بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

يكي از اهداف اعلامي و بلندمدت: اصلاح‌طلبي = نهادينه كردن دموكراسي

هدف كوتاه مدت به عنوان وسيله‌اي در جهت تحقق هدف بلندمدت: پيروزي در انتخابات = دستاوردهاي كوتاه‌مدت ايجابي و سلبي

 

 دستاورد ايجابي: بدست آوردن سهمي از قدرت و برخورداري از منابع  اقتصادي – سياسي – اجتماعي – فرهنگي و استفاده از اين منابع در جهت اهداف دموكراتيك

 

 دستاورد سلبي: جلوگيري از برخي افراطي‌گري‌ها

 

اسلاید 2 :

الف) پيرزي حداكثري

پيروزي حداكثري در قالب بدست اوردن اكثريت مطلق مجلس مانند مجلس ششم و دولت همسو و پشتوانة قابل‌توجه جنبش اجتماعي امكان ناپذير است.

حتي در صورت امكان هم، پيروزي حداكثري در تحقق هدف بلند مدت، حداقلي عمل كرده است بدين‌معناكه تجربه دو سال اخير نشان داده است كه قالب دستاوردهاي دموكراتيك در هشت سال دورة اصلاح‌طلبي، مانند رونق مطبوعات منتقد، گسترش سازمان‌هاي غيردولتي، برنامه چهارم توسعه، كاهش گزينش‌هاي عقيدتي در دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و موارد مشابه كمرنگ و كم‌اثر شده‌اند و مهمتر از همه بزرگترين دستاورد ذكر شده، يعني شكل‌گيري گفتمان دموكراتيك جاي خود را  به گفتمان خدمت‌رساني داده است.

اسلاید 3 :

ب) پيروزي حداقلي

شبهه قدرت‌طلبي اصلاح‌طلبان: اصلاح‌طلبان درحالي‌كه يك دهم امكانات گذشته را هم ندارند، اصرار دارند تا هر بار با كوتاه آمدن از بخشي از مواضع خود، به سهمي هرچند حداقلي از قدرت دست يابند.

 

تاثير مشكلات اقتصادي- سياسي سياست‌هاي فعلي در سال‌هاي بحراني آينده كه اقليت تاثيرگذار اصلاح‌طلبان در مجلس هم شريك هزينه‌ها خواهد شد چراكه در شرايط بحراني مرزگذاري ميان گروه‌ها از سوي مردم دشوار است.

اسلاید 4 :

نتيجه:
ناكارآمدي وسيله (پيروزي در انتخابات اعم از پيروزي حداكثري و حداقلي)
در تحقق هدف (نهادينه كردن دموكراسي)

 

بازگشت به هدف اصلي: نهادينه كردن دموكراسي

 

تلاش در جهت دموكراتيك‌كردن حكومت از طريق پيروزي در انتخابات (ناكارآمد)                                       

 

تلاش در جهت دموكراتيك كردن جامعه

اسلاید 5 :

افزايش تمايز و سازمانيافتگي جامعه

 

خارج كردن انتخابات از حالت موجوار و تودهاي در آخرين روزهاي انتخابات

پيشبيني پذير كردن فرآيند انتخابات و راي‌دهي از طريق ايجاد اقليتهاي سازمانيافته

اسلاید 6 :

وسيلهي تحقق هدف فوق بايد با كمترين هزينهي سياسي – اجتماعي انجام گيرد بدينمعناكه عليرغم وجود ساختار فراگير قدرت دولت در ايران و نيز با فرض احساس خطر فزايندهي حكومت از هرگونه تشكل و سازمانيافتگي اعتراضات، به گونهاي طراحي شود كه كمترين هزينهي سياسي – اجتماعي را به نيروهاي خواهان تحول و بهبود وضع موجود تحميل كند.

اسلاید 7 :

وسيله: انتخاب كانديداهاي اصلاحطلبان در شهرهاي بزرگ

مانند تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز و حوزههاي

 انتخاباتي مشابه، به راي و نظر مردم نه به معناي عام كلمه،

بلكه مردم به معناي بدنة اجتماعيِ اصلاحطلبي واگذار شود؛

به جاي آنكه بر پاية چانهزني و اجماع بزرگان و سران احزاب وگروههاي اصلاحطلب تعيين شود.

 

اجماع مبتني بر ريشسفيدي جايش را به اجماع دموكراتيك دهد.

اسلاید 8 :

  1. 1. در بلندمدت موجب نهادمند شدن دموكراسي در سطح جامعه مي‌شود و از اين منظر به سود انديشه‌ي اصلاح‌طلبي است. به همين دليل اين طرح فارغ از مجريانش مي‌تواند پيامدهاي دموكراتيك واصلاحي به دنبال داشته باشد؛ حتي اگر از سوي احزاب يا گروه‌هاي محافظه‌كاري انجام شود كه به طور جدي با مساله‌ي چگونگي دست‌يابي به اجماع مواجهند، باز هم به سود دموكراسي و انديشه‌ي اصلاحات تمام مي‌شود.

اسلاید 9 :

 

  1. ايجاد فضاي دموكراتيك: اگر حكومت دموكراتيك نيست و تصميماتش را دموكراتيك نمي‌گيرد، احزاب مدعي اصلاح‌طلبي و دموكراسي، مهمترين تصميم سياسي خود را دموكراتيك اتخاذ مي‌كنند= بالا بردن سطح توقعات دموكراتيك جامعه

اسلاید 10 :

  1. شكل‌گيري اقليت سازمان‌يافته‌اي كه مي‌توان راي آ‌ن‌ها را پيش‌بيني كرد (جايگزين قابل اعتمادتري براي سازمان راي). در بلند مدت مي‌توان جامعه‌اي تمايزيافته از اقشار و گروه‌هاي معين با مطالبات مشخص را سامان داد و فرآيند دست‌يابي گروه‌هاي مختلف به قدرت را با خطاي كمتري پيش‌بيني كرد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید