بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رشد و تکامل

رشد به تغييرات کمي گفته مي شود که سبب افزايش اندازه در تمام ابعاد بدن است.                                     Growth

 

تکامل تغييرات کيفي و ارتقاء عملکرد در يک رديف از مراحل کوچک گفته مي شود که اندازه گيري و مطاله آن آسان نيست.

Development                                                 

 

اسلاید 2 :

خصوصيات رشد و تکامل

پيچيدگي

الگوي مشخص و مستقيم

                       از ساده به پيچيده

                       از عمده به ظريف

                       از سر به پاها (سفالوکودال)

                       از داخل به خارج بدن (پروکسيموديستال)

قابليت پيش بيني

منحصر به فرد بودن

اسلاید 3 :

تقسيم بندي مراحل رشد و تکامل:

 

زندگي قبل از تولد: دوران بارداري تا تولد                   prenatal

 

زندگي نوزادي (28 روز اول)                               Neonatal  

 

زندگي شيرخوارگي (از 1 الي پايان 12 ماهگي)   Infancy          

 

زندگي نوپايي ( از 1 الي 3 سالگي)                         Toddlerhood

 

زندگي خردسالي يا قبل از  مدرسه (از 3 الي 6 سالگي)   preschoolhood

 

سالهاي مدرسه (از 6 الي 12 سالگي)    School age or middle childhood

 

نوجواني (از 12 الي 18 سالگي)                                    Adolescence

 

اسلاید 4 :

ابعاد مختلف رشد و تکامل

بعد جسمي

 

بعد هوشي( نظريه پياژه)

 

بعد گفتاري

 

بعد رواني اجتماعي (نظريه اريکسون)

 

بعد جنسي (نظريه فرويد)

 

بعد اخلاقي (نظريه کوهلبرگ

 

بعد مذهبي (نظريه فاولر)

اسلاید 5 :

تکامل هوشي و نظريه پياژه

 

هوش دربرگيرنده مهارتها، رفتارها و قدرت سازگاري هر فرد مي باشد و سرعت تصميم گيري و استفاده کامل از تجربيات را در شرايط خاص مشخص مي کند.

 

کودک با يک توانايي بالقوه ارثي براي رشد ذهني متولد مي شود ولي اين توانايي از طريق تعامل با محيط گسترش مي يابد.

 

هوش خارجي فرد در حل مشکلات و واکنشهاي به موقع، قابل اندازه گيري است.

 

عوامل محيطي مانند افزايش تحريکات با ايجاد فرصت هاي يادگيري موجب افزايش هوش کودک مي شود.پرستاران با آشنايي سطح فهم و درک کودکان سنين مختلف مي توانند علل رفتارها و واکنش هاي آنها را متوجه باشند و واکنش منطقي نشان دهند.

 

آزمونهاي مختلفي براي تعيين سطح هوش کودکان وجود دارد مثل دنور، استنفورد بينه، يک آدم بکش

اسلاید 6 :

مراحل تکامل هوش از نظر پياژه

(1دوره حسي و حرکتي (سنسوري موتور) (2سال اول زندگي)

(2دوره پيش عملکردي (2-7 سال)

(3دوره عملکرد ملموس (7-11 سالگي)

(4دوره عملکرد رسمي (11 سالگي به بعد)

 

اسلاید 7 :

کودک تا سن نوجواني توانايي تفکر انتزاعي ندارد.

 

ساختار شناختي و چارچوب فکري فرد ”شما“ ناميده مي شود.

 

مراحل مختلف فعاليت هاي مغزي براي سازگاري با موقعيت هاي جديد شامل شما سازي، جمع شماها، همانندسازي Assimilation، تطابق Accommodation.

 

کودک در ذهن خود به دانسته هايش از محيط اطراف نظم مي دهد و آنها را به شکل منظم تري سازمان بندي مي کند.

 

در هماننسازي کودک دانسته هاي جديد را به دانسته هاي قبلي ملحق مي کند و براي تطبيق با قبلي ها انها را به شيوه اي نظم مي دهد.

 

تطابق تجديد نظر در دانسته هاي قبلي براي هماهنگي با فکر جديد است. تغيير در چارچوب فکري براي جذب دانسته هاي جديد است.

 

اسلاید 8 :

1- مرحله حسي حرکتي (2 سال اول)
 Sensorimotor

از طريق حواس پنج گانه اشياء کاوش مي شوند و بر اساس آنها حرکات ارادي پيشرفت مي يابد.

 

خودمحوري و جاندارپنداري از خصوصيات آن است.

 

سازماندهي با دنياي خارج از راه رضايت خاطر جسم تجربه مي شود.

اسلاید 9 :

يادگيري ساده است. از حرکات رفلکسي ساده و تکراري به سمت تقليد حرکات پيچيده مي رود.

 

حل مسئله از راه کوشش وخطاست.

 

مفهوم ”خود“ Ego در حال شکل گيري است. رويداد جدايي خود از اشيا تا يک سالگي شکل مي گيرد.

 

دستيابي به دوام ذهن اساسي براي ايجاد تصوير از خود در انتهاي سال اول است که شيرخوار خود را از والدين جدا مي بيند.

 

يادگيري از راه جستجو و لمس و به دهان بردن است و توانايي استفاده از سمبل ها يا نمايش فکري در حال شکل گيري است.

 

اضطراب جدايي در 6-8 ماهگي ديده مي شود همزمان با مرحله دوام شي.

 

کم کم شيرخوار شروع به ارتباط دادن رويدادها و سمبول ها مي کند و به طور مثال باي باي براي رفتن انجام مي دهد.

 

اسلاید 10 :

2- مرحله پيش عملکردي (2-7 سال)

تغييرات کيفي در عملکرد شناختي رخ مي دهد.

 

کودک ”خودمحور“ Egocenterism است. نمي تواند از نقطه نظر ديگران به مسايل نگاه کند.

 

حافظه رشد مي کند.

 

تقليد در مراحل اوليه وجود دارد.

 

در آن واحد تمرکز بر يک چيز است.

 

نوع تفکر ابتدايي يا ملموس Concret  است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید