بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Scale       مقياس    

مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود

سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است.

اسلاید 2 :

نگرش      Attitude  

    نگرش که از طريق آموزش های اجتماعی تحقق می يابد, ترکيبی از باورها,گرايش ها يا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمايل فرد برای نشان دادن واکنش به شيوه ای نسبتاً ثابت به اشياء,اشخاص و رويدادهای خاص اطلاق می شود

اسلاید 3 :

مقياس هاي نگرش سنج

مجموعه اي ار اظهار نظرهاي مثبت و منفي در مورد افراد ، موقعيتها،

    عقايد،رويدادهاو...  

 

نگرش : تمايل به ارزشيابي چيزي به شيوه اي خاص   (درجاتي از ديد مثبت يا منفي ) مي باشد

 

نگرش مي تواند هر جنبه فيزيکي يا اجتماعي يا افراد يا رفتار يا موضوعات انتزاعي را در بر گيرد 

اسلاید 4 :

Attitudeنگرش  

ابعاد نگرش:

شناختي:  همه افكار ،حقايق،دانشها، باورداشتها نسبت به موضوع

عاطفي:  عواطف،ارزشگذاري مثبت  يا منفي به موضوع

رفتاري:  امادگي فرد براي پاسخ دادن وگرايش او به انجام عمل در مورد موضوع

       با آموخته ها و تجارب قبلي وبرداشت ذهني زمان حال از موضوع بستگي دارد

       ضرورت ارزشگذاري و قضاوت اخلاقي

عقايد: واكنشهاي خاص به رويداد هاي خاص( آگاهانه)

اسلاید 5 :

 • با فرض اينکه طبقه ها از نظر عرضي ارزش برابر دارند
 • اعلام موافقت يا مخالفت نمونه در يک طيف 3 تا 7 تائي

شماره گذاري 1 تا 5 و برعکس براي گرايش مخالف ومحاسبه نمره پاسخگو

اسلاید 6 :

مقياس ليکرت Likert scales

 • متداولترين روش مقياس گذاري در جامعه شناسان و روانشناسان
 • نظر سنجي عقايد براساس پاسخهاي متفاوت
 • معمولاً در يک مقياس 5 تائي از توافق تا عدم توافق
 • تعداد گزينه ها 15 تا 30 مورد
 • مساوي بودن تعداد گرايش مثبت و منفي
 • حذف موارد بي تفاوت ، بي رابطه و ابهام آور
 • مرتب کردن اتفاقي گزينه ها

اسلاید 7 :

روش تهيه:

تعداد زيادي اظهار نظرهاي مساعد و نا مساعداز نگرش به موضوع

اجرا در يك گروه مشابه نمونه

مشخص كردن ثبات دروني و انتخاب گزينه ها

جدا كردن  گزينه هايي كه %25 بالا(مثبت) و %25 پايين (منفي) رااز هم  به طور معني دار تفكيك كند.

اسلاید 8 :

انواع پاسخ هاي ليکرت

 • کاملا موافق / کاملا مخالف
 • بسيار رضايت بخش / بسيار ناراضي
 • بسيار مناسب / بسيار نامناسب
 • بسيار خوب / بسيآر ضعيف
 • بسيار مطلوب / بسيار نامطلوب
 • بسيار حمايت گر / عدم حمايت مطلق
 • مسلما بلي / مسلما خير

اسلاید 9 :

Likertscale                             ليکرتمقياس

مثال:

لطفآ عددي را از مقياس زير انتخاب کنيد که نشان دهد چقدر با هر اظهار نظري موافق يا مخالف ايد و آن را در جاي خالي سمت چپ هر گزينه قرار دهيد

1کاملا موافق       2 موافق        3 بي نظر          4 مخالف         5کاملا مخالف

 مرد نبايد هيچگاه در ملاءعام فرياد بزند

تحصيلات عالي براي مردان مهم تر است تا زنان

زنان بايد حقوق مساوي براي کار مساوي دريافت کنند

مردان نبايد از نظارت زني بر کارشان دلخور شوند

جاي زن در خانه است

مردان بايد در جامعه به زن کمک و از آنان حمايت کنند

اسلاید 10 :

تفسير نمرات

در 5 نقطه اي:

1+5=   6 / 2=3           

در 25 گزينه:

5*25=125 +25= 150/ 2=75

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید