بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

1-بیش از90%حمل ونقل کالاها از طریق کشتی است.

2-هیچ تعهدی به طور صریح درکنوانسیون هامبورگ نیست.

3-عدم ترجمه کنوانسیون روتردام تا حال

اسلاید 2 :

 
موارد مشترک دو کنوانسیون

1-تعریف متصدی

2- صدور بارنامه: (بند2ماده15هامبورگ)

3-مدت تعهد متصدی حمل ونقل

4-میزان تعهد به پرداخت درتاخیر تحویل که 2ونیم برابر کرایه بار تاخیر شده است

5- تعهدبه خسارت واقعی:

الف)درصورت ناشی بودن خسارت ازفعل یاترک فعلی که تعمدا وبه قصدواردآوردن خسارت انجام شود(بند1ماده8)

ب)اگرکالابرخلاف تصریح درقراردادبرحمل آن درزیرعرشه،عملاروی عرشه حمل شود(بند4ماده9)

6 - حرکت وسرعت معقول ومتعارف

اسلاید 3 :

موارد اختلافی کنوانسیون هامبورگ و روتردام

 کنوانسیون هامبورگ

1-رعایت اقدامات معقول درمراقبت ازکالا جهت احتراز از واقعه وعواقب آن(بند1ماده5)

2-متصدی حمل درصورتی مجاز به حمل کالابر روی عرشه است که:

الف)توافق بافرستنده

ب) طبق عرف حاکم برتجارت حمل کالابر روی عرشه مجاز باشد.

3-میزان تعهد به پرداخت

4-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

الف)اثبات انجام اقدامات معقول مذکور در ماده5

ب) اثبات یکی ازمصونیتها

اسلاید 4 :

 

5- قابلیت دریانوردی

6- مدت تعهد به مقصد رساندن کالا (بند3ماده5)

7- ازبین رفتن تعهد به پرداخت خسارت درصورت:

الف)ناشی بودن خسارت از تدابیراتخاذ شده بر نجات افراد

ب)ناشی بودن خسارت ازتدابیر متعارف برای نجات اموال در دریا (بند6ماده5)

8- متعهد بودن به وظایف متصدی حمل ونقل ثانوی (بند1ماده10)

9- تعهد به گذاشتن تسهیلات دراختیارگیرنده درصورت وقوع خسارت برای بازرسی وباز شماری کالا(بند4ماده19)

10- مجازبودن تعهد به تعهدات سنگین تر ازتعهدات کنواسیون (بند2ماده23)

11-تعهد به عدم انحراف ازمسیر

اسلاید 5 :

کنوانسیون روتردام

1-وظیفه انجام مراقبتهای لازم(ماده14) (due diligence)  

در معیار مراقبتهای لازم بین حقوقدانان مورد اختلاف است 3نظریه مطرح شده

تاییدعقلاء

حقوقدانان آلمانی: مقصود از مراقبتهای لازم،مراقبت حرفه ای است.

رجوع به عرف

 

توجه: این کنوانسیون انجام مراقبتهای لازم رابه طول سفردریایی توسعه داده است.

اسلاید 6 :

 

2- متصدی فقط درموارد ذیل می توان کالابرروی عرشه حمل کند:

vطبق مقررات الزامی باشد

vحمل درکانتینر یاوسیله نقلیه برای بارگیری روی عرشه صورت گرفته باشدوعرشه به تجهیزات ویژه ای برای این نوع بارگیری تجهیز شده باشد.

vحمل وی عرشه طبق قرارداد،عرف،روش متداول وشیوه تجاری مربوطه انجام گیرد.

3- میزان تعهد به پرداخت

4-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

ثابت کندکه علت یا یکی ازعلل موثردر خسارت به غفلت وی یا پیمانکار دست دوم وی،نمایندگان ومستخدمین وی مربوط نیست

اثبات وقوع خسارت به خاطر وقوع یکی ازمصونیتها

اسلاید 7 :

 

5- آماده کردن کشتی برای دریانوردی(قابلیت دریانوردی)(بند1ماده14)

6- تعهد به رساندن کالادر طول 2ماه یش بینی نشده است.

7- لزوم دقت واحتیاط دردریافت،بارگیری،کنترل،چیدن،نگهداری،مراقبت،تخلیه وتحویل(ماده13بند1)

8_بطور صحیح وشایسته خدمات دادن ومجهزکردن کشتی درتمام سفر(بندب ماده14)

9-آماده کردن وحفاظت انبارهاوهمه قسمتهای کشتی که کالاها حمل می شوند(بندج ماده14)

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید