بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدیریت پروژه نرم افزاری هنر متوازن ساختن اهداف رقابتی ، مدیریت ریسک و غلبه بر محدودیت ها برای تحویل موفقیت آمیز محصولی است که هم نیاز مشتریان و هم نیاز کاربران را برآورده کند .

اسلاید 2 :

اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه عبارتند از :
فراهم کردن یک چارچوب برای مدیریت پروزه های صرفاً نرم افزاری .
فراهم کردن رهنمودهای عملی برای طرح ریزی ، تعیین نیروی انسانی ، اجرا و نظارت بر پروژه ها.
فراهم کردن یک چارچوب برای مدیریت ریسک .

اسلاید 3 :

دیسیپلین مدیریت پروژه برای پوشش همة جنبه های مدیریت پروژه نیست ،  از جمله موارد زیر : 
 
مدیریت افراد (استخدام ، آموزش ، رهبری)
مدیریت بودجه (تعیین ، تخصیص و غیره)
مدیریت قراردادها (با فراهم کنندگان و مشتریان)

اسلاید 4 :

دیسیپلین مدیریت پروژه بطور عمده روی جنبه های مهم یک فرآیند تولید تکراری تمرکز می کند که عبارتند از :
 
مدیریت ریسک .
طرح ریزی برای یک پروژة تکراری ، از طریق چرخة حیات و برای یک تکرارِ به خصوص .
نظارت بر پیشرفت یک پروژة تکراری و متریک ها .

اسلاید 5 :

دیسیپلین مدیریت پروژه چارچوبی را فراهم می کند که بوسیلة آن پروژه ایجاد و مدیریت می شود .
 
در این حین همة دیسیپلین های دیگر بعنوان قسمتی از کار پروژه مورد استفاده قرار می گیرند .
 
دیسیپلین مدیریت پروژه یکی از دیسیپلین های فرآیند پشتیبانی می باشد ،دیگر دیسیپلین های پشتیبانی عبارتند از :
    - دیسیپلین مدیریت پیکربندی و تغییرات
    - دیسیپلین محیط

اسلاید 6 :

 در تکرار اولیة فاز Inception  ، دیسیپلین مدیریت پروژه با درک پروژة جدید آغاز می شود ، که در طول آن خروجی های تصویر کلی اولیه ، مورد کسب و کار و لیست ریسک ها ایجاد و بازنگری می شوند .
 
 هدف بدست آوردن سرمایة کافی برای پیشبرد یک فعالیت  تعیین محدوده و طرح ریزی می باشد .

اسلاید 7 :

یک طرح تولید نرم افزار اولیه ایجاد می شود و پروژه با اولین طرحِ تکرار وارد عمل می شود .
در پایان ایجاد طرحِ تولید نرم افزار ، باید در مورد ریسک ها و بازگشت سرمایه به اندازة کافی اطلاعات جمع آوری شود تا امکان تصمیم گیری آگاهانه درمورد سرمایه گذاری برای ادامة فاز Inception و یا رها ساختن پروژه ، فراهم باشد .
در نخستین تکرارها ، تأکید روی کشف و اصلاح نیازمندی هاست ، ولی در تکرارهای بعدی تأکید روی ساخت نرم افزار برای محقق ساختن آن نیازمندی ها می باشد .

اسلاید 8 :

طرح تکرار در مدیریت تکرار اجرا می شود که با یک ارزیابی و بازنگری تکرار به پایان می رسد تا مشخص کند که آیا اهداف تکرار برآورده شده اند یا نه .
 
زمانی که تکرار نهایی یک فاز کامل می شود ، یک بازنگری مرحله مهم اصلی بعنوان بخشی از فاز پایانی انجام می گیرد .

اسلاید 9 :

فرآیندهای موجود در دیسیپلین  مدیریت پروژه  شامل موارد زیر  است :
 
درک پروژه جدید .
در نظر گرفتن ریسکهای عمومی پروژه ها .
ارزیابی ریسکهای خاص پروژه و محدوده ی آنها .
تولید مستند توسعه نرم افزار .
کنترل و نظارت بر پروژه .
تصمیم گیری برای تکرار بعدی .
مدیریت تکرار .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید