بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

به منظور فراهم شدن مقایسه دادها:

› دقت در سنجش ها

›استاندارد كردن اندازه گيري ها و روش هاي سنجش و به حداقل رسانيدن خطاهاي اندازه گيري

اسلاید 2 :

ثبت داده هاي مربوط به اندازه ها در اپيدميولوژي و نظام سلامت

›ساده

›صحیح و  قابل استفاده براي منظورهايي كه جمع آوري آنها را ايجاب كرده است

›براساس تعاريف استاندارد و عملياتي

›همراه با آموزش مناسب و كافي جهت افرادي كه داده ها را جمع آوري مي كنند

›قابل انتشار و ارائه به صورت مستمر به همراه پس خوراند (در صورت نياز)، و قابل پايش براي تكميل تر شدن و دقيق تر بودن باشد.

›

اسلاید 3 :

شيوه هاي نمايش داده ها

.1مرتب كردن داده ها

.2جدول

.3نمودار

.4شاخص هاي آماري

اسلاید 4 :

›در آمار،‌براي اينكه از داده‌هاي خام واقعيتهاي موجود را استخراج كنيم،‌آنها را به نحوي مناسب دسته‌بندي كرده و جدولهايي به نام جدولهاي آماري تهيه مي‌نماييم. متداولترين جدول در آمار، جدول فراواني است.

اسلاید 5 :

در تنظیم جدول به چند نکته توجه شود

›حتی  الامکان ساده ارائه شود. چند جدول بهتر از یک جدول دارای متغیرهای زیاد

›گویا باشد: کلیه سطرها وستون ها نامگذاری و واحد آن مشخص شود، کلیه علائم و نشانه های به کار رفته در زیر جدول شرح داده شود

›عنوان کوتاه باشد؛ در عین حال شامل what، where، when

›برای سطها وستون ها جمع کل در نظر گرفت (در صورت لزوم)

›برای هر جدول شماره در نظر گرفت

›منابع جدول در زیر آن ذکر شود

›

اسلاید 6 :

نمودار

›با يك نگاه كوچك مطلب زيادي را به بيننده ارائه مي دهد.

›منظور از نمايش آنها،‌ تجسم عيني اطلاعات نهفته در داده‌ها است

اسلاید 7 :

انواع نمودار

›داده هاي كمي پيوسته : هيستوگرام

›داده هاي كمي گسسته : چندبر (polygon)

›داده هاي كيفي : میله ای (bar) و دایره ای (pie)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید