بخشی از مقاله

موضوعات پيچيده مربوط به تخصصي نمودن مقررات خاص علوم ورزشي در تلاش‌هاي اخيري كه به منظور پيشرفت فيزيولوژي حركتي، ورزش هاي حرفه اي صورت گرفته، واضح است. سؤالات مربوط به اينكه چه كسي در آينده اين مقررات را كنترل مي كند باعث شده تا سازمان انجمن آمريكائي فيزيولوژيست هاي ورزشي (ASEP) تشكيل گردد، سازماني متشكل از فيزيولوژيست هايي كه هدف اصلي آنها حرفه اي كردن فيزيولوژي ورزش است.

در بين مشكلات عنوان شده توسط اعضاء ASEP اين موضوع مهم است كه تنها فيزيولوژيست ها بايد بر مسير مورد نظر، نظارت كنند. نكته مهم در بحث هاي مستمر امروزي آن است كه آيا كالج آمريكايي درمان مشكلات ورزشي(ACSM)- سازماني منتخب، مختص علوم ورزشي و متشكل از حداقل 56 شغل (شامل فيزيولوژي ورزش)- به عنوان متخصص حق و توانايي نظارت بر توسعه فيزيولوژي ورزش را دارد. (در اين زمينه بايد به تلاش هاي مداوم و جديد ACSM براي پيشرفت ثبت تخصصي فيزيولوژيست هاي درماني ورزش توجه نمود). اين بحث ادامه مي يابد و در اينجا متوقف نخواهد شد، اما اين استدلال بايد توسط هر فرد با هر گرايشي به بخش هاي تخصصي ورزشي، بررسي شود. اتونومي، توانايي متخصصان براي فعايت مستقل بر خودمختاري، يك عنصر اصلي براي دست يابي به موقعيت هاي تخصصي است.

ضوابط اخلاقيACSM
اصول و اهداف
مقدمه: اين اصول براي كمك فردي و اشتراكي به اعضاء و افراد كالج منظور مي شود تا سطح بالايي از رفتار اخلاقي را حفظ نمايند. اين موارد قانون نيستند بلكه استانداردهايي هستند كه توسط آنها يك فرد يا عضو مي تواند تناسب رفتاري خود، ارتباط با همراهان، با اعضاء تخصص هاي مربوطه، با عموم مردم و نيز با تمامي افرادي كه يك رابطه حرفه‌اي را ايجاد نموده اند، را مشخص نمايد. هدف اصلي كالج، ايجاد ترويج دانش مربوط به تمامي جنبه هاي افراد شركت كننده در تمرين مي باشد البته با رعايت احترام نسبت به مقام انساني آنها.


بخش1: اعضاء بايد پي در پي كوشش كنند تا دانش و مهارت خود را بهبود بخشيده و امكان بهره مندي از دستاوردهاي حرفه اي خود را براي هم قطارانشان فراهم نمايند.
بخش2: بايستي اعضاء استانداردهاي علمي و حرفه اي بالايي را حفظ كنند و به طور عمدي با هر فردي كه از اين اصول تخطي مي كند مشاركت نكنند.
بخش3: كالج موظف است تا از عموم افراد و خودش در مقابل اعضائي كه در زمينه رفتار اخلاقي يا رقابت حرفه اي ضعف نشان داده اند، دفاع نمايند.
بخش4: آرمان هاي كالج حاكي از آن است كه مسئوليت هاي هر فرد يا عضو نه تنها در قبال فردي توسعه مي يابد بلكه در برابر اجتماع با هدف بهبود سلامت و رفاه فردي و اجتماعي نيز گسترش مي يابد.


ادامه ضوابط اخلاقيACSM
حفظ ثبات مناسب در تخصص هاي تعيين شده
به هر فرد يا عضوي بايد به طور قانوني مجوز داده شود، تائيد شود و يا حتي توسط هر اداره دولتي كنترل شود تا در زمينه حرفه خود فعاليت نمايد و بايد قبل از آنكه آن اداره به عنوان شرط عضويت دائم كالج آن را بپذيرد در ثبات خود باقي بماند. چون ممكن است تنبيه انضباطي توسط كالج براي هر فرد اعمال شود، هر گونه اخراج، تعليق، مجازات يا مصوبه ديگري توسط چنين اداره دولتي اجرا مي گردد.


تشهير (افشاء عمومي) وابستگي
به غير از فعاليت اقتصادي، هر عضو يا فرد(FACSM) ممكن است وابستگي خود را در هر زمينه شفاهي يا مستند، با كالج افشاء كند، مشروط به اينكه به طور رايج صحت داشته باشد. در اين بخش هيچكس نمي تواند كالج را مجبور به امضاء هر آنچه به افشاء موضوع مي شود بكند، مگر اينكه اين موضوع صراحتاً توسط كالج عنوان شود. افشاء وابستگي در ارتباط با فعاليت تجاري ممكن است صورت گيرد به شرط آنكه به روشي حرفه اي و مناسب انجام شود نه با روندي غلط، گمراه كننده و يا فريبنده و نيز پروانه فعاليت، دستيابي به تخصص يا وضعيت گواهي كا را به مخاطره نيندازد. از آنجايي كه عضورت در ACSM به افراد اعطاء مي شود، افشاء وابستگي و يا استفاده از ACSM نخستين به عنوان بخشي از نام تجاري، اشتراكي يا متحد نمي باشد.
بازگويي تخلف اين مقوله ممكن است به عنوان تنبيه انضباطي تلقي گردد.


استفاده عمومي از مهارت هاي حرفه اي
افراد و اعضاء تشويق مي شوند تا وراي موقعيت شغلي شان، هنگامي كه فرصت ايجاب مي كند مهرت حرفه اي خود را به معرض مشاوره بگذارند. در چنين موقعيتي، انتظار مي‌رود تا كارشناس از جعل و حذف وقايع مربوطه، درگيري زياده از حد بخشي از مهارت و مشكلات مربوط به ACSM در هنگام كار در زمينه يك ظرفيت انتسابي اجتناب كند.


نظم
ممكن است هر فرد يا عضو كالج به خاطر رفتار خود تأديب يا اخراج شود كه اين امر به نظر هيأت امناء به خاطر مقام و موقعيت كالج مضر بوده و يا با اهداف كالج منافات دارد. ممكن است اخراج يك عضو با رأي مثبت دو- سوم اعضاء هيأت امناء حاضر در يك جلسه ماهانه يا خاص اعمال شده باشد و تنها بعد از آن عضو مذكور از مسئوليت‌هاي موجود در مقابل خود مطلع شده باشد و قبل از رأي هيأت امنا فرصتي براي تكذيب يا رد چنين مسئوليت هايي را نداشته باشد. تنبيه هاي انضباطي ديگر از جمله توبيخ، مجازات و انتقاد نيز توسط كميته رفتار حرفه اي و اخلاقيات پيشنهاد مي‌شود و به دنبال رأي مثبت دو- سوم اعضاء هيأت حاضر در جلسه يا توسط رأي مخفي ارسالي اعمال مي شود، مشروط به اينكه اكثريت آراء با آن موافق باشند.


همانگونه كه در فصل1 شرح داده شد، بدنه اصلي آگاهي در نظم علم ورزش، حركت مي باشد. عليرغم آگاهي هاي خاص شاه راه اصلي وضعيت حرفه اي براي هر گروه پيشه روي تدريجي آن را تضمين مي كند: تشخيص بخش خاصي از آگاهي؛ شرط يك دوره آموزشي رسمي پايان تخصصي با يك مدرك آكادميك؛ و تجربه دوره انترني و نيز مرحله مطالعه سخت براي پشت سر گذاشتن امتحانات عملي و شناختي و اخذ گواهي يا مدركي كه صلاحيت كاري را تضمين نموده، منجر به استخدام تخصصي گشته و علوم مردم را از مشاغل جعلي مبرا سازد. هر چند اين مرحله براي افراد علاقمند به تحصيل علوم ورزشي قابل دسترسي است، فقدان شناخت تخصصي متداول به فقدان مشاهده شده يك يا بيشتر از يك ناحيه هرم تخصصي مربوط مي شود.


دو خصوصيت به جامانده طبق ميزان اهميت آن در سطح تقريباً پائين تري قرار مي‌گيرند. سازماني حرفه اي براي ارائه استانداردها، قوانين، ساختار و ابزار ارتباطي ضروري است (فص3). اغلب سازمان هاي متخصص به افرادي اختصاص مي يابند كه از طريق تمرين تخصص هايشان دوره زماني را براي ارائه خدماتشان تعهد مي كنند.
مطمئناً، سطوح مختلف صلاحيت بين افراد متخصص وجود دارد، بسياري از آنها توسط قوانين ايالتي يا برنامه هاي تشخيص ملي تعيين مي شوند و بسياري نيز اختياري هستند. چنين مواردي به سلامت و تخصص هاي صلاحيتي مربوط مي شوند و در اكثر ايالات به كار تخصص هاي علوم ورزشي در يك محيط كلينيكي.


گواهي يا پروانه
در سال1975، ACSM اولين راهنماها را براي دستور آزمايش نمره دار (مدرج) ورزشي منتشر ساخت(3). در اين مقاله موضوعات رفتاري (فرآيند ذهني غيربصري) و موضوعات آموزشي خاص (رفتار برحسب موارد قابل مشاهده تعريف مي شود) براي پزشكان، مديران برنامه و متخصصين ورزشي عنوان شد، مطالب تحت سرفصل هاي آناتومي كاركردي، فيزيولوژي ورزشي، فيزيولوژي رفتاري و ديناميك هاي گروهي، اقدامات فوريتي، تمرينات درماني، دستورات تمريني و تكنيك هاي آزمايشگاهي ورزشي منظم شد. براي نخستين بار يك تخصص (فيزيولوژي ورزش درماني) از طرف جامعه علمي مورد توجه قرار گرفته است. در همين سال، ACSM گواهينامه ملي درمان را براي مديران برنامه و متخصصين ورزشي صادر نمود. اين كار در سال1976 با گواهينامه اي براي تكنولوژيست آزمايش تمرينات ادامه يافت (امروزه اين امر متوقف شده است). در سال1986، ACSM ابتدا گواهينامه هايي را با معرفي رهبر تمرين، مربي بهداشت و مدير بهداشت براي بخش بهداشت پيشنهاد نمود. امروزه، راهنمايACSM به ششمين چاپ خود رسيده است.


مبحث گواهي يا جواز اخيراً به خاطر مقالات ارائه شده توسط دولت ايالات متحده آمريكا و سازمان هاي حرفه اي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در سال1991، سازمان خدمات انساني و بهداشتي ايالات متحده(DHHS) (5) مقالهHealthy People 2000 را منتشر ساخت: موضوعات جلوگيري بيماري و توسعه بهداشت ملي كه توسط مقاله انجمن قلب آمريكا (AHA) دنبال شد، با اين عنوان كه ركود فيزيكي (به همراه كلسترول بالاي خون، افزايش فشار خون و دود سيگار) يك عامل بسيار خطرناك در پيشرفت بيماري قلبي بود.
در سال1995، مراكز كنترل و جلوگيري از بيماريACSM, (CDC) مشتركاً پيشنهاداتي را براي فعاليت فيزيكي و بهداشت عمومي منتشر كرد(7). در همين سال، انجمن رياست جمهوري سلامت فيزيكي و ورزش ها بودجه چند ميليون دلاري را براي ترويج ورزش‌ها و فعاليت هاي فيزيكي مربوط به جوانان اختصاص داد. بعد از چنين پيشرفت‌هايي، پزشك ارشد ايالات متحده موافقت نمود كه تمام آمريكائي ها بايد از فعاليت فيزيكي منظم بهره مند گردند و اداره كشاورزي ايالات متحده (USDA) بيانيه اي را در مورد فعاليت فيزيكي منظم در راهنماهاي رژيم غذايي خود براي بزرگسالان آمريكا منتشر نمود. با پيدايش ورزش به عنوان يك جزء لاينفك جلوگيري از بيماري به منظور آگاهي عموم، اين مقالات و بيانيه ها نقش حرفه اي علوم ورزشي را در بهداشت و سلامت مردم در آينده مستحكم ساخت.


به نظر مي رسد، تخصص هاي علوم ورزشي تنها از گواهينامه ها و مجوزها سود مي‌برند. با اين حال اخذ مجوز يا پروانه تخصص ها يك موضوع دولتي است نه ملي، چون تنها دولت مي تواند قوانين مورد نياز براي اين مجوز را وضع نمايد. گرچه بسياري از سازمان هاي ملي مجوز دولتي را تائيد مي كنند، گرفتن مجوز يك تخصص (و احتياجات مربوط به مجوز) بايد در داخل ايالت صورت گيرد. اما گواهي يك مسئله ملي است كه تنها توسط سازماني كه از آن به وجود آمده كنترل مي شود. بنابراين، كنترل افراد گواهي داده شده در بين اداره گواهي دهنده انجام مي پذيرد.
در بسياري از نمونه ها، برنامه اخذ گواهي به عنوان يك امتحان اخذ مجوز تلقي مي‌‌شود. اين امر در لوايزيانا رايج است به گونه اي كه تنها مجوز براي فيزيولوژيست هاي ورزش درماني مي باشد.


لوايزيانا از مدرك متخصص ورزشيACSM به عنوان آزمايش اخذ مدرك آن استفاده مي كند. تعاريف زير در عمل پيشنهاد مي شوند:
فيزيولوژيست ورزش درماني: فردي كه طبق دستورالعمل، تائيد و نظارت پزشك مربوطه، در تمرين فيزيولوژي ورزش همكاري مي كند.
فيزيولوژي ورزش: تعيين، توسعه و اجراي تشريفات و برنامه هاي ورزشي، اداره آزمايشات ورزشي و كسب آموزش در خصوص آزمايشات و برنامه هاي ورزشي، در يك برنامه توانبخشي قلبي- ريوي براي افرادي با مشكلات سيستم قلبي- عروقي، ديابت، اختلالات ليپيد، افزايش فشار خون، سرطان، بيماري انسداد ريوي مزمن، ورم مفاصل، بيماري هاي كليه، پيوند اعضاء، امراض عروقي دستگاه هاي جانبي و چاقي(10).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید