بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عوامل تاریخی عدم توسعه

رکود فکری و برخورد قشری با مذهب

استبداد سیاسی داخلی و از بین رفتن قدرت سیاسی

از بین رفتن توان، سازمان و قدرت نظامی

تجزیه و بخشش زمین ها

ایستایی نظام اقتصادی

از رونق افتادن تولید داخلی و رونق واردات

نفوذ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استعمار

فقدان سازمان های تولیدی، اجتماعی و سیاسی پویا

اسلاید 2 :

نشانه های رکود فکری و برخورد قشری با مذهب

مکروه شمردن خواندن علوم جدید (نظیر ریاضی و شیمی) در مصر

حرام دانستن نصب شیر آب در مصر

مذهب ایستا، بی تحرکی  و خرافه پرستی در جامعه طبقاتی هند

اعتقادات مذهبی دهقانان چینی مبنی بر تغییرناپذیری جامعه و مطلوبیت اطاعت

جیمز موریه منشی سفارت انگلیس: در این دوره علما و پیشوایان مذهبی،  خود غرق در دریای  تعصبات بودند. ... به شدت در میان آنها راه یافته بود. آنان با آزادی افکار مخالفت کرده و  از رتبه و مقام خود در هراس بودند. مردم برای آنان رتبه خدایی قائل بوده و چشم و گوش بسته از آنان اطاعت  می کردند.

 

اسلاید 3 :

اقتصاد ایران در دوره قاجار

طرح دریافت مالیات بر اساس میزان تولید برای اولین بار در اقتصاد ایران در دوره زندیه(عمر کوتاه این دوره)

فقدان اقتصاد دولتی

محدود شدن اقتصاد خصوصی به مالیات بر کشاورزان خرده مالکان و تجار شهری

فقدان انباشت سرمایه به دلیل و جود ناامنی ناشی از :

.1یاغیان و سرکشانی که شهرها و راه ها را ناامن می کردند.

.2ترس شاهان از محبوبیت و ثروت افراد (و مقابله با آن از طریق اتهام دزدی و اختلاس و کلاهبرداری. مثلا800هزار تومان از دارایی امینالضرب در اوایل سلطنت مظفرالدینشاه به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات مصادره شد).

ترس ملاکان و زمین داران از دست اندازی شاه

اسلاید 4 :

نشانه های فروپاشی اقتصاد ایران در دوران قاجار

ورشکستگی صنعت نساجی کشور و ورود پوشاک همه طبقات

     جامعه از غرب

خروج اقتصاد از حالت معیشتی در مواجهه با بورژوازی مدرن غربی و ایجاد تغییراتی در نظام زمینداری و تجارت

انحطاط صنایع داخلی ایران بدلیل سیاست های دولت مرکزی و نفوذ قدرت های خارجی (فصیحی)

مقام اول و دوم و سوم تجارت خارجی ایران: روس، انگلیس و هند

اسلاید 5 :

ظهور اقتصاد امروز در عصر پهلوی اول

  1. شکل گیری پایه های اقتصاد امروزی در دوره رضا شاه (با شکل گیری راه آهن، مدارس و صنایع جدید)
  2. شکل گیری ناکارآمد طبقه متوسط

         (فاقد آزادی عمل و اختیار) 

طبقه متوسط محصول سرمایه داری

         و عامل رشد جامعه سرمایه داری

طبقه متوسط نه کارگر و نه صاحبان

         سرمایه های اصلی هستند اما با

شکل گیری دولتهای ملی نقش هائی را برعهده دارند (بوروکرات ها و تکنوکراتها).

  1. برخورداری دولت از درآمدی مستقل از مردم (باقی ماندن کسب و کار و زندگی مردم در گرو دولت) با کنترل اقتصاد در دست دولت همه نهادهای سیاسی، قضایی و حیات مردم در انحصار دولت خواهد بود.

اسلاید 6 :

ادامه ظهور اقتصاد امروز در عصر پهلوی اول

  1. فقدان دموکراسی:میلتون فریدمن:

دموکراسی لازمه رشد سرمایه داری و سرمایه داری عامل برقراری دموکراسی

فضای آزاد برای نقد و بررسی معضلات سیاسی واجتماعی مقدمه رشد سرمایه داری و تشکیل و توسعه طبقه متوسط    

  1. نگرش منفی نسبت به بخش خصوصی: تفکری که بخش خصوصی را درپی سودجوئی و استثمار دیگرانمی داند (به دلیل شکل گیری بسیاری از کسب و کارهای خصوصی در سایه ارتباطات و توصیه های حکومت)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید