بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

«همه»، «كسي»، «هركسي» و «هيچ كس»

چهار نفر به نامهاي «همه»، «كسي»، «هركسي» و «هيچ كس» بودند:

 

يك كار مهم بايستي انجام مي‌شد و از «همه» خواسته شد تا آن را انجام دهد.

«همه» مطمئن بود كه «كسي» آن را انجام خواهد داد.

«هر كسي» مي توانست آنرا انجام دهد ولي «هيچ كس» آنرا انجام نداد.

«كسي» در اين مورد عصباني شد زيرا آن وظيفه «همه» بود.

«همه» فكر كرد كه «هركسي» مي تواند آنرا انجام دهد.

اما «هيچ كس» نفهميد كه «همه» آنرا انجام نخواهد داد.

نتيجه اين شد زماني كه «هيچ كس» آنچه را كه «هر كسي» مي‌توانست انجام دهد، انجام نداد «همه»، «كسي» را سرزنش نمود.

اسلاید 2 :

صاحبنظران يكي از عوامل توسعه نيافتگي ايــــران را فقـدان فرهنگ كار تيمي در امور مي دانند.

براساس نتايج يك كار تحقيقاتي در سال 1987، حدود 28 % از بزرگترين شركتها كارهايشان را براساس تيمي انجام مي دادند. در حالي كه در سال 1996 اين رقم به 78 % ودرسال 2008به بیش از91% افزايش يافته است.

 

 مزیت های تیم ها:

تيم ها نسبت به سازمانهاي سنتي داراي قدرت انعطاف بيشتر بوده و در برابر محيط در حال تغيير بهتر پاسخگو هستند.

تيم هاي كاري موجب بهبود كيفيت زندگي كاري مي شوند

در تيم هاي كاري اثربخشاعضا نسبت به اهدافتيم متعهدند

افراد باعضويت در تيم ها دانش و بينش خود را افزايش مي دهند و در نتيجه اين امر موجب افزايش خلاقيت در سازمان مي گردد.

اسلاید 3 :

تیم

تیم کاری متشکل از افرادی با مهارتها وتجربیات مکمل یکدیگر است که برای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر کارمی کنند

 

اسلاید 4 :

گروه:

متشکل از افرادی است که رابطه متقابل با هم دارد و  برای رسیدن به هدفی مشترک گرد هم می آیند

 

وجه تمایز: تیم ساختار دارد و متشکل از افرادی با مهارتهای مکمل است.

 

 

اسلاید 5 :

چرا افراد به گروهها می پیوندند؟

امنیت

پایگاه یا مقام

احساس ارزش شخصی

وابستگی

قدرت

تأمین هدف

اسلاید 6 :

انرژي ها هدر ميروند.

تاثير گذاري كاهش   مي يابد.

انرژي ها هم جهت مي شوند.

تاثير گذاري افزايش مي يابد.

اسلاید 7 :

نيروي پيوند دهنده بيروني:

مانند نيازهاي مشترك بقا و امنيت، ترس از دشمن بيروني  يا قدرت مافوق

تركيبي از نيروهاي پيوند دهنده بيروني و دروني، مانند احساس تعلق، اهداف مشترك و ارتباط كاري

عمدتاً نيروهاي پيوند دهنده دروني مانند :

اصول, ارزشها، باورها و آرمان مشترك

اسلاید 8 :

انواع تیم

تیم هایی که به وجود آورنده و انجام دهنده کار هستند

تیم هایی که پیشنهاد دهنده کار هستند

تیم هایی که مدیریت و هدایت کار را به عهده دارند

 

اسلاید 9 :

توان بالقوه ی تیم:

نسبت به افرادی که به تنهایی کار میکنند، از نتایج مطلوب تری بهره مند میشوند.

نسبت به گروه های بزرگتر،  از انعطاف بیشتری برخوردارند.

بیشتر از افراد منفرد خطر تقبل میکنند و در مسائل بیشتری کند و کاو می کنند.

دامنه ی افکارشان نسبت به تک تک افراد وسیع تر است.

در رشد مهارتها و اعتماد به یکدیگرکمک میکنند.

نه تنها در برابر کارشان، بلکه در برابر یکدیگر متعهدند.

موجب ترغیب خودشان میشوند

 

اسلاید 10 :

چه زمانی نیاز به تیم داریم؟ 

در مشکلاتی که کسی به تنهایی برای آن راه حلی نمی شناسد

بی ثباتی در کار

تجربه تحول سریع

نیاز به همکاری از نزدیک

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید