مقاله رابطه مثبت اندیشی،خودپذیری وسازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه مثبت اندیشی،خودپذیری وسازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ، مثبت اندیشی، خودپذیری و سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه بهنمیر و ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی به مسئولان ، جهت حل مشکلات دانش آموزان می باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه ، منطقه بهنمیر به تعداد ٩٠۵ نفر بودند و نمونه آماری با روش تصادفی ساده به تعداد ٢٧٠ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مثبت اندیشی، پرسشنامه خودپذیری و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی می باشد و داده ها بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مثبت اندیشی و خود پذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد .بین مثبت اندیشی و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد . بین خودپذیری و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد . بین مثبت اندیشی دانش آموزان دخترو پسرتفاوت وجود دارد .بین خودپذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد . بین سازگاری دانش آموزان دخترو پسر تفاوت وجود ندارد .بین سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد . بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد .بین سازگاری آموزشی دانش آموزان دخترو پسر تفاوت وجود ندارد .بنابراین نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.
واژه های کلیدی: مثبت اندیشی، خودپذیری، سازگاری ،دانش آموزان

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و برای او زندگی در جمع امری ضروری و حیاتی می باشد، لازمه ی زندگی اجتماعی، آموختن و به کار بستن رفتارهای سازگاری با جمع است . وجود تعارض ، ناسازگاری و خشونت هایی که زندگی مطلوب و امنیت اجتماعی را مختل می کند، یکی از مشکلات جوامع امروزی است . در سازگاری و مشکلات نوجوانان و جوانان نه تنها خانواده ، مدرسه ، جامعه و یا گروه همسال بلکه الگوی مشخص خصیصه ها،مهارتها،انگیزه ها ،نیز بر احتمال سازگاری افراد موثر است ودر تحلیل رفتار ناسازگار کودکان ونوجوانان بایداززاویه ای متفاوت نگریسته شود وعوامل اجتماعی وروانشناختی که به تقویت هویت انسانی واجتماعی فرد می پردازد، مورد بررسی قرارگیرد،از جمله این عوامل ،مثبت اندیشی ١ وخودپذیری٢ می باشند.
به نظرروانشناسان یکی از عوامل روانشناختی موثردرسازگاری ٣ اجتماعی وموفقیت افراد،مثبت اندیشی است .مثبت اندیشی،ابزار اولیه برای دست یابی به هر نوع موفقیت است . مثبت اندیشی را می توان «داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل » و به تعبیر شایع ، «خوش بینی» نسبت به جهان ، انسان ، و خود برشمرد (فرجی، ١٣٨١).
تمامی مدیران و کارمندان موفق – یا در واقع ، هر فردی که به درجات بالایی در رشته ی خود دست یافته است – به نظر دارای نگرش کاملاً مثبتی می باشد، «هلن کلر» بیان می دارد که «هیچ انسان بدبینی راز ستارگان را کشف ننمود، یا به سرزمین ناشناخته ای سفر نکرد، یا افق تازه ای را به روح بشر نگشود.»(هیام ٢٠٠٣،۴).اندیشه های مثبت ،کیفیت زندگی افراد را می سازند،وعامل مهمی درسلامت روان وکاهش استرس وکارکرد اجتماعی بالا می باشد. جهانی(١٣٨٧) در تحقیق خود بیان داشت که بین مثبت اندیشی و نشانگان جسمانی و بین مثبت اندیشی و اضطراب رابطه معنی دار وجود دارد.همچنین بین مثبت اندیشی و افسردگی رابطه معنادارو منفی وجود دارد و در نهایت بین مثبت اندیشی و اختلال در کارکرد اجتماعی رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.
اسکات ۵ در پژوهش خود دریافت که فواید نیک اندیشی و قالب های مثبت ذهنی بسیار زیاد هستند .نیک اندیشان از سلامت بهتر و روابط قوی تری برخوردارندو در میان چیزهای دیگر استرس کمتری را تجربه می کنند. هاشمی (١٣٨٨) در پژوهَش خود به این نتیجه رسید که بین مثبت اندیشی و افسردگی ،اضطراب ، عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمانی دانش آموزان رابطه وجود دارد و بین مثبت اندیشی با بهداشت روانی دانش آموزان رابطه وجود دارد.پژوهشها نشان داده اند که تفکر مثبت نقش مهمی برسلامت جسمانی دارد،لوپر١(٢٠٠٧) درتحقیقی باعنوان ارتباط تفکر خوش بینانه و سلامتی نشان داد که ارتباط قوی بین تفکر خوش بینانه دانشجویان کالج هارواردو سلامتی بالای آنهادر ۴٠ سالگی وجود دارد (لوپر، ٢٠٠٧).
علاوه برمثبت اندیشی،خودپذیری نیز، عامل مهمی در سازگاری افراد است ، خودپذیری فرایندی است که انسان را به سوی پذیرش افکار و احساسات ، بدون انکار یا طفره رفتن ، متمایل می کند(لعل اسلامی،١٣٨٩).ژیل بوندکر٢(١٩٩٢) خودرا زمینه ای از دانش می داند که افراد در مورد آنچه در دنیا به آن عمل می کنند و در پاسخ به پرسش من که هستم ساخته اند. از نظر ماهلر٣ (١٩٨٠) نیز «خود» محصولی از فرایند جدائی فردیت در ارتباط کودک با مادر یا مراقبین است به همان میزان که کودک از وجود مادر و دیگران متمایز می گردد، استقلال و فردیت او نیز شکل می گیرد و ساخته می شود(محسنی،١٣٧۵).
خودپذیری پیش شرط رشد وتحول است ومی تواند عامل مهمی درموفقیت وسلامت ، شادکامی ورضایت شخصی باشد،ایرانی (١٣٧٢)،در پژوهشی باعنوان ارتباط خودپنداره باجنسیت وپیشرفت تحصیلی ،به این نتیجه رسید که بین میزان خودپنداره و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. خود پنداره دانش آموزان موفق بیشتر از خود پنداره دانش آموزان ناموفق است (سینا،١٣٨٣). الیسون ۴ (١٩٨٣)در پژوهشی تحت عنوان تاثیر عزت نفس پایین بر از دست دادن حس کنترل و ایجادنارضایتی فردی به نتایج زیر دست یافت ، که از دست دادن حس کنترل و ایجاد نارضایتی فردی یکی از جنبه های مشخص عزت نفس پایین بوده است . در بررسی هایی که بر روی افراد دارای عزت نفس پایین صورت گرفته ، علائق چون ، شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب ،کاهش سلامت عمومی بن ، بیتفاوتی و احساس تنهایی، تمایل به اسناد شکست خود به دیگران ، عدم رضایت شغلی و کاهش عملکرد، عدم موفقیت آموزشی و داشتن مشکلات بین فردی، گزارش شده است (بیابانگرد، ١٣٨٢). دینر و دینر،
۵(١٩٩۵)،در پژوهشی تحت عنوان عزت نفس وشادکامی به این نتیجه رسیدندکه ، بین عزت نفس و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد و این رابطه بین عزت نفس و شادکامی نیز وجود داشت (بورمگاردنر۶، ٢٠١٠).
با توجه به پژوهشهای مطرح شده ، می توان ارتباط مثبت اندیشی وخودپذیری راباسازگاری پیش بینی کرد، آیزن ١(١٩٨٧)،درپژوهشی تحت عنوان تاثیر مثبت اندیشی بررفتار اجتماعی به این نتیجه رسیدکه تجارب مثبتی که به آثاری مثبت منجر می شوند تاثیری بنیادی بر رفتار اجتماعی دارد(هاشمی،١٣٨٨). آراگایل ٢ و همکاران ، (١٩٨٩)در پژوهشی تحت عنوان مثبت فکر کردن ،دریافتند که مثبت فکر کردن افراد را قادر می سازد جنبه خنده دار امور را ببینند (سینا،١٣٨٣).
یابراندت ٣(٢٠٠٨)،درپژوهش خود تحت عنوان رابطه خود پنداره و عملکرد اجتماعی در بین نوجوانان ،دریافت که خودپنداره مثبت مهمترین عامل در سازگاری اجتماعی و پیشگیری از مشکلات رفتاری شایع است کورت ، زاکر۴،(٢٠٠٨)درتحقیقی تحت عنوان خودپنداره منفی ومثبت نشان دادند که کلیه نوجوانان دارای خود پنداره منفی، در ابتدای نوجوانی (١۴-١٢ سال ) تمایل به رفتارهای ضد اجتماعی داشتند، وخود پنداره مثبت یک عامل حفاظتی در برابر بروز رفتارهای ضد اجتماعی است (علایی کرهرودی وهمکاران ،١٣٨٨).
گراندال ۵(١٩۵۴)،در پژوهش خود تحت عنوان خودپذیری و سازگاری اجتماعی به این نتیجه رسیدکه هم کسانی که خود را کمتر از آنچه هستند به حساب می آورند، و به دیگران نشان می دهند و هم کسانی که خود را بیشتر از آنچه هستند، به دیگران نشان می دهند، در زندگی اجتماعی موفق نیستند این دو گروه در روابط انسانی دائم با مشکلاتی مواجه هستند (سایت ).
پژوهشهای فوق نشان داده اندکه مثبت اندیشی وخود پذیری درارتباط با محیط شکل می گیرندو می توان بسیاری از مهارتهای اجتماعی را آموزش دادکه درسازگاری افرادبسیار موثر هستندبنابراین خانواده ومدرسه ودر سطحی بالاتر جامعه نقش مهمی در پرورش روحیه مثبت اندیشی وافزایش خودپذیری ورشد مهارتهای سازگاری دارند. هارتاب ۶ (١٩٨٣)، هالز٧( ١٩٨۴)، مک کار ۸ (١٩٩١)در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سازگاری دریافتند،که حمایت اجتماعی بالا موجب سازگاری بالا و حمایت اجتماعی پایین موجب سازگاری پایین افراد می شود (بزمین آبادی، ١٣٧٨).
منو(١٩۴٣)،در پژوهشی با عنوان ناسازگاری های اجتماعی کودکان دریافت که علت بسیاری از ناسازگاری های اجتماعی کودکان را باید در نارسایی رابطه عاطفی با مادر یا جانشین او جستجو کرد (اسماعیل نیا، ١٣٨٨). آدامز و مونرو ١(١٩٧٩)،درپژوهش خود تحت عنوان تاثیر خانواده بر فرار نوجوانان ،دریافتندکه نوجوانانی که از خانه فرار می کنند، در روابط خانوادگی مشکلات سازگاری دارند، خانواده های نوجوانان فراری اغلب نابهنجار و ناسازگار می باشند و نوجوانان دچار مسائل روانی ناشی از بد رفتاری اعضای خانواده هستند (رجبی، ١٣٨٧).
ثابتی، شهنی(١٣٧٧)،در پژوهشی باعنوان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر ناسازگاری های اجتماعی عاطفی دانش آموزان دریافتند، که آموزش مهارت های اجتماعی موجب کاهش ناسازگاریهای اجتماعی- عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی می شود(خدایاری فردوهمکاران ، ١٣٨١).تابش (١٣٨۶)،در پژوهش خود باعنوان بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی) دختران دبیرستانی دریافت که آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری کلی دانش آموزان و نیز بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دختران تاثیر داشته است .
باتوجه به اینکه دوران نوجوانی ازاهمیت بسزایی برخوردار است ونوجوانان در مقابل حوادث فشارزاازآسیب پذیری بیشتری برخوردارند،و با توجه به اینکه مثبت اندیشی وخودپذیری،نقش مهمی در سلامت روان ،موفقیت وسازگاری افراد دارندواین خصیصه ها،به طورمستقیم تحت تاثیر محیط قراردارندومامی توانیم به شکل مستقیم آنها راآموزش ورشددهیم ، لذا این پژوهش دوهدف زیررادنبال می کند١-بررسی رابطه مثبت اندیشی ،خودپذیری،سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه ٢-بررسی هر یک از این متغیرها دردوجنس ،تا بدین وسیله ، باروشن شدن اهمیت مثبت اندیشی وخودپذیری برسازگاری نوجوانان گامی درجهت آموزش و ارتقاخصیصه های روانشناختی مثبت اندیشی وخودپذیری درمحیط آموزش وپرورش به عنوان یکی ازاساسی ترین وکلیدی ترین نظام های اجتماعی برداشته شود.
بنابراین ،فرضیه های اساسی این پژوهش عبارتنداز:
١.بین مثبت اندیشی و خودپذیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
٢.بین مثبت اندیشی و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
٣.بین خودپذیری و سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
۴.بین مثبت اندیشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
۵.بین خودپذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
۶.بین سازگاری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
٧.بین سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
٨.بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان دخترو پسر تفاوت وجود دارد.
٩.بین سازگاری آموزشی دانش آموزان دخترو پسر تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
جامعه ،نمونه وروش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش ، کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه بهنمیر در سال تحصیلی ٩٠-١٣٨٩ می باشد که شامل ٩٠۵ نفر، ۴٨٧ دانش آموزان دختر و ۴١٨ دانش آموز پسر می باشد.
در این تحقیق برحسب جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه (کرجسی و مورگان ١٩٧٠) ٢٧٠ نفر انتخاب
شدند(١٢۵نفرپسرو١۴۵نفرپسر)و روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی می باشد.
ابزارهای پژوهش
١ پرسشنامه مثبت اندیشی
پرسشنامه مثبت اندیشی شامل ٣٠ سوال ۵ گزینه ای است که در سال ١٩٨٨ توسط اینگرام ویسنیکی تهیه شده است ، پایایی بر اساس آلفای کرانباخ ٠.٩۴و بر اساس روش نیمه کردن ٠.٩۵ در تحقیق هاشمی با عنوان رابطه مثبت اندیشی و بهداشت روانی محاسبه شد.
٢- پرسشنامه خودپذیری
پرسشنامه خودپذیری شامل ٣۶ سوال همراه با ۵ مقیاس نمره گذاری می باشد، این پرسشنامه توسط راتوس تهیه شده و پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ ٠.۶۴ محاسبه شد.
۱
٣ پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
پرسشنامه سازگاری شامل ۶٠ سوال به صورت بلی و خیر می باشد، این پرسشنامه (توسط سینها٢، از دانشگاه ، شانکار ، وسینگ ١ از دانشگاه پانتا٢، در هندوستان ، به منظور جداسازی دانش آموزان دبیرستانی ١۴ تا ١٨ ساله با سازگاری خوب از دانش آموزان با سازگاری ضعف درسه حوزه عاطفی اجتماعی و آموزشی، تهیه شده است . نمره گذاری آزمون به صورت صفر (سازگاری) و یک (عدم سازگاری) تنظیم شده است . سینهاوسینگ (١٩٩٣، به نقل از کرمی، ١٣٧۵) ضریب پایانی این مقیاس را به روش دو نیمه کردن برای کل مقیاس ٠.٩۵ و برای مقیاس های عاطفی ٠.٩۴، اجتماعی ٠.٩٣ و آموزشی٠.٩۶ گزارش کرده اند، در پژوهش رجبی و چهار دولی و عطاری، ١٣٨٧، مقیاس فوق با استفاده از روش کودرریچارد سون و دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه به ترتیب ٠.٨١ و ٠.٧٠ و برای مقیاس های عاطفی ٠.۶۶ و ٠.۶۴، اجتماعی٠.۶٢ و ٠.۵٨ و آموزشی٠.۶٧ و ٠.۵٨ محاسبه گردید. که نشان دهنده همسانی درونی ماده های مقیاس فوق می باشد و به علاوه برای بررسی روایی سازه مقیاس فوق از روش تحلیلی عاملی (تحلیل مولفه های اصلی ) استفاده شد که پنج عامل ناسازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی و فردی شناسایی شدند و یک عامل هم به علت تعداد کم ماده ها (سه ماده ) فاقد نامگذاری بود. پنج عامل در مجموع ٢۴.٩١% از واریانس مقیاس را تبیین کردند.
در این پژوهش ضریب پایانی این مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ٠.٧٣ و به روش دو نیمه کردن ٠.۶٠ محاسبه شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه تو تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی( محاسبه میانگین ، انحراف معیار، ترسیم نمودار و تدوین جدول ) و هم از آمار استنباطی (برای آزمون فرضیه هایی ١و٢و٣ ازضریب همبستگی پیرسون ، و برای آزمون فرضیه های ۴ و ۵ و ۶ و ٧و ٨ و ٩ ازآزمون tمستقل ) استفاده شد.
نتایج فرضیه اول ، دوم و سوم نشان داده است که بین مثبت اندیشی وسازگاری دانـش آمـوزان رابطـه معنـادار وجـود دارد. بـین خودپذیری وسازگاری رابطه معنادار وجود داردو بین خودپذیری وسازگاری رابطه معنادار وجود دارد.
جدول شماره ١: خلاصه تحلیل آماری

با توجه به t محاسبه شده (٢.٠٠۶=م t) در سطح اطمینان ٩۵ درصد (۵% =a) نتیجه مـی گیـریم مثبـت اندیشـی دختـران وپسران تفاوت معناداری وجود داردونمره مثبت اندیشی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختراست . با توجه به t محاسبه شده (٠.٧۶=م t) در سطح اطمینان ٩۵ درصد (۵% =a) نتیجه می گیریم کـه بـین خودپـذیری دانـش آمـوزان دختروپسـر، تفـاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به t محاسبه شده (٠.١٩=م t) در سطح اطمینـان ٩۵ درصـد (۵%=a) نتیجـه مـی گیـریم کـه بـین سازگاری دانش آموزان دختروپسر، تفاوت معناداری وجود ندارد.با توجه به t محاسبه شده (٠.٩٣=م t) در سطح اطمینان ٩۵ درصـد (۵% =a) نتیجه می گیریم که بین سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به t محاسبه شده (٢.٩٧=م t) در سطح اطمینان ٩۵ درصد (۵%=a) نتیجه می گیریم که بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر وپسـرتفاوت معناداری وجود دارد،یعنی سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر بهتر از دانش آموزان دختر است .
با توجه به t محاسبه شده (٠.۶٢=م t) در سطح اطمینان ٩۵ درصد (۵% =a) ، نتیجه می گیریم که بین سـازگاری آموزشـی دانـش آموزان دختروپسرتفاوت معناداری وجود ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد