دانلود مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی در سالمندان سوگ دیدهٌ

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

چکیده

 

مقدمه: افسردگی یک پدیده شایع در سالمندان است. از دست دادن دوستان و همسالان از یک سو و پدیده ی پیری و نزدیک شدن به سال های پایانی زندگی، موجب افزایش افسردگی در سالمندان می شود هدف: پـژوهش حاضـربا هـدف اثربخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی در سالمندان سوگ دیده انجام شد. روش:×پژوهش حاضر ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون×؛ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش سالمندان دارای تجربـه ی سـوگ در مراکز سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1393 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسـترس 30سـالمند دارای تجربه ی سوگ انتخاب شدند. از پرسشنامه افسرگی بک به عنوان پیش آزمون-پس آزمون در این پژوهش اسـتفاده شـد و مداخله شناختی رفتاری بصورت گروهی در 8جلسه روی آنها اجراء شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کو واریـانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها: نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که درمان شناختی، - رفتاری گروهی بر افسردگی سالمندان موثر بوده است و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشته است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج ایـن پژوهش، گروه درمانی شناختی رفتاری از طریق کمک به سالمندان در انجام تکالیف سرگرم کننده و مبـارزه بـا افکـار غیـر منطقی، موجب کاهش افسردگی سالمندان می شود.

 

 

 

کلید واژه: گروه درمانی شناختی رفتاری، افسردگی، سالمندان سوگ دیده.

 

 

مقدمه:

 

سوگَ حالت غم و اندوه و ناراحتی شدید درونی در واکنش به از دست دادن شخص یا عقیده و فکری خـاص اسـت. سوگ فرایندی است که در طول زمان تکامل می یابد، ولی مفهوم سوگ معمولا به کثرت واکنش های پیچیده ای اشاره دارد که پس از جدایی و از دست دادن، و علی الخصوص پس از فقدان و مرگ یـک عزیـز بـه وجـود مـی آیـد.[1] حـال آنکـه

)1مقاله مستخرج از پایان نامه)

-2نویسنده مسؤل

 

3grief

 

 

1

 

 

 

 

سوگواری به مفهوم دقیق تر به فرایندانحلال سوگ اطلاق می شود .[2]شیوه های مرگ یکسـان نیسـتند و مـرگ ممکـن است ناگهانی، فجیع ، تدریجی یا مبهم باشد و واکنش به آن می تواند بهنجار یا نابهنجار باشد.[3] دوام و تظاهر سـوگ در میان گروه های مختلف فرهنگی به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت است.[4]در برخی فرهنگ ها زمان اتفاق مرگ در نـوع سوگ باز ماندگان نقش پیدا می کند و تحقیقات نشان داده است که که تحمل مرگ هایی که در راه اهداف والا و ارزشـهای انسانی و دینی رخ داده است، سهل تر است.[3] فرایند سوگواری شامل شوک اولیه ، ناباوری و انکار ، احساسات غیرواقعی ، نومیدی پس از درک واقعی بودن مرگ، کلنجار رفتن، خشمگین شدن و سرزنش دیگران، احساس خجالت و تقصیر، احساس تهی بودن و افسردگی قبل از پذیرش ناگهانی و تطبیق با آنچه اتفاق افتاده است، می باشد.[5]سوگ پدیده ای رایج در بـین سالمندان است.ماهیت سالمندی ایجاب می کند که با فقدان های متعددی مواجه شود و موقعیت ها، موفقیتها و افراد مختلفی را از دست بدهد و نتواند با فقدان آنها خوب کنار آید.[6] بنابراین مداخله در سوگ در بازتوانی افراد سالمند و درمان به موقـع آنها و همچنین کاهش علائم سوگ ضروری بنظر می رسد.

 

یکی از معروف ترین درمان های شناخته شده که که حجم عطیمـی از تحقیقـات را بـه خـود اختصـاص داده، درمـان شناختی -رفتاریٌ((CBT است. در رویکرد روان درمانی شناختی رفتاری، به مراجعان در رشـد مهـارت هـایی بـرای تغییـر رفتار، ارتباط با دیگران، حل مسئله، کشف افکار و عقاید تحریف شده، به چالش کشیدن بدن و تغییر باورها و نگرش هـای غیرمفید، و بازسازی شناختی کمک می شود.[7] درمان شناختی رفتاری بصورت انفـرادی و گروهـی بکـار مـی رود.در ایـن درمان بصورت گروهی ، تغییرات درمانی حاصل از بینشی نیست که از تعامل گروهی نشئت مـی گیـرد، بلکـه در نتیجـه ی استفاده ی مراجع از راهبرد های تغییر که توسط درمانگر آموخته می شود به وجود مـی آیـد.[8]معمـول تـرین فنـون مـورد استفاده در درمان شناختی رفتار گروهیٍاز نظر قمری کیوی و فتحی((1393 عبارتند از: بازسـازی شـناختی (تصـحیح افکـار ناکارامد)؛ تجربه ی رفتار (قادر ساختن افراد برای آزمایش افکار خود)؛ تنظیم خلق (ارزیابی درمانگر و کمک به اعضاءدرنظارت بر تعییرات عاطفی)؛ تکلیف منزل (فراهم کردن فرصت بدای تمرین و تقویت مهارتها) و جلسه ی حمایتی (تقویت و نگهداری مهرت پس از خاتمه ی درمان).[9]حق رنجبر، اشک تراب و دادگری((8811 در تحقیقی با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوهی گروهی بر میزان افسردگی گزارش دادند گـروه درمـانی شـناختی رفتـاری بـر کـاهش افسـردگی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف موثراست.[10]پژوهش پدرام، محمـدی، نظیـری و آیـین پرسـت((8811 بـا هـدف ارزیابی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب، افسردگی و امیدواری زنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفت و نتایج این پژوهش ضرورت بکارگیری درمان های روان شناختی در کنار درمان های متداول دارویی برای بیمـاران را نشـان می دهند.[11] پژوهشی دیگر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسـردگی بیماران زن مبتلا به آلوپسی آرئاتا انجام شد یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس در کاهش اضطراب و افسردگی مبتلایان به آلوپسی آرئاتا موثر است.[12]

 

افسردگیَ رایج ترین بیماری های روانی است. ویژگی اصلی این اختلال یک دوره ی زمانی حد اقل دو هفته ای اسـت که طی آن یا خلق افسرده است و یا علاقه و احساس لذت ، تقریبأ در طی همه ی فعالیت هـا از دسـت مـی رود ، تغییـر در اشتها یا وزن ، خواب و فعالیت روانی -حرکتی، خستگی و کاهش انرژی که ممکن است به صـورت کـاهش عملکـرد هـای اجتماعی ، شغلی و تحصیلی بروز کند، احساس بی ارزشی و گناه ، اشکال در تفکر، تمرکز یا تصمیم گیری و افکار خود کشی یا اقدام برای خودکشی از دیگر علائم افسردگی است. [13] افراد افسرده اغلـب روزهـا، تقریبـا هـر روز افسـرده هسـتند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر طول دهههای گذشته، جنبههای روان شناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است؛ زیرا دیابت یکی از پـر زحمـتتـرین بیماریهای مزمن از لحاظ هیجانی و رفتـاری بـه شمار میآید (عدیلی، لاریجـانی و حقیقـت پنـاه، .(2006 این بیماری عـلاوه بـر عوارضـی کـه بـر تعــداد کثیــری از دســتگاههــای مختلــف بــد ...

دانلود مقاله اثربخشی خانوادهدرمانی با الگوی شناختی رفتاری مذهبمحور بر عملکرد خانواده بر سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه شهر اهواز

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهخانواده از لحاظ تربیتی و اجتماعی داراي اهمیت و جایگاه ویژهاي است. افراد از خانواده گام بـه عرصـه هستی مینهند و جامعه از تشکیل افراد هستی قوام مییابد. ازآنجاییکه نهاد خانواده، مولد نیروي انسـانی و معبر سایر نهادهاي اجتماعی است، از ارکان و نهادهاي اصلی هر جامعه بهشـمار مـیرود. بهنجـاري و نابهنجاري جامعه، د ...

دانلود مقاله اثربخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی ، بر افزایش رضامندی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی ( با مقیاس اسلامی )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر اسلام، پیمان زناشویی، محکمترین قرارداد اجتماعی است که میتوان آن را ناشی از روابـط شـدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست که در قرآن به آن اشـاره شـده اسـت (روم: .(21 اسـلام تشـکیل زندگی زناشویی را بهعنوان کاملکننده دین، از سنتهـاي پیـامبران و پـاكکننـده گناهـان شـمرده شـده (سالاريفر، 1392، ص (26 و اس ...

دانلود مقاله اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر " نستوهی " به شیوه شناختی - رفتاری بر فرایندهای تنظیم هیجانی زوجین

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهداشتن ازدواجی موفق ارزویی است که به ذهن هر انسانی متبادر می شود، آیا در عمل این مهم محقق می شود؟ بدون تردید افرادی هستند که ازدواج چندان خرسندی را تجربه نمی کنند و چنین ازدواج های ناموفقی می تواند عوارض ناخواسته ای از جمله عدم رضایتمندی زناشویی، مشکل در فرزندپروری و پرورش فرزندان آسیب پذیر و افزایش آسیب ...

مقاله بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله ای با استرس در زوجین

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي اثربخشي خانواده درماني شناختي-رفتاري بر بهبود راهبردهاي مقابله اي با استرس در زوجين چکيده اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي خانواده درماني شناختي-رفتاري بر بهبود راهبردهاي مقابله اي با استرس زوجين صورت گرفت . روش تحقيق از نوع نيمه آزمايشي با دو گروه (آزمايش و کنترل ) با بکارگيري طرح پيش آزمون - پس آزمو ...

مقاله مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد ( ( EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری ( ( CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد((EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری((CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب چکیده هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری (CBH ) در میزان علائم و ...

مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری چند مولفه ای بر بی خوابی اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری چند مولفه ای بر بی خوابی اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر بی خوابی اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان میباشد. روش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با احتساب شرایط ورود به نمونه، نمونه ای به حجم 30 ...

مقاله اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر افزایش عزت نفس زنان دارای همسر مبتلا به اختلال وابسته به مصرف مواد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر افزايش عزت نفس زنان داراي همسر مبتلا به اختلال وابسته به مصرف مواد چکيده مقدمه و هدف :خانواده را مي توان پايه و اساس ساخت اجتماعي به حساب آورد که ريشـه و اسـاس بسـياري از کـج رفتاريهـا و انحرافات اجتماعي در درون اين نظام کوچک اجتماعي جاي دارد. به طوري که سوء مصرف ...