بخشی از مقاله

آشنايی با دين زردشت

هنگامي كه چند قرن بر ورود آرياييان به ايران گذشت اين قوم اندك اندك به شهر نشيني روي آوردند و اين مساءله در جهان بيني ايشان تاءثير گذاشت .
در آن روزگار انسان اصلاح گري بر خاست و آرياييان را كه خواستار ترك خرافات قديم بودند، به آيين تازه اي دعوت كرد و آيين مغان را برانداخت . اين پيامبر مصلح كه خود را فرستاده خداي خوبي و روشنايي معرفي مي كرد، زردشت نام داشت . وي مدعي بود آيين خود را از آهورمزدا دريافت كرده تا جهان را از تيرگيها پاك كند و آن را به سوي نيكي و روشنايي رهنمون شود.


زردشتيان به نامهايي چون گبر و مجوسي و پارسي خوانده مي شوند. كلمه ((گبر)) در زبان سرياني به معناي كافر از از جانب ديگران به آنان اطلاق گرديده و واژه ((المجوس )) در دستور زبان عربي ، اسم جنس ‍ جمعي و مفرد آن مجوسي است . ((المجوس )) در قرآن كريم (حج :17) در

كنار پيروان اديان ديگر يافت مي شود. اكثر علماي اسلام زردشتيان را اهل كتاب دانسته اند. احاديثي نيز در اين باب موجود است . آيين زردشت حدود يك قرن قبل از ميلاد تحول يافت و آن صورت تحول يافته را آيين مزديسني مي نامند. مزديسنا در لغت به معناي ستايش مزداست .

1- سرگذشت زردشت
دانشمندان در مورد وجود تاريخي پيامبر ايران باستان شك دارند، اما بيشتر آنان وجود وي را نفي نمي كنند. زردشت ، زرتشت ، زرادشت ، زراتشت ، زردهشت و كلماتي از اين قبيل از واژه ((زرثوشتر))(Zarathushtra) در گاتها (بخشي از كتاب آسماني زردشت ) مي آيد كه طبق نظريه صحيحتر معادل زرد اشتر يعني دارنده شتر زرد است .


نام پدرش پوروشسب يعني دارنده اسب پير، نام مادرش دغدو يعني دوشنده گاو ماده و نام خاندان وي سپيتمه يعني سپيد نژاد بود.
طبري مورخ مشهور اسلام و پيروان او زردشت را از فلسطين مي دانند و مي گويند وي از آنجا به ايران آمده است ، اما قول صحيح و معروف آن است كه وي ايراني و اهل آذربايجان بوده است و محل برانگيختگي او را كوهي نزديك درياچه اروميه مي دانند.(1)


درباره زمان زردشت نيز اختلاف است و زمان وي حتي به 6000 سال قبل از ميلاد نيز برده شده است . اما بر اساس نظريه مشهور، وي در سال 660 قبل از ميلاد به دنيا آمد و در 630 قبل از ميلاد (در سن 30 سالگي ) به پيامبري مبعوث شد. وي در سال 583 ق .م . در سنن 77 سالگي در آتشكده اي در بلخ (افغانستان ) توسط لشكر قومي مهاجم به شهادت رسيد.
گر چه بعثت زردشت در شاهنامه فردوسي آمده است ، اما متاءسفانه آن حادثه در قسمت افسانه اي آن كتاب مذكور است ، به طوري كه درباره گشتاسب (پادشاهي كه زردشت او را دعوت مي كند و به آيين خود در مي آورد) اختلاف است . برخي او را با ويشتاسب پدر داريوش هخامنشي برابر دانسته اند. از سوي ديگر از نظر تاريخي مسلم است كه ويشتاسب نه يك پادشاه ، بلكه استانداري بوده است .


2- تعاليم زردشت
در آيين زردشت سه اصل عملي گفتار نيك ، پندار نيك ، كردار نيك وجود دارد كه مانند آن را در اديان مختلف مي يابيم . از جمله در اسلام آمده است : ((الايمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل بالاركان .))
احترام به آتش به عنوان يكي از مظاهر خداي روشنايي و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمي خاص در اطراف آن در معابدي به نام آتشكده مشخصترين ويژگي اين آيين است . همچنين آباداني ، كشاورزي دامداري و شهرنشيني مورد ستايش قرار گرفته است . احترام به حيوانات ، مخصوصا

سگ و گاو، همچنين خوشرفتاري با مردم نيز جايگاهي به حيوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنين خوشرفتاري با مردم نيز جايگاهي ويژه دارد. برخي از آداب و رسوم سرزمين ما از قبيل مراسم چهارشنبه سوري و سوگند خوردن به روشنايي چراغ و چيزهاي ديگر با تعاليم زردشتي ارتباط دارد.
همچنين برخي زنديقان قرون نخست اسلام گرايشهاي زردشتي داشتند.
3- اوستا
كتاب آسماني زردشتيان اوستا نام دارد كه به معناي اساس و بنيان و متن است . اين كتاب به خط و زبان اوستايي نوشته شده است كه به ايران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوي و سانسكريت همريشه است . به عقيده بسياري از محققان ، خط اوستايي در دوره ساسانيان (226 - 641 م .) پديد آمد و اوستا كه قبلا در سينه ها بود، به آن خط كتابت شد و به قولي اين كار پس از ظهور اسلام صورت گرفته است .
زردشتيان و پژوهشگران بر اين مساءله اتفاق دارند كه اوستا در اصل بسيار بزرگتر بوده است كه به عقيده برخي روي 12000 پوست گاو نوشته بود. اوستاي كنوني داراي 83000 كلمه است و احتمالا اصل آن داراي 345700 كلمه (يعني چهار برابر) بوده است . اوستاي اصلي به 21 نسك (كتاب يا بخش ) تقسيم مي شد و اوستاي كنوني نيز 21 نسك است .


اوستا 5 بخش دارد:
1. يسنا (يعني جشن و پرستش )؛ قسمتي از اين بخش گاتها ناميده مي شود (به معناي سرود). اين بخش كه مشتمل بر ادعيه و معارف ديني و معروفترين قسمت اوستاست ، به خود زردشت نسبت داده مي شود، در حالي كه ساير قسمتهاي اوستا را به پيشوايان دين زردشت نسبت مي دهند؛
2. ويسپرد (يعني همه سروران ) مشتمل بر نيايش ؛
3.ونديداد (يعني قانون ضد ديو) درباره حلال و حرام و نجس و پاك ؛


4. يشتها (يعني نيايش سرود و تسبيح )؛
5. خرده اوستا (يعني اوستاي كوچك ) درباره اعياد و مراسم مذهبي و تعيين سرودهاي آنها زردشتيان ، علاوه بر اوستا، تفسيري به نام زنداوستا و كتب مقدس ديگري به زبان پهلوي دارند.

4- داستان خلقت و دو گانه پرستي
كسي نمي داند گرايش زردشتيان به خدايان دو گانه (خداي نيكي و خداي بدي يا خداي روشنايي و خداي تاريكي ) در چه عصري آغاز شده است . در قسمت گاتها (از يسناي اوستا) كه به خود زردشت نسبت داده مي شود، اهريمن در برابر خرد مقدس صف آرايي مي كند و نه در برابر

آهورمزدا كه خداي واحد و فوق پروردگاران روشنايي و تاريكي است . همچنين گروهي از زردشتيان به نام زروانيان در عصر ساساني پديد آمدند كه معتقد به خداي يكتا به نام زروان بودند و او را از خداي روشنايي و تاريكي برتر مي شمردند. اين فرقه پيروان بسياري در ايران آن روز داشته است .(2)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید