بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اجرا و پياده سازي طرح جامع GIS  صنعت برق

 • مرحله اول(مطالعاتي)، تهية زير ساختارهاي اطلاعاتي و سيستمي
 • در اين مرحله، با انجام شناخت وضعيت موجود و تحليل نيازمنديهاي کاربران، چارچوب اطلاعاتي سيستم ، محيط سخت افزاري و نرم افزاري، استاندارد و دستورالعمل هاي مورد نياز در طرح جامع GIS صنعت برق تهيه مي گردد.

اسلاید 2 :

 • مرحله دوم(اجرايي): پياده سازي سيستم

    در اين مرحله اطلاعات مکاني و توصيفي مورد نياز شرکت توانير و شرکتهاي برق منطقه اي آماده سازي وسيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق  پياده سازي مي گردد.

اسلاید 3 :

  مراحل انجام پروژه GIS شركت از سال 85

 • قرارداد خدمات كارشناسي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه انتقال و فوق توزيع آذربايجان
 • در اين قرارداد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان كارشناس انجام خدمات كارشناسي و مطالعاتي را در زمينه فاز مطالعاتي طرح جامع GIS شركت برق منطقه اي بر عهده داشت.

اسلاید 4 :

طرح جمع آوري، توليد و آماده سازي اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي آذربايجان

اسلاید 5 :

پروژه GIS استان اردبيل

 • پروژه GIS شبكه فوق توزيع و انتقال استان اردبيل
 • قرارداد با شركت منا بعنوان ناظرپروژه
 • قرارداد با شركت مهاب قدس بعنوان پيمانكار
 • اجراي اين پروژه بر اساس استاندارد اول (مدل مفهومي ويرايش اول) شركت توانير انجام شده و در پايان پروژه اطلاعات مورد نياز جمع آوري شد و در پايگاه geodatabase ارائه شد.

اسلاید 6 :

پروژه GIS آذربايجان شرقي و غربي

 • پروژه GIS آذربايجان شرقي و غربي
 • شركت ادصاب بعنوان ناظر
 • شركت منا بعنوان پيمانكار
 • اين پروژه براساس ويرايش دوم توانير انجام شده كه با ويرايش اول تفاوتهايي دارد و اطلاعات تهيه شده در پايگاه دادهSQLارائه شده است.

اسلاید 7 :

اقدامات انجام شده

 • نصب نرم افزار ARCGIS براي حدود 60 نفر از همكاران در معاونت بهره برداري، طرح و توسعه، ديسپاچينگ، برنامه ريزي و تحقيقات، امور آذربايجان غربي و اردبيل
 • ارائه آموزشهاي اوليه براي كار با نرم افزار در هنگام نصب و يك سمينار آموزشي براي كليه همكاران و برگزاري دو دوره آموزشي در سطح مديران و كاربران GIS براي حدود 30 نفر
 • خريد نرم افزار EIGIS از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي بصورت 25 كاربره و ورود اطلاعات به نرم افزار تخصصي EIGIS بصورت يك پروژه با دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

اسلاید 8 :

 • تشكيل سايت GIS شركت
 • چاپ 4 مقاله در ماهنامه نداي صبا
 • مكانيابي پستها و خطوط تحت احداث در شبكه GIS
 • تهيه نقشه هاي GIS مورد نياز و تهيه يك نقشه A0 بصورت جامع از شبكه انتقال
 • ارائه اطلاعات GIS و همكاري با استانداري براي تهيه SDI و يكپارچه سازي اطالاعات در سطح كلي
 • انجام پروژه بروزرساني و يكپارچه سازي اطلاعات اردبيل و آذربايجان شرقي و غربي در طي چندين مرحله مناقصه، انتخاب شركت و تآييد هيآت مديره
 • ابلاغ و الزام تحويل اطلاعات GIS در طرحهاي جديد بر اساس ابلاغيه دستورالعمل بروزرساني روزانه از طرف شركت محترم توانير

اسلاید 9 :

 • ورود اطلاعات نهايي شده شركت به سرور و دسترسي همكاران به اطلاعات با همكاري واحد IT

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید