بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارزشها –
جامعه سازماني
سازمان اجتماعي
سازمان رسمي
هنجارها

اسلاید 2 :


سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند.

اسلاید 3 :

1- سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد معيني به وجود آمده اند .
2- سازمانها از تركيب اجتماعي افرادي كه به طور گروهي كار ميكنند تشكيل مي شوند .
3- فعاليت سازمانها استمرار زماني دارند .
4- سازمانها . فعاليت خود را از طريق تفكيك وظايف . از روي برنامه . و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام مي دهند .
5-سازمانها با واحدهاي يكپارچه و يگانه اي از فعاليت منظم و ساختمند هستند و كار و فعاليت خودرا به طور عقلايي و منطقي هماهنگ و هدايت مي كنند .

اسلاید 4 :

مبناي ويژگيهاي گوناگوني كه سازمانها دارند انواع طبقه بندي امكان پذير است .
برحسب اندازه ( كوچك يا بزرگ)
نوع مالكيت ( دولتي يا خصوصي )
ملاك عضويت ( داوطلبانه . استخدامي يا اجباري )
اهداف و وظايف اجتماعي ( آموزشي . ديني . سياسي يا اقتصادي )

اسلاید 5 :

1- سازمانهاي مشترك المنافع – كه به اصل و عموم اقتصادي خود نفع مي رسانند مثل اتحاديه ها ،باشگاهها، احزاب سياسي ، انجمنهاي حرفه اي ، تعاوني ها
2- سازمانهاي تجاري كه در اصل به مالكان و مديران خود بهره مي رسانند ( نظير كارخانه هاي صنعتي ، فروشگاهها ، بانكها و هتلها)

اسلاید 6 :

3- سازمانهاي خدماتي كه در درجه نخست به مراجعان خود نفع مي رسانند . ( مثل بيمارستان هاي خصوصي ، مدارس خصوصي ، بنگاههاي مددكاري اجتماعي )
4- سازمانهاي رفاه عمومي كه به عموم مردم بهره ميرسانند ( سازمانهاي دولتي نظير وزارت دفاع ، مدارس دولتي ، سازمان پليس ، سازمان آتش نشاني ، سازمانهاي تحقيقاتي )

اسلاید 7 :

مديريت عبارت است از :
- هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران ( فالت . 1924)
-ايجاد محيطي مؤثر براي افراد كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند ( كونتزواودانل . 1972)
- هماهنگ سازي منافع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها ( كاست ورزنزويگ.1974)
-فراگرد تبديل اطلاعات به عمل – اين فراگرد تبديل و تغيير را تصميم گيري مي ناميم (فورستر. 1972)

اسلاید 8 :

1- فعاليت منظم و سازمان يافته
2- هدفها
3- روابط
4- انجام دادن كار به وسيله ديگران
5- تصميم گيري

اسلاید 9 :

1- چه بايد كرد . ( تعيين هدف و برنامه )
2- كار چگونه انجام داده خواهد شد. ( تعيين خط مشي براي رويه ها و روش ها )
3-كار چگونه تقسيم خواهد شد . ( سازماندهي كار )
4- چه كساني كار را انجام خواهند داد .( كارگزيني . كارآموزي و كارگماري )

اسلاید 10 :

5- كار با چه وسايلي انجام خواهد شد . ( تعيين وسايل انجام دادن كار )
6- كار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد . (زمانبندي كار)
7- كار با چه كيفيتي انجام داده مي شود . ( كنترل و ارزشيابي كار )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید