بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه :

بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 و 80 و انتخابات 78 بود.با این حال هنوز ابهاماتی در خصوص تاثیر گذاری احزاب بر عوامل قدرتی در ایران وجود . در این مختصر پس از بررسی اجمالی تاریخچه احزاب و گروه های سیاسی در ایران به این مساله پرداخته میشود که آییا اصولا این گروه ها اثری بر عوامل قدرت در این کشور دارند یا نقش آنان نمادین و ظاهری است .

اسلاید 2 :

هدف ارائه مطالب :

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

اسلاید 3 :

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

پیدایش احزاب پس از پیروزی جنبش مشروطه

سرکوب فعالیتهای حزبی در دوره رضاخانی

فضای باز سیاسی در شهریئر 1320 همزمان با بقدرت رسیدن محمدرضا پهلوی

سرکوب احزاب در سال 1327 در پی ترور ناموفق شاه

اوج گیری فعالیت احزاب در زمان مصدق ( 1330 تا 1332 )

حذف جریانات سیاسی از کودتای 28 مرداد 1332 تا زمان  بقدرت رسیدن کندی (1339 )

فضای باز موقت سیاسی از 1339 تا 1342

سرکوبی جریانات سیاسی  پس از 15 خرداد 1342

شکل گیری احزاب صوری وابسته به سلطنت و از طرفی گروههای مسلح و سازمانهی چریکی

از 1357 تا1360( جریان چپ , جریان لیبرال و ملی گرا  , جریان مذهبی )

از خرداد 1360 تا 1376

از سال 76 تا 1384

از سال 1384 تاکنون

 

اسلاید 4 :

تعریف مساله :

مساله اصلی :

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی ایران

احزاب سیاسی در ایران نقشی در تعیین عوامل قدرتمند در داخل نظام دولتی ایران ندارند یا نقش بسیار ضعیف و ناکارآمدی را ایفا می نمایند.

مسائل فرعی :

عدم کارآمدی احزاب در روند سیاست گذاری

عدم کارآمدی احزاب در پرورش نخبگان سیاسی

عدم کارآمدی احزاب ومیزان تاثیر پذیری زیاد آنان از نخبگان سیاسی

میزان تغییر اوضاع اجتماعی , سیاسی و ... پس از انتخابات

تنش های و اختلافات داخلی احزاب قبل و پس از انتخابات

 

اسلاید 5 :

پیامد های  وجود مساله :

حادثه 18 تیر سال 87  در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و عدم توانایی احزاب اصلاح طلب در کنترل جریان و نتیجه گیری مؤثر از آن

حادثه ترور سعید حجاریان و عدم نتیجه گیری در خصوص محاکمه  ضارب و عوامل حادثه

ماجرای آقا زاده ها و عدم نتیجه از افشاگریهای جسته و گریخته و لوث شدن ماجرا

درگیریهای سیاسی بی مورد و بی اثر در شورای شهر تهران با وجود تبلیغات فراوان جهت احیای این امر مهم قانون اساسی

شانتاژهای سیاسی و استعفاهای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در پایان دوره نمایندگی

مسکوت ماندن اصلاح قانون مطبوعات بعلت موضع گیریهای تعصبی و نابجای احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی آنان

افزایش نارضایتی مردم بخاطر حل نشدن مشکلات جامعه  و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی و نمایش کاهش اعتماد به احزاب  از طریق شرکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم

حل نشدن معضلات بزرگ کشور  و ناهماهنگی امورات کشوری و در نتیجه عدم اجرا و یا اجرای ناکارآمد طرحهای بزرگ ملی و کشوری مانند طرح ملی نیشکر و یا مساله ترافیک تهران

تعطیلی گسترده روزنامه های وابسته به احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق اجرای رسالت رسانه ای آنها

اسلاید 6 :

دلایل وجود مساله :

ضعیف بودن جامعه نسبت به دولت و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه ها

عدم استفاده از فرصتهای محدود بدست آمده در جهت نهادینه کردن دموکراسی و تثبیت نهادهای آن

مبارزات بیهوده و کشمکش های داخلی بجای مشکلات اصلی جامعه

شخصی بودن قدرت سیاسی و خصوصیات برجسته کادر رهبری سیاسی

محدودیتهایی که از نظر حقوقی برای تشکیل و فعالیت احزاب پس از تصویب قانون احزاب و فعالیت آنها در شهریور 1360 بوجود آمد .

شکل گیری تفکری که همه پدیده ها را از دید حق و باطل می نگریست

 

اسلاید 7 :

علل دیگر مساله :

.1استبداد و ساختار مطلقه قدرت

.2فقدان امنیت و وجود احساس نا امنی

.3حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی

.4فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد

.5بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب

.6ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه مشارکتهای سیاسی

.7وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت

.8وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی

.9تاثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق بر تحرک و رکود احزاب

.10عدم آگاهی از کارویژه های احزاب

اسلاید 8 :

مبانی تئوریک تحقیق :

حزب چیست ؟

سازمانی سیاسی که برای همسو کردن منافع گروه های اجتماعی و سمت و سو دادن به آنها مبارزه و تلاش می کنند.

تفاوت میان حزب و گروه های منفعت و صنفی ( مثل اتحادیه های کارگری ) :

احزاب برای گرفتن قدرت دولتی و سیاسی مبارزه می کنند ولی گروه های مذکور به عنوان نهاد نمی خواهند مستقیما قدرت سیاسی را بر عهده گیرند.

وظایف احزاب :

.1فعالیت در جهت تحقق آرمانهایی مانند رهایی انسان , تحقق آزادی و عدالت

.2زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم از طریق ابزارهای سیاسی

.3تلاش برای بدست آوردن قدرت دولتی

.4ارائه برنامه های جانشین و فعالیت به عنوان اپوزوسیون در صورت عدم دستیابی به قدرت دولتی

اسلاید 9 :

ویژگی های حزب :

از طریق انتخابات و مبارزات مسالمت پارلمانی قدرت سیاسی بدست می آورند

دارای سلسله مراتبی هستند که حافظ انسجام و هماهنگی حزب باشد

دارای جهان بینی ,ایدئولوژی,شعار,فلسفه سیاسی ,جهت گیری طبقاتی ,استراتژی و تاکتیک مبارزه باشد

تلاش در جهت بدست گیری مستقیم قدرت سیاسی یا شراکت در آن یا کسب اهداف مادی و معنوی در پرتو آن

لاپالومبارا و واینر ( تعریف حزب )

دارای سازمان های پایدار و مرکزی و رهبری کننده است , یعنی تشکیلات حزب با مردن رهبران و بنیادگذاران از هم نپاشد.

دارای سازمانهای محلی پایدار هستند که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی و گونه گون دارند.

رهبری مرکزی و محلی حزب باید مصمم در بدست آوردن قدرت سیاسی در پهنه کشور باشند و تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم بسنده نکنند

از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.

اسلاید 10 :

کارویژه های احزاب سیاسی :

شکل دادن به افکار عمومی

معرفی کاندیداها ( نامزدهای انتخاباتی )

سیاست گذاری

افزایش آگاهی مردم

تجمیع و انعکاس مشالبات مشروع و قانونی مردم به نظام

نظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن

ایجاد محیطی مسالمت آمیز جهت حل و فصل اختلافات

آموزش سیاسی

مبارزه سیاسی بصورت مسالمت آمیز و عدم مبارزه قهر آمیز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید