بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

A group of scientists placed 5 monkeys in a cage and in the middle, a ladder with bananas on the top.

يک گروه از دانشمندان پنج ميمون را در قفسی انداخته و در وسط قفس يک نردبان که بالای آن مقداری موز گذاشته شده بود قرار دادند

اسلاید 2 :

Every time a monkey went up the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water.

هربار که ميمونی از نردبان بالا رفت، دانشمندان ميمون های ديگر را با دوش آب سرد خيس کردند.

اسلاید 3 :

After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder.

پس از مدتی، هر ميمون که از نردبان بالا رفت ميمون های ديگر ميمونی را که از نردبان بالا رفته بود کتک زدند.

اسلاید 4 :

After some time, no monkey dare to go up

the ladder regardless of the temptation.

پس از مدتی، هيچ ميمونی ديگر جرات اينکه از نردبان بالا رود را نداشت، گرچه وسوسه او بسيار شديد بود.

اسلاید 5 :

Scientists then decided to substitute one of the monkeys.  The 1st thing this new monkey did was to go up the ladder.  Immediately the other monkeys beat him up.

دانشمندان تصميم ميگيرند يکی از ميمون ها را با ميمونی جديدی جايگزين کنند. ميمون تازه اولين کاری که می کند برای بدست آوردن موز از نردبان بالا می رود. ولی ميمون ها ديگر او را کتک محکمی می زنند.

After several beatings, the new member learned not to climb the ladder even though never knew why.

پس از چند بار کتک خوردن، ميمون تازه وارد فرا می گيرد که نبايستی از نردبام بالا برود، اما هرگز نميداند چرا.

اسلاید 6 :

A 2nd monkey was substituted and the same occurred. The 1st monkey participated on the beating for the 2nd monkey. A 3rd monkey was changed and the same was repeated (beating).  The 4th was substituted and the beating was repeated and finally the 5th monkey was replaced.

ميمون دوم جايگزين می شود و همان وضع ادامه می يابد. ميمون اول هم در کتک زدن ميمون دوم همکاری می کند. ميمون سوم جايگزين می شود و همان وضع کتک زدن ادامه ميابد. ميمون چهارم جايگزين می شود و همچنان کتک زدن هر ميمونی که از نردبان بالا می رود ادامه دارد. ميمون پنجم هم جايگزين می شود و کتک زدن و کتک خوردن همچنان ادامی ميابد.

اسلاید 7 :

What was left was a group of 5 monkeys that even though never received a cold shower, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder.

حالا آنچه مانده ميمون های جديدی هستند که هيچکدامشان دوش آب سرد را تجربه نکرده اند، ولی همچنان هر ميمونی که از نردبان بالا می رود را کتک می زنند.

اسلاید 8 :

If it was possible to ask the monkeys why they would beat up all those who attempted to go up the ladder…..   I bet you the answer would be….

“I don’t know – that’s how things are done around here”

Does it sounds familiar?

اگر ممکن بود از ميمون ها پرسش شود چرا آنانی را که از نردبان بالا ميروند کتک می زنند، مطمئن باشيد جواب می توانست اين باشد...

”من نميدانم – اين روش کاری است که در اينجا مرسوم است“

آيا اين بنظر شما مانوس و خودمانی نيست؟؟

اسلاید 9 :

Don’t miss the opportunity to share this with others as they might be asking themselves why we continue to do what we are doing if there is a different way out there.

اين دست يافت فراغت را که اين موضوع را با ديگران شريک بشويد از دست ندهيد، زيرا ممکن است آنها هم از خودشان بپرسند چرا ما به آن کار هائی که می کنيم ادامه می دهيم، اگر راه ديگری در دنيا وجود دارد که عاقلانه تر است!!؟

اسلاید 10 :

”Two things are infinite: The universe and human stupidity.  And I am not so sure about the universe.”

« فقط دو چيز بیکران است: کهکشان و حماقت انسان. درمورد کهکشان هنوز کاملامطمئن نيستم !»

 Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید