بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تقسیم بندی ارائه

اسلاید 2 :

گام یک- معرفی مقاله

اسلاید 3 :

گام دوم- معرفی مدل

در این مقاله، با استفاده از نظریه صف، مدلي براي ارائه يك برنامه تخصيص بافر بهينه (NOBAP)، به طور ويژه براي يك سلول بازتوليد، با بافرهاي محدود و سرورهاي غيرقابل اعتماد ارائه مي‌شود.

تعریف سلول بازتولید:

A remanufacturing cell is a self-reliant entity within which a variety of activities such as disassembly, inspection, material processing, remanufacturing, assembly and transportation are performed.

اسلاید 4 :

معرفی مدل- ادامه

سلول بازتولید در نظر گرفته شده در این مقاله دارای سه بخش است:

به منظور پاسخدهی به صورت مسئله مقاله، یک الگوریتم پیشنهاد شده است که در آن از شبکه های صف استفاده شده است.

اسلاید 5 :

شكل زير فرآيند بازتوليد در نظر گرفته شده براي محصولات برگشتي را نشان مي دهد.

اسلاید 6 :

محصولات برگشتي در بخش بازتوليد، ابتدا وارد ايستگاه جداسازي قطعات محصول وارد مي‌شود و سپس در حوزه تست قطعات مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد و قطعاتي كه قابل استفاده مجدد نباشند از قطعات قابل استفاده جدا شده و به بخش انحدام منتقل مي‌شود و يا بصورت تفاله به بخش فروش منقل مي‌شود. پس از عبور از بخش تست، قطعات قابل استفاده به حوزه بازتوليد وارد مي‌شوند(كه شامل چهار ايستگاه بازتوليد است) و سپس وارد انبار قطعات نهايي مي‌شوند. در انتها از موجودي انبار نهايي و خريد بيروني براي پاسخگويي به تقاضاي مشتري استفاده مي‌شود.

اسلاید 7 :

آکولاد!- ادامه

اسلاید 8 :

پرانتز!- ادامه

Decomposition Principle

The decomposition principle is widely used in the analysis of queuing networks when a closed form solution for the network does not exist. The idea is to partition the network into individual nodes so that one is able to analyze and estimate the necessary parameters of each node independent of the rest of the network. When the analysis of each node is complete, the interaction of each node with the rest of the network can be reviewed.

اسلاید 9 :

پرانتز!- ادامه

Expansion Principle

In this methodology, we expand the network by adding an extra node in front of each finite buffer node. These extra nodes are modeled as infinite buffer nodes with zero processing times. They act as ‘holding nodes’ for jobs, which cannot enter the destination node when the buffer is full. The blocked jobs stay here until a space becomes available at the full buffer. Next, the parameters that define the expanded network, such as the actual arrival rate to the network, the probability of a job being blocked by the full buffer, etc. are calculated. Finally, through the newly defined variables, the throughput of the node is determined.

اسلاید 10 :

معرفی مدل- تجزيه و توسعه شبکه

بمنظور تجزيه شبکه ابتدا هر گره را به طور جداگانه بررسي شده است. سپس به وسيله اضافه کردن يک گره نگهدار پيش از هر بافر، شبکه توسعه یافته است. در زمان رسيدن يک کار، اگر بافر پر نباشد کار به طور مستقيم به بافر گره i با احتمال             مي رود و اگر بافر گره i پر باشد و کار به گره وارد نشود, با احتمال‌       به گره نگهداري مي‌رود. هنگامي که کار در گره نگهدار قرار مي‌گيرد وضعيت گره بافر i را کنترل مي‌کند. اگر گره بافر پر باشد کار با احتمال       به گره نگهدار برمي‌گردد و وقتي که يک فضاي خالي در گره بافر i ايجاد شود کار با احتمال              به بافر مي‌پيوندد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید