مقاله در مورد پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان

پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران


فهرست مطالب
عنوان صفحه
قسمت اول: آشنايي با مراكز ديسپاچينگ ملي و منطقه اي
1- سيستم هاي جمع آوري اطلاعات 2-1


شبكه قدرت و راهبري آن
پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران
2- نيازهاي بهره داري در ديسپاچينگ ملي و منطقه اي 5-2
تعداد سطوح سلسله مراتبي سيستم ديسپاچينگ
مسئوليت ها
3- مباني طراحي 6-5
پاسخ هاي زماني
حجم اطلاعات و بسط و تو سعه سيستم
4- پيكر بندي سيستم هاي ديسپاچينگ 8-6
ديسپاچينگ ملي
ديسپاچينگ مناطق
5- تجهيزات مركز كنترل مادر ( SCC )
الف) سخت افزار سيستم كنترل 13-9
سيستم هاي كامپيوتري ( كامپيوترهاي اصلي، ارتباطي و كامپيوترهاي برنامه هاي شبكه قدرت)
رابط انسان و ماشين
صفحه ميمك و گرداننده آن
كنترل هاي ديسپاچر(صفحه تلوزيوني- صفحه كليدي )
دستگاههاي چاپگر
چارت ركوردها
انتقال اطلاعات با ديسپاچينگ مناطق


پايانه هاي دوردست
ب) نرم افزار سيستم كنترل 16-13
سيستم عامل
جمع آوري اطلاعات و كنترل
نرم افزار رابط بين انسان و ماشين
برنامه هاي كاربردي شبكه قدرت


ج) تهويه مطبوع 17
د) ديزل 18-17
6- ديسپاچينگ مناطق
قسمت دوم: مباحث عمومي توزيع
1- مفاهيم اساسي 21-20
2- انواع بار 23-21
3- انواع مختلف سيستمهاي توزيع 25-24
4- ايستگاههاي فوق توزيع و توزيع 29-25
5- نوع آوري و ابداع در توزيع قدرت الكتريكي 33-30
قسمت سوم : پست هاي فوق توزيع و توزيع 47-34
طرح پست توزيع
مبدل ها
تنظيم ولتاژ
كليد هاي قابل قطع زير بار خطوط
كليدزني فشار قوي
تغذيه فوق توزيع عادي و اضطراري
پست هايي با چند مبدل
خلاصه مطالب

كليات
سيستم هاي جمع آوري اطلاعات
شروع سيستم هاي مدرن جمع آوري اطلاعات و كنترل
(Supervisory Control and Data ) كه امروزه در ايران از آن با نام ديسپاچينگ ياد مي شود به اواخر نيمه قرن بيستم بر مي گردد. اين اصطلاح بعداً تبديل به نام كلي تر اندازه گيري مقادير عددي،اندازه گيري وضعيت ها و كنترل از راه دور شد.
با بالا رفتن قابليت ميني كامپيوتر ها براي استفاده در سيستم هاي فوق، امكان استفاده عملي از واحد پردازنده مركزي بعنوان تصميم گيرنده و متعاقب آن اعمال كننده كنترل بوجود آمد.
شبكه قدرت و راهبري آن
در شبكه هاي قدرت سيستم هاي جمع آوري اطلاعات و كنترل مي تواند در ساده ترين فرم يعني از كنترل كردن يك فيدر توزيع تا پيچيده ترين نوع آن يعني كنترل تمامي توليد و انتقال و توزيع در يك محوطه وسيع جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد.
امروزه بيش از هر زمان نياز به وجود سيستم هاي مدرن كامپيوتري مديريت انرژي احساس ميشود سيستم هاي مديريت انرژي ( EMS ) امروزه در زمينه هاي كلي زير مورد استفاده قرار مي گيرند.
1- اعلام وضعيت شبكه قدرت به ديسپاچرها به منظور جلوگيري از شرايط بحراني شبكه توليد ايمن انرژي، در نظر داشتن رزرو كافي براي توليد و انتقال به منظور اختصاص دادن در زمان قله ياپيك
2- توليد انرژي با حفظ پايداري فركانس و ولتاژ لازم
3- اقتصادي ترين روش توليد برق
پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران
شبكه برق ايران احتياج به وجود هفت مركز ك

نترل در نواحي مختلف دارد و يك مركز كنترل مادر با مشخصات فني خاص خويش، به منظور كسب اطلاعات شبكه ، آگاه نمودن ديسپاچر ها از وضعيت شبكه و سپس اجراي برنامه هاي كاربردي در زمينه هاي مختلف نظير كنترل توليد شبكه، پيش بيني بار، توليد اقتصادي و غيره در نظر گرفته شده و مركز كنترل مادر ( ديسپاچينگ ملي ) بخشي از اطلاعات خويش را مستقيماً از طريق پايانه هاي متصل به مركز مادر و بخشي ديگر را از طريق مراكز ديسپاچينگ منطقه اي مستقر در شهرهاي

كرمان، آذربايجان، خراسان، خوزستان، اصفهان، هران قابليت محدودي را تعبيه نموده تا چنانچه مركز ديسپاچينگ ملي قادر به انجام وظايف خويش نباشد آن مركز اورژانس بخدمت گرفته مي شود و با يك حداقل توقع بتوان شبكه قدرت را حفظ نمود. مركز ديسپاچينگ منطقه اي بدين منظور انتخاب شده است.
نيازهاي بهره برداري در ديسپاچينگ ملي و منطقه اي
سيستم ديسپاچينگ ملي و منطقه اي بصورت سلسله مراتبي در دو سطح، طراحي شده ا

ست سطح اول مركز كنترل ديسپاچينگ مادر
( SCC ) مستقر در تهران و سطح دوم سلسله مراتب 6 مركز ديسپاچينگ منطقه اي ( AOC )
مسئوليت ها:
مسئوليت مركز كنترل مادر بشرح زير است:
مسئوليت ايمني سيستم System Security
كه براي انجام اين مسئوليت عمليات زير مورد نياز است:
جمع آوري اطلاعات Contingency evaluation
ايجاد استراتژي عملياتي
بررسي پايداري سيستم و كنترل آن
كنترل اتوماتيك توليد ( AGC ) : كنترل روي بعضي واحدهاي با اهميت توليدي
بررسي اقتصادي كه مسئوليت SCC براي اپتيمايز كردن انتقال قدرت و اپتيمم كردن كاربرد ژنراتور ها مي باشد و اين كنترل يا از طريق AGC براي واحدهاي تحت كنترل بكار مي رود يا از طريق برنامه ريزي توليد براي واحدهاي كوچك اعمال مي گردد.
نظارت در ولتاژي بار راكتيو
برنامه ريزي قطعي
پيش بيني برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت بار
مركز ديسپاچينگ ملي، كنترل از راه دور براي بار واحدها را براي بعضي از واحدهاي توليدي بزرگ بعهده خواهد داشت.
مسئوليت مراكز منطقه اي عمدتا به شرح زير است:
قطع و وصل كليدها
كنترل مستقيم ولتاژ دستگاههاي مولد و مصرف كننده راكتيو
مسئول به مدار آوردن و خارج كردن واحدهاي گازي مستقر در منطقه عم

لياتي خود
مباني طراحي
پاسخ هاي زماني
پيمانكاران موظفند كه با تهيه و ارائه نرم افزار وسخت افزار مناسب، پاسخ هاي زماني مناسب براي جمع آوري اطلاعات از پايانه هاي دور دست را به مركز كنترل برآورده نمايد. جمع آوري اطلاعات و مقادير عددي از پست ها و نيروگاهها به پايگاهها ي اطلاعاتي مراكز منطقه اي در هر دو ثانيه و براي مركز ديسپاچينگ ملي 4 ثانيه مي باشد.
اطلاعات هر 10 ثانيه از مراكز منطقه اي به ديسپاچينگ ملي منتقل مي شود.


گسترش سيستم
سيستم ديسپاچينگ با توجه به پست ها و نيروگاهها ي هر منطه و بر اين اساس كه در نهايت تا 50 پايانه دوردست ر ابتواند تحت كنترل در بياورد طراحي شده است.
پيكر بندي سيستم
در هر منطقه پايانه هاي دوردست مستقر در آن منطقه اطلاعات را به پايگاه اطلاعاتي آن منطقه منتقل نموده و سپس توسط خطوط مخابراتي به ديسپاچينگ ملي منتقل مي شوند.
ديسپاچينگ ملي فقط در نيروگاههاي بزرگ شبكه برق، يك پايانه دوردست مستقيم خواهد داشت.
پيكر بندي ديسپاچينگ ملي
شامل تجهيزات اصلي واقع در مركز و پايانه هاي دوردست واقع در نيروگاههاي بزرگ مي باشد.
پيكر بندي ديسپاچينگ هاي منطقه اي
پيكر بندي مراكز ديسپاچينگ منطقه اي در مورد مناطق تهران و اصفهان مشابه با ديسپاچينگ ملي بوده و مورد چهار منطقه ديگر بعلت وجود پيمانكار ديگر براي اين مراكز طبيعت پيكر بندي ديگري را خواهيم داشت كه ضمن مشابهت از نقطه نظر عملكردي با پيكر بندي سيستم هاي ديسپاچينگ هاي ديگر مناطق، با استانداردهاي موجود پيمانكار نيز مطابقت دارد.


حال به بررسي تجهيزات ديسپاچينگ ملي و سخت افزار سيستم كنترل مي پردازيم
سيستم هاي كامپيوتري
شامل سه زوج كامپيوتر 32 بيتي مدل vax مي باشد كه از يك زوج براي ارتباط با پايانه هاي دوردست و ديگر مراكز منطقه اي استفاده مي شود.


از سومين زوج كامپيوتر براي اجراي برنامه هاي كاربردي شبكه قدرت استفاده مي شود. تجهيز لازم براي ارتباط اين زوج كامپيوتر با يكديگر كابل Ethernet بوده كه با توجه به سرعت بالاي نقل و انتقالات روي آن تداخل اطلاعات مشكل چنداني ندارد.
زوج كامپيوتر اصلي


كامپيوتر هاي 32 بيتي با زمان خواندن و نوشتن به حافظه اصلي زير يك مايكرو ثانيه مي باشند.
هشت مگابايت حافظه اصلي در نظر گرفته شده است و يك ديسك با 456 ميليون بايت براي هر cpu در نظر گرفته شده است.
رابطه انسان و ماشين
به مجموعه دستگاههايي گفته مي شود كه اطلاعات شبكه برق را به ديسپاچرها نشان مي دهند. اين دستگاهها عمدتا بشرح زير مي باشد.
صفحه ميمك و كنترل كننده آن
اطلاعات شبكه برق بطور خلاصه شده در اين صفحه ديده مي شود.
كنسول هاي ديسپاچر( صفحه كليدي – دستگاه تلويزيوني )
كنترل هاي ديسپاچركه از آن بعنوان عامل اصلي راهبري شبكه برق استفاده مي شود شامل صفحات تلويزيوني به منظور نمايش عمدتا دياگرام هاي تك خطي شبكه و آلارم هاي آن و صفحات كليدي به منظور اعمال كنترل مي باشد. صفحه ميمك و كنترل ديسپاچر اصلي ترين بازوهاي ديسپاچرها در نگهداري شبكه مي باشند.
دستگاههاي چاپگر
از دستگاههاي چاپگر با سرعت كم به منظور ضبط وقايع شبكه برق نظير آلارمها و از دستگاههاي چاپگر و با سرعت زياد به منظور چاپ اطلاعات آماري استفاده مي شود.
چارت ركوردها
به دليل اهميت فركانس، چارت ركوردي را به آن اختصاص داده و هميشه روي آن ضبط مي شود. فركانس از طريق يك سيستم «تله متري پيوسته » ارسال مي شود.


انتقال اطلاعات با ديسپاچينگ هاي مناطق
انتقال اطلاعات شبكه توسط يك زوج خطوط ارتباطي افزونه با قابليت انتقال 9600 بيت در ثانيه بين مراكز انجام مي گيرد. قابليت بسط سيستم تا 10 ديسپاچينگ منطقه با يد در ديسپاچينگ ملي در نظر گرفته شود.

پايانه هاي دوردست

 


به منظور جمع آوري و ارسال اطلاعات از ايستگاهها به مركز كنترل از تجهيزات الكترونيكي استفاده مي شود كه به آنها پايانه هاي دوردست مي گويند. بطور كلي اين تجهيزات شامل دو قسمت مجزاي پايانه دوردست و تجهيزات واسطه High voltage Interposing = HVI بوده كه در محل ايستگاهها نصب مي شوند و از طريق ترمينالها ي واسطه در كابينت هاي مار شالينگ راك يا ترمينالهاي موجود در كابينت هاي كنترل به تجهيزات مريوط به آن ايستگاه متصل مي شوند. اطلاعات آنالوگ و ديجيتال، از طريق ترانسفورمر جريان (CT ) و ترانسفور مر ولتاژ ( PT ) و كنتاكتهاي سيم كشي شده در داخل كابينت ترمينالها جمع آوري مي شوند. اين اطلاعات از

طريق كابلهايي از مار شالينگ راك به كابينت واسطه آورده مي شوند. اين كابينت بطور كلي شامل يك سري رله هاي كنترل و تعدادي مبدل كميات الكتريكي، از قبيل توان و ولتاژ به جريانهاي

متناسب، مي باشد. مقادير خروجي اين مبدلها كه بصورت جريان آنالوگي بوده وارد تجهيزات RTU مي شود. فرمانهاي آمده از مركز نيز در خروجي ظاهر شده كه اين نيز به نوبه خود رله كنترلي را در كابينت HVI برقرار مي كند. كنتاكتهاي اين رله نيز به منظور كنترل دستگاهي در ايستگاه بطور مثال باز و بسته كردن يك كليد، به كار مي رود. مقادير تغير وضعيت و آلارمهاي ايستگاه نيز كه از طريق كنتاكهاي بدون برق در ايستگاه ايجاد ميشوند به وسيله ولتاژي كه از طريق RTU براي آنها ايجاد ميشود بطور مستقيم از طريق RTU دريافت ميشوند.
RTU خود يك دستگاه كاملا الكترونيكي و مدولار ميباشد و انواع جديد آن داراي ريز پردازنده مي

باشد.
كليه اطلاعات دريافتي و يا ارسالي در حافظه RTU نگه داري شده و در مواقع پاسخ به مركز كنترل به صورت يك سري تلگرام كه شامل بيت هاي آدرس، سنكرونيزاسيون، چك و اطلاعات خام است ارسال ميشوند. اطلاعات كه همگي به صورت بيتهاي سريال و صفر و يك ميباشند وارد فرستنده مودم شده و به صورت مدولاسيون PSKيا FSK بر روي باند مشخصي از فركانس مدوله ميشوند.

اين اطلاعات از طريق كانال مخابراتي كه ميتواند ميكرو ويو يا PLC و يا انواع ديگر ارتباطات باشد به مركز ارسال ميشوند. بر روي باند مربوط به اطلاعات ميتوان مكالمات تلفني يعني صدا را نيز انتقال داد. يعني از طريق ارتباط پايانه و مركز ميتوان داراي يك خط تلفني مستقيم بين مركز و ايستگاه شد. اين نوع تلفن را DTS مينامند. تغذيه تجهيزات فوق از طريق شارژر و باطري به طور دائم تامين مي شود.


نرم افزار سيستم كنترل
سيستم عامل مورد استفاده در چنين مراكزي بايد داراي خصوصيات و ويژگيهاي زير باشد.
ساختار وقفه با اولويت
جابجايي سريع برنامه ها ( Fast Context Switching = FCS )
تخصيص حافظه بطور پويا ( Dynamic Memory Allocation )
دستيابي سريع به حافظه ( Direct Memory Access = DMA )
نرم افزار جمع آوري اطلاعات و كنترل
وظيفه اين نرم افزار جمع آوري اطلاعات، تبديل اطلاعات خام به واحد مهندسي، چك كردن با محدوده هاي لازم به منظور تشخيص حالت هاي غير عادي، به روز در آوردن پايگاه اطلاعاتي اعلام وضعيت غير عادي به ديسپاچرها بر روي دستگاهها ي ارتباط انسان و ماشين از نظر ميمك، ص

فحات تلويريوني و دستگاهها ي چاپگر مي باشد.
نرم افزار رابط بين انسان و ماشين
اين نرم افزار عمدتا وظيفه نمايش اطلاعات شبكه برق، موجود در پايگاه اطلاعاتي به ديسپاچررا دارد. اين اطلاعات به صورت دياگرام هاي تك خطي مربوط به هر ايستگاه و يا بصورت خلاصه اي از شبكه مي باشد.
نرم افزار ويرايشگر هاي محاوره اي
همگام با تغييرشبكه برق و مشخصات آن، وظيفه مهندسين نرم افزار مركز ك

 

نترل مي باشد كه اين تغييرات را در پايگاه اطلاعاتي مركز كنترل اعمال بنمايد. ابزار لازم براي اينكار ويرايشگر هاي فوق هستند كه نظر به آخرين دستاودهاي نرم افزاري در اين زمينه بصورت محاوره اي عمل مي نمايد.
برنامه هاي كاربردي شبكه قدرت
1- ( Automatic Generation Control ) AGC
بمنظور تنظيم اتوماتيك توليد نيروگاهها جهت داشتن فركانس ثابت در شبكه، كنترل تبادل توان اكتيو خطوط بين نواحي مجاور و توليد بهينه از نظر هزينه هاي نيروگاهها از برنامه ه

اي فوق استفاده مي گردد.
2- ( Economic Dispatch Calculation ) EDC
اين برنامه جهت بهره برداري اقتصادي از شبكه سراسري بكار مي رود و بدين وسيله مي توان ميزان توليد نيروگاهها را تعيين نمود.

3- برنامه ريزي توليد ( Production Schediction )
با توجه به محدوديت هاي توليد برخي از نيروگاهها و به منظور توليد اقتصادي نيروگاهها، با استفاده از اين برنامه مقدار توليد هر ساعت نيروگاهها در روز بعد تعيين مي گردد.


4- پيش بيني بار ( Load Prediction )
بمنظور پيش بيني بار هر ساعت سيستم تحت كنترل براي روز جاري، روز آينده، بار هفتگي و پريودهاي زماني طويل تر از اين برنامه استفاده مي شود.
5- ( Operator Load –Flow)OLF
جهت انجام عمليات در شبكه سراسري ابتدا توسط اين برنامه امكان پذير بودن آن را مورد بررسي قرار داده و سپس به اجرا گذاشته مي شود.


6- تخمين پارامترها و اطلاعات ( State Estimation )
بمنظور تخمين برخي از اطلاعات كه از طريق پايانه ها جمع آوري م

ي گردد و احتمال عدم دريافت يا و جود خطا در آنها از اين برنامه استفاده مي گردد.

7- Database Management System
بمنظور اجراء هر يك از برنامه هاي كاربردي شبكه نياز به اطلاعات مي باشد و برنامه مديريت، آماده سازي اطلاعات مورد نياز كليه برنامه ها را بعهده دارد.


8- Contingency Evaluation
با استفاده از اين برنامه درصد وقوع اتفاق در سيستم در اثر انجام يك مانور با توجه به وضعيت آينده شبكه و وقوع مسائل بعدي در آن تعيين مي گردد و بدينوسيله ضريب اطمينان بهره برداري شبكه افزايش مي يابد.


9- برنامه هاي مطالعات سيستم
I – برنامه پخش بار Load –Flow
II - برنامه پايداري Steady State Stability Analysis
III - برنامه اتصال كوتاه Short Circuit Analysis
IV - برنامه حذف بار اتوماتيك Load Shedding
10- شبيه ساز مركز كنترل
توسط اين شبيه ساز تمام وضعيت هاي عادي وغير عادي شبكه واتفاقات ب

وسيله برنامه خا صي شبيه سازي گر ديده وبا استفا ده از آن مي توان افراد را آموزش داد.
تهو يه مطبو ع
تجهيزات ا طا ق هاي كا مپيوتر براي ادامه حيات خويش وبازدهي هرچه بهتر نياز به شرايط محيطي خاص دارند كه اين شرايط شامل كنترل گرد و خاك – دما ورطو بت است.براي بو جو د آوردن شرايط لازم در سيستم كنترل محيط نياز به تجهيز ات خا صي است كه براي اين منظور طراحي شده است.
ديزل ( سيستم برق اضطراري )
اطاق كامپيوتر و كنترل در مراكز ديسپاچينگ چون براي تصميم گيريها ي مهم است لذا سيستم هاي برق اضطراري بخش مهمي از سيستم محسوب مي شوند. تجهيزات سيستم برق اضطراري براي مراكز ديسپاچينگ شامل ديزل ژنراتور و دستگاههاي وابسته به آن است و با توجه به ظرفيت و مقدار ساعت كار و موقعيت اين دستگاه با ساختمان اصلي براي اين كار طراحي گردد.
سيستم UPS (سيستم تغذيه دائم )
جهت تغذيه دستگاههاي موجود در سيستم ديسپاچينگ از روشي استفاده مي شود كه حداكثر اطمينان جهت برقراري هميشگي انرژي الكتريكي را تأمين نمايد. بدي

ن ترتيب علاوه بر انرژي الكتريكي كه از برق شهر مهيا مي شود، تعدادي ديزل در نظر گرفته مي شود كه در هنگام قطع برق وارد مدار شوند و انرژي سيستم را توليد كنند. از طرف ديگر تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي موجود در ديسپاچينگ از حساسيت خاصي برخوردارند لازم است كه انرژي الكتريكي به صورت يكنواخت و دائم

با دامنه و فركانس ثابت به آنها داده شوند. لذا از سيستم UPS بهره گرفته مي شود در UPS برق شهر يا ژنراتورهاي اضطراري به واحد يك سو داده مي شود و خروجي اين واحد دوباره به برق متناوب با فركانس ثابت و ولتاژ پايدار تبديل مي شود. اين كار درمور

د اينورتر صورت مي گيرد. خروجي اينورتر ها به شبكه داخلي سيستم ديسپاچينگ به عنوان

تغذيه اصلي اعمال مي گردد.
ديسپاچينگ مناطق
تا آنجايي كه مربوط به سيستم ديسپاچينگ مناطق مربوط به پيمانكار ديسپاچينگ ملي مي باشد، سيستم هاي فوق عمدتاً مشابه بوده و فقط در زمينه برنامه هاي كاربردي شبكه قدرت، مركز ديسپاچينگ اصفهان فقط AGC را آن هم بر روي تعداد محدودتري نيروگاه اعمال مي نمايد.
مشخصات فني ديسپاچينگ مناطق مربوط به پيمانكار هيتاچي نيز با مشخصات فني ديسپاچينگ مناطق مربوط به پيمانكار »آب ب » عمدتاً مشابه بوده است و تفاوت اساسي زيادي مشاهده نمي شود. عمده ترين تفاوت در پيكر بندي سيستم مركزي هيتاچي مي باشد كه در آن وجود يك حافظه سراسري كه توسط هر دو زوج كامپيوتر قابل دسترسي مي باشند، قدرت مناسبي به سيستم بخشيده است.
بررسي مباحث

عمومي توزيع
يك سيستم قدرت الكتريكي را مي توان به صورت مجموعه اي شامل سيستم هاي توليد، انتقال و سيستم توزيع تعريف نمود.
تعريف كلاسيك يك سيستم توزيع كامل از نقطه نظر مهندسي شامل يك ايستگاه قدرت بزرگ، ايستگاه فوق توزيع، ايستگاه توزيع، تغذيه كننده اوليه، مبدل توزيع، مدارهاي ثانويه، و مدارهاي مربوط به مشتركين مي باشد.
طبقه بندي يك سيستم توزيع براساس عملكرد
1- ايستگاه اصلي برق:
انرژي الكتريكي را از سيستم انتقال دريافت كرده و آن را به ولتاژ فوق توزيع تبديل مي نمايد.
2- سيستم فوق توزيع:


مدارهايي كه از ايستگاه اصلي برق منشعب شده و ايستگاههاي توزيع را تغذيه مي نمايند.
3- ايستگاه توزيع:


انرژي الكتريكي را از مدار هاي فوق توزيع دريافت كرده و آنرا به ولتاژ تغذيه كننده ثانويه تبديل مي نمايد.
4- تغذيه كننده اوليه:
مدارهايي كه از ايستگاههاي توزيع منشعب شده و مسير جاري شدن قدرت را به سوي مبدل هاي توزيع تشكيل مي دهند.

 


5- مبدل توزيع:
ولتاژ تغذيه كننده اوليه را به ولتاژ بهره برداري مصرف تبديل مي نمايد.
6- مدارهاي ثانويه و انشعابات
قدرت را با ولتاژ ثانويه يه بهره برداري از مبدل توزيع به مشتركين توزيع مي نمايد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد ایران و منطقه خلیج فارس

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
ایران و منطقه خلیج فارسپرونده هسته ای ایران همچنان مفتوح است و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک در حال مذاکره برای برداشتن قدم های بعدی در جهت واداشتن ایران به دست کشیدن از چرخه سوخت هسته ای هستند. علیرغم آنکه شواهد همگی دال بر آن است که میزان غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز بیشتر از 4 درصد نیست، اما تلاش برا ...

دانلود مقاله آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

word قابل ویرایش
350 صفحه
44700 تومان
مقدمهاين فصل به طرح و برنامه عملی تحقيق اشاره دارد.  خواننده با مطالعه طرح اوليه تحقيق می‌تواند اطلاعات کلی دربارة عنوان تحقيق، تعريف (موضوعي) عنوان تحقيق، قلمرو موضوعي، مكاني و زماني تحقيق، بيان مساله و اهميت آن، اهداف و مدل پژوهش، سؤال و فرضيه های پژوهش، متغيرهاي تحقيق، تعاريف و اصطلاحات و تعريف عملياتي متغ ...

دانلود فایل پاورپوینت پروژه GIS برق منطقه ای آذربایجان

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اجرا و پياده سازي طرح جامع GIS  صنعت برق مرحله اول(مطالعاتي)، تهية زير ساختارهاي اطلاعاتي و سيستمي در اين مرحله، با انجام شناخت وضعيت موجود و تحليل نيازمنديهاي کاربران، چارچوب اطلاعاتي سيستم ، محيط سخت افزاري و نرم افزاري، استاندارد و دستورالعمل هاي م ...

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اینترنت ملی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Definition of NIN (National Internet Network) Characteristics Motives Applications Similar projects & patterns اسلاید 2 : Whatis.com says: ”The Internet, sometimes called simply "the Net," is a system of computer networks - a network of networks in ...

مقاله الزامات و موانع بودجهریزی عملیاتی سازمانها بر اساس »مدل سهعاملی شه« مورد مطالعه : شرکت برق منطقه ای تهران

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
الزامات و موانع بودجهریزی عملیاتی سازمانها بر اساس »مدل سهعاملی شه« مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران تاریخ دریافت: * 90/3/30 تاریخ پذیرش: 91/4/22 چکیده بودجه ریزی عملیاتی، به عنوان یکی از مکانیزم های اصلاحی حساس و برجسته مالی و حسابداری شرکت های موفق، در دهه های اخیـر، عامـل تمـایز و برتری برای سازم ...

مقاله ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات (مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي تهران) چکیده در دنیاي امروز سازمانها براي انجـام ماموریتهـاي اداري و تجاري خود نیاز مبرم بـه اسـتفاده از سیسـتم هـاي فنـاوري اطلاعات دارند. بر این اساس جهت خلق این سیستمها ،آسان سازي و شتاب بخشی به بهبود عملکرد برن ...

مقاله ایجاد قوانین فازی عوامل موثر بر رضایت شغلی در مشاغل پر خطر ( مطالعه موردی : کارکنان عملیات اتفاقات شرکت توزیع برق مشهد )

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ایجاد قوانین فازی عوامل موثر بر رضایت شغلی در مشاغل پر خطر (مطالعه موردی: کارکنان عملیات اتفاقات شرکت توزیع برق مشهد) چکیده هدف پژوهش حاضر ایجاد قوانین در رضایت شغلی در مشاغل سخت و پر خطر بر پایه منطق فازی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف ...