بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

.1موارد واگذاري در سال جاري براساس بودجه سال 1386:

.1حداقل 60 درصد از سهام شرکتهاي دولتي غير صدر اصل 44

.2کليه سهام دولت و شرکت هاي دولتي در شرکت هاي غير دولتي 

.2در پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه تنها  شرکت هاي صدر اصل 44 باقي مي مانند که در صنعت پتروشيمي عبارتند از:

  1- شرکت ملي صنايع پتروشيمي

  2- شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

  3- شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران

اسلاید 2 :

بر اساس لايحه سياست هاي اصل 44 که هم اکنون در شوراي نگهبان در حال تصويب است شرکت ملي صنايع پتروشيمي در يکي از حالت هاي زير قادر به ادامه فعاليت است:

qشرکت مادر تخصصي

qسازمان توسعه اي

بحث در مورد شکل نهايي اين بخش و حدود فعاليت هاي آن همچنان ادامه دارد

 

اسلاید 3 :

qمقررات

.1مقررات زدايي براي تسهيل سرمايه گذاري و کار در اين حوزه

.2تنظيم مقررات کار، تجارت و ضد انحصار براي بوجود آوردن فضاي رقابتي

qبازرگاني و تجارت

.1کمک به شرکت ها براي تهيه منابع مالي و فاينانس با استفاده از اعتبار و نام تجاري NPC که مي تواند با تشکيل بانک توسعه صنعت پتروشيمي عملي شود.

.2کمک به بنگاه هاي توليدي براي فروش محصولات خود در بازارهاي بين المللي و بدست آوردن بازار و جايگاه مناسب بين المللي

اسلاید 4 :

qپشتيباني صنعت

.1سرمايه گذاري و فعاليت در حوزه تحقيق و توسعه  

.2برنامه ريزي براي تهيه خوراک واحدها و کمک به توليدکنندگان و مصرف کنندگان خوراک براي قيمت گذاري آن

qتوسعه  

.1متولي چشم انداز 20 ساله کشور در اين حوزه شرکت ملي صنايع پتروشيمي است.

.2سرمايه گذاري براي توليد محصولات جديد

.3اجرا و راه اندازي طرح ها و سپس واگذاري به بخش خصوصي

اسلاید 5 :

 • پتروشيمي بايد دو قسمت شود، يکي قسمت پشتيباني که خدمات را ارايه بدهد و ديگري يک شرکت مادر تخصصي که واحدها را داشته باشد وکم کم آنها را منتقل نمايد.
 • يک سازمان توسعة صنايع شيميايي و پتروشيميايي به وجود بيايد. اين سازمان مي تواند در مجموعه وزارت نفت و يا وزارت صنايع قرار داشته و نقش هدايت اين صنعت را در جهت چشم انداز و اهداف استراتژيک کشور داشته باشد.
 • تشکيل بانک صنعت پتروشيمي براي تسهيل در تهيه منابع مالي

اسلاید 6 :

 • ابتدا مشخص کنيم وضعيت مطلوب پتروشيمي در ايران بايد چگونه باشد، سپس بر اساس آن تعيين کنيم ساختار مناسب براي رسيدن به اين چشم انداز چگونه است و در نتيجه کدام قسمت ها بايد خصوصي و کدام قسمت ها دولتي شوند.
 • ابتدا استراتژي صنعت را تعيين کنيم، بعد بدون در نظر گرفتن وضع موجود و قابليت هاي فعلي پتروشيمي ببينيم به چه بنگاه هايي نياز داريم، سپس براي تشکيل بنگاه هاي مورد نياز و حمايت از اين بنگاه ها، با در نظر گرفتن پتانسيل هاي خودِ بنگاه ها، تلاش کنيم.
 • مسايل و مشکلات جاري مانند مساله حذف يارانه هاي سوخت را در نظر بگيريم و با توجه به آنها راهکار ارايه دهيم.

اسلاید 7 :

.1چشم انداز تعيين شده براي صنعت پتروشيمي

.2 رديف کاري (Core Business) پتروشيمي

.3سهم توليد ايران در خاورميانه

.4برنامه ارايه شده براي رسيدن به مقام اول در منطقه

اسلاید 8 :

 • براي تعيين ماموريت هاي پتروشيمي براي رسيدن به جايگاه مشخص شده در چشم انداز
 • پس از تعيين شاخص هاي اقتصاد و بازار و وزن دهي آنها، در نهايت 25 محصول زير به عنوان رديف کاري انتخاب شدند:

  اتيلن، پلي اتيلن، MEG، EDC، VCM، PVC، VAM، اتانول، پروپيلن، PP، اکريلونيتريل، بنزن، استايرن، PS، ABS، SBR، TDI، PX، PTA، PET(F)T، PET(B)، متانول، استيک اسيد، آمونياک، اوره،

اسلاید 9 :

 • براي بحث پيرامون طراحي ساختاري مناسب موارد زير را مرور مي کنيم
 • پيش فرض ها و بايدها و نيايدها
 • نگاه سيستمي به ساختار صنعت پتروشيمي
 • نقش ها و فعاليت هايي که بايد تقسيم شوند
 • نحوه برنامه ريزي و نقشه راه براي رسيدن به اهداف

اسلاید 10 :

 • واحدهاي توليدي جديد با مقياس هاي بين المللي، بيشتر از آنچه که تا به حال درست شده است، نيازمنديم.
 • اين واحدها بايستي ظرفيت هاي صادراتي و قدرت حضور در بازارهاي بين المللي را داشته باشند
 • سازماندهي دستيابي به دانش فني مورد نياز اين واحدهاي به عنوان يک کار منسجم و هماهنگ بين واحدها الزامي است
 • در صورت نياز به Utility متمرکز قراردادهاي خريد خدمات از چه قوانين و ضوابطي تبعيت خواهند کرد؟
 • تعيين منابع مالي مورد نياز چگونه انجام خواهد شد؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید