بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

اهميت هنر در درمان

جاذبه هاي نمايش عروسكي

تشويق و توسعه توانايي هاي فردي

}

اسلاید 2 :

بيان مساله

به حداكثر رساندن توان بالقوه

آموزش مهارت هاي انطباقي

نقص شناختي

توانايي اندك يادگيري

مدل سازي

يادگيري پايدار

اسلاید 3 :

اهميت و ضرورت پژوهش

جمعيت كودكان كم توان ذهني آموزش پذير

كمبود فرصت براي كسب دامنه گسترده اي از مفاهيم

مهم تلقي نشدن نمايش عروسكي

اسلاید 4 :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تعیین اثر بخشي  نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر8تا 12 ساله

 اهداف اختصاصی

افزایش ارتباط اجتماعي در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

افزايش مهارت هاي زندگي روزمره در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

کمک به اجتماعی شدن دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

اسلاید 5 :

اهداف کاربردی

به کار گیری شیوه ای جدید در آموزش کم توانان ذهنی

در اختیار قرار دادن بسته آموزشی در اختیار سازمان بهزیستی،آموزش و پرورش استثنایی و سازمان های مرتبط

بسط نمایش عروسکی جهت کاربرد در مورد سایر معلولیت ها

اسلاید 6 :

متغيرها

متغیر مستقل: نمایش عروسکی

تعریف نظری: نمایش، شکلی از وانمود بازی است. یک تجربه سازمان یافته است که با دقت طراحی می شود و به اجرا در می آید.کودکان به وسیله نمایش، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخاسته از ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار خلق یا بازآموزی می کنند (قزل ایاغ،1385).

تعریف عملیاتی: اجرای نمایش عروسکی جهت افزایش مهارت های اجتماعی که شامل موارد زیر می باشد:

نوشتن دیالوگ

انتخاب عروسک ها

اجرای نمایشنامه و آموزش مهارت های مورد نظر

گرفتن پسخوراند از کودکان توسط عروسک ها در مورد مفاهیم آموخته شده

}

اسلاید 7 :

 متغیر وابسته: مهارت های اجتماعی

تعریف نظری: مهارت های اجتماعی به رفتار های آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی می انجامد (کارتلج،1984).

تعریف عملیاتی: نمراتی که کودکان در آزمون رشد اجتماعی واینلند کسب می کنند.

اسلاید 8 :

فرضیه های پژوهش

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر،  می شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت ارتباط با دیگران در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر، مي شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت هاي زندگي روزمره در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر، می شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش میزان اجتماعی شدن در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر، می شود.

اسلاید 9 :

روش شناسي

پژوهش حاضر یک طرح تجربی با پس آزمون است.

نمودار این طرح بر پایه نمادهای قراردادی به شکل زیر است:

 

R          E          X         O1

R         C                      O2

اسلاید 10 :

جامعه آماری و گروه نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 ساله آموزش و پرورش استثنايي شهر بجنورد است.که 30 نفر از آنان به طور تصادفی  به عنوان گروه نمونه انتخاب شده اند.

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید