه گمراه نماید.

اسلاید 9 :

vافزایش پیام های مصنوعی در داخل شبکه خودی به منظور جلوگیری از جمع آوری اخبار

vارسال پیام های مصنوعی به منظور تغییر مکان عده ها

vکشاندن دشمن به محل مورد نظر

vارسال پیام های دروغی در شبکه دشمن و دریافت پیام های آنها

اسلاید 10 :

تجسس و بررسی درباره چگونگی امواج الکترومغناطیسی دشمن جهت تعیین محل و مشخصات امواجی که ممکن است توسط دشمن برای عملیات اقدامات ضد الکترونیکی عامل مورد استفاده قرار گیرند، بنام اقدامات ضد الکترونیکی غیر عامل نامیده می شود.مانند استراق سمع و تعیین وضعیت مخابراتی و الکترونیکی دشمن.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید