بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

شواهد بسيارزيادي وجود دارد كه نشان مي دهد بين يافته ها واطلاعات حاصل از پژوهش ونيازهاي واقعي شكاف وفاصله قابل ملاحظه اي وجود دارد. يكي از مهمترين عوامل عدم ارتباط منطقي بين جهت گيريها وعناوين پژوهشي با نيازهاي واقعي تصميم گيري است.دراين راستا‘ تلاشهاي گسترده اي در راستاي شناسايي اولويت هاي علمي واثربخشي افزايش پژوهش ها درسطح دانشگاه ها ومراكز علمي- پژوهشي ونيز محافل اجرايي- مديريتي دردستوركار قرار دارد.

اسلاید 2 :

نياز سنجي پژوهشي:

با توجه به اينكه نيازسنجي پژوهشي از سوابق ومستندات متنوعي نيز برخوردار نيست تعريف آن دشوار است.بدين منظور ابتدا مفهوم نياز ونيازسنجي تعريف مي گردد.

اسلاید 3 :

مفهوم نياز:
تعاريف وبرداشتهاي مختلفي وجود دارد.بدين منظور حداقل ازدوجهت مي توان نياز را بحث كرد.
1- نياز به عنوان اسم: فاصله شكاف بين وضع موجود ومطلوب
2- نياز به عنوان فعل:آنچه كه ضروري است تا فاصله ويا شكاف موجود را پركند ومعمولاً به شكل راه حل ها يا وسايل دسترسي به يك هدف نمايان مي شود.

اسلاید 4 :

نياز سنجي:

عبارت است از رويكردي نظامدار براي شناسايي مسائل سازماني‘تعيين گروهي كه بايد خدمات را دريافت دارند ونيز مشخص كردن نوع وماهيت خدمات مورد نياز گروه ذيربط.

اسلاید 5 :

مفهوم نياز سنجي پژوهش:

نيازسنجي پژوهشي فرايندي پيچيده ودشوار است كه با شناسايي نيازهاي پژوهشي بالقوه آغاز مي شود. با اولويت بندي اين نيازها ادامه مي يابد ونهايتاً با تدارك مبنايي براي تخصيص منابع در دسترس به عناوين پژوهشي به اتمام مي رسد.

اسلاید 6 :

شناسايي نيازهاي پژوهشي:

عبارت از فرايند شناسايي تمام طرح ها وعناوين پژوهشي بالقوه صرف نظر از كيفيت واولويت آنها.

اسلاید 7 :

تعيين اولويت هاي تحقيقاتي:

فرايند گزينش وانتخاب برخي از عناوين پژوهشي ازبين مجموعه متنوعي از موضوعات پژوهشي است.اسلاید 8 :

اهداف نيازسنجي پژوهشي:
1- دستيابي به يك جهت گيري روشن به منظور هدايت فرايند برنامه ريزي پژوهش
2- انطباق بخشيدن تحقيقات در سازمانها ونهادهاي مختلف با اولويت هاي شناسايي شده
3- جلوگيري از اتلاف منابع پژوهشي وممانعت از صرف اين منابع در حوزه هايي كه فاقد اولويت واهميت هستند.
4- سازماندهي وهماهنگي لازم بين طرح هاي پژوهشي مختلف در سطح يك سازمان يا وزارتخانه بمنظور جلوگيري از دوباره كاري وپراكندگي
5- تخصيص بهينه اعتبارات پژوهشي براساس اولويت هاي تحقيقاتي سازمان يا وزارتخانه(شفاف سازي فرايند تخصيص منابع)
6- بسيج قابليتها وظرفيتهاي پژوهشي موجود درسطح ومحيط آن براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي
7- بسترسازي لازم براي بكارگيري نتايج ويافته هاي تحقيقات از طريق اجراي طرحهاي پژوهشي ضروري ومورد نياز
8- آينده نگري در امر پژوهش وپرهيز از تصميم گيري لحظه اي وغير استراتژيك درحوزه پژوهش
9- زمينه سازي براي ارتباط و اتصال هرچه بيشتر تقسيمات وتحقيقات از طريق انجام تحقيقات اساسي مورد نياز سازمان يا وزارتخانه
10- تدوين برنامه هاي پژوهشي مبتني بر مشاركت كليه گروه ها وعوامل  دخيل در سطح سازمان

اسلاید 9 :

مهمترين پيامد ونتيجه فرايند نيازسنجي پژوهش عبارت است از:“ بيانيه نيازسنجي پژوهشي“ كه دربردارنده فهرستي اولويت بندي شده از عناوين پژوهشي است.

اسلاید 10 :

سطوح نياز سنجي

1- سطح ملي:

 در سطح ملي عموماً دولت درخصوص نوع پژوهش‘ ميزان اعتبارات تخصيصي به پژوهش وتامين منابع مالي براي هر يك از سازمان ها يا موسسات پژوهشي تصميم گيري مي كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید