دانلود مقاله بررسی سیستم HSE در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز)

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چیکده

با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشینآلات، روندخطرزایی و احتمال بروز حوادث در محیطهای صنعتی فزونییافته است. درگذشته، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد. اما امروزه گرایش به سمت پیشگیری از خطر با اقدامات پیشگیرانه است.سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست از کاملترین و موثرترین سامانههای مدیریتی است که با تکیه بر آن میتوان محیطی را ایجاد نمود که تمامی عوامل آسیبرسان شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل گردیده تا سلامت، ایمنی و محیطزیست افراد اعم از پیمانکاران، کارکنان سازمان، مشاوران، بازدیدکنندگان، مشتریان، همسایگان و همچنین تاسیسات گوناگون تضمین گردد.ازینرو در این پژوهش وضعیت سیستم HSE در پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا پس از مطالعات کتابخانهای به مجتمع پتروشیمی تبریز مراجعه شد و با استفاده از مطالعات میدانی و بررسیهای حضوری، وضعیت سیستم مدیریت HSE در شرکت پتروشیمی تبریز بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که این شرکت دارای ساختار

HSE میباشد که در آن علاوه بر سه واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست، واحد آموزش HSE نیز وجود دارد که به صورت مداوم در حال فعالیت میباشد و با اجرای دورههای آموزشی مختلف کارکنان را برای انجام بهتر وظایف خود، یاری میکند.

کلمات کلیدی:

سیستم مدیریتHSE، واحد ایمنی، واحد بهداشت، واحد محیطزیست، پتروشیمی تبریز

۱

مقدمه

بیتردید چشمانداز بیست سال آینده کشور، دستیابی به توسعه پایدار است، عوامل متعددی در دستیابی به توسعه پایدار نقش دارند که از آن جمله میتوان عوامل اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و همچنین بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE)

را نام برد.[۱]

با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشینآلات، روندخطرزایی و احتمال بروز حوادث در محی طهای صنعتی فزونییافته است.

درگذشته، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد .[۲] اما امروزه گرایش به سمت پیشگیری از خطر با اقدامات پیشگیرانه است.[۶]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد