دانلود مقاله ارتباط تست تحمل گلوکز در حاملگی و فشار خون دوران بارداری

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه

ما ارتباط بین تحمل گلوکز حاملگی و افزایش فشار خون ایجاد شده حاملگی را مورد ارزیابی قرار دادیم همچنین ارتباط فشار خون دوران حاملگی و پره اکلامپسی* با تحمل گلوکز حاملگی را مورد مطالعه قرار دادیم .
زنان ژاپنی باردار تحت یک آزمون تحمل گلوکز بنام GCT*
قرار گرفتندکه این آزمون در هفته۲۷-۲۴ (ماه ششم ) حاملگی با ۵۰گرم گلوکز خوراکی واندازه گیری قند خون یکساعت بعد از آن انجام شد .درصورتیکه نتایج قندخون در تست اولیه بالاتر
از۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد این تست با ۷۵ گرم گلوکز خوراکی پیگیری میشود.
ما یک معیار تشخیص در مورد مشکلات زایمانی ومشکلات ژنیکولوژی* بکار بردیم که در آن دیابت دوران حاملگی را بر اساس دو یا بیشتر از دو تست تحمل گلوکز مورد تشخیص قرار دادیم . تست تحمل قند طبیعی شامل زنانی بود که نتایج قند خون آنها کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر میباشد. یا اینکه تست تحمل گلوکز دوم یا OGGT* نرمال باشد .فشار خون دوران حاملگی بصورت فشار بالاتر از ۹۰/۱۴۰ میلیمتر جیوه در اولین معاینه مشخص شد . علاوه بر آن این افراد نباید پروتئین اوری داشته باشند . پره اکلامپسی با فشار خون دوران حاملگی بعلاوه پروتئین اوری تشخیص داده شد.از ۲۶۵۱بیمار ۴۹ خانم مبتلا به دیابت دوران حاملگی بودند و ۱۳۹ بیمار تست تحمل گلوکز مختل در حد خفیف داشتند .
۶۰بیمارفشار خون دوران حاملگی را نشان دادند و ۵۸ بیمار مبتلابه پره اکلامپسی بودند. میزان بروز فشار خون حاملگی در افراد با تست تحمل گلوکز مختل یا دیابت دوران حاملگی برابر با ۸/۵تا۲/۸ درصدبودکه این میزان بصورت معنی داری بالاتر از گروه باتست تحمل گلوکز طبیعی بوده است .(۱/۴ درصد)
بنابراین : زنان ژاپنی با تست تحمل گلوکزمختل یک افزایش خطر برای ایجاد فشار خون حاملگی داشته اند.

پره اکلامپسی:توکسمی مراحل انتهائی حاملگی با هیپر تانسیون پروتئین اوری و ادم مشخص می شود. Pre eclampsia GCT : تست رقابتی گلوکز Glucos Challang Test ژنیکولوژی :شاخهای از علم پزشکی به بیماریهای دستگاه تناسلی زنانه می پردازد. Gynecology
OGTT: تست تحمل گلوکز خوراکی
Oral Glucos Tolerance Test
1- مقدمه
حاملگی همراه با دیابت وابسته به انسولین احتمال خطر یماریهای یا اختلالات افزایش فشار خون را افزایش می دهد.که شامل افزایش فشار خون حاملگی و همچنین پره اکلامپسی است. که ارتباط داردبا عوارض وبیماریها و مرگ ومیر قبل از تولد.
این افزایش فشار خون حاملگی بستگی دارد به فشار خون دست کم ۹۰/۱۴۰میلیمتر جیوه که اتفاق می افتد برای اولین بار در میانه حاملگی بدون پروتئین اوری .
پره اکلامپسی با فشار خون حاملگی در دسته بدون پروتئین اوری مشخص می شود .مطالعات قبلی به یک افزایش فشار خون حاملگی و پره اکلامپسی درمیان زنانی با دیابت شیرین حاملگی دلالت دارند..
علاوه بر آن چندین مولف نیز گزارش داده اند که زنان باردار با تحمل گلوکز مختل خفیف ممکن است ریسک ا فزایش فشار خون حاملگی و پره اکلامپسی ا داشته باشند. اگر چه برخی مطالعات دیگر نشان می دهد که ریسک افزایش گلوکز خون در دوران بارداری مخالف موضوع بالا بوده است . بنابراین اتفاق نظری راجع به بحث مورد نظردرباره افزایش گلوکزوفشار خون دوران بارداری بطورجدی وکلاسه بندی شده عموما”وجود
نداشته است .علاوه بر آ ن انواع مخصوص از اختلالات فشار خون دوران بارداری در زنان با تست تحمل گلوکز دوران بارداری محتمل همزمان می شود. تاکنون بیشتر مطالعات در باره تحمل گلوکز مختل حاملگی در مورد زنان سیاه پوست و زنان قفقازی انجام گرفته و درمورد زنان بومی آسیا محدودیت داشته است .
بروز تحمل گلوکز مختل بستگی دارد به نمونه های جمعیتی و معیار های تشخیصی . بعلاوه بروز بیماریهای افزاینده فشار خون در نژادهای مختلف گزارش شده است .ما در مطالعاتمان به این نتیجه رسید یم که رابطه ای بین تحمل گلوکز مختل در نتیجه قبل از زایمان به انضمام با افزایش فشار خون حاملگی و پره اکلامپسی در جمعیت زنان ژاپنی وجود دارد .

۲- روش و مواد
یک باز نگری وتجدید نظر از یادداشتهای پزشکی برای ۲۶۵۱زن باردار ژاپنی انجام شده است کسانی که بطور کلی از ژوئن ۱۹۹۶ تا دسامبر ۲۰۰۰غربالگری شده اند از جهت دیابت شیرین حاملگی در بیمارستان دانشگاه کیو.
سن حاملگی در این مطالعه بر اساس طول فاصله پوبیس تا ناف در اولین سه ماهه حاملگی تشخیص داده می شد. خانمهای که حاملگی متعددوزنانی که نوزادانی با اختلالات مادرزادی و خانمهای که سابقه پزشکی عدم تحمل گلوکز داشتند یا از داروهای که متابولیسم گلوکزرا تحت تاثیر قرار می دهداستفاده میکردندازمطالعه خارج کردیم هرمورددرمحدوده۲۷-۲۴هفتگی بارداری تحت آزمایش استاندارد۵۰گرم گلوکز خوراکی یک ساعته (GCT) قرارگرفتند. بدون توجه به حالت ناشتا بودن یا نبودن یک نمونه خون وریدی یکساعت بعداز خوردن ۵۰گرم گلوکز خوراکی بعد یک تست ۷۵ گرمی دو ساعته تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) که این تست به عنوان یک تست تشخیصی اگر درجه گلوکز پلاسمای وریدی در تست GCTبیشتر از ۱۳۰میلی گرم در دسی لیتر بود انجام می شد .
بر اساس حدود استفاده شده ۷۵گرم دو ساعت بعد برای تست OGTTکه در نظر گرفته شده اگر دو مورد یا بیشتر از حدود تعیین شده زیر باشد:
* در حالت ناشتا ۱۰۰میلی گرم در دسی لیتر
* یک ساعت بعد ۱۸۰میلی گرم در دسی لیتر
* دو ساعت بعد ۱۵۰میلی گرم دردسی لیتر
توسط جامعه مامائی و ژنیکولوژی ژاپن GDM* تشخیص داده شد.
تحمل گلوکز مختل خفیف بصورت یک سطح غیر طبیعی OGTTمشخص می شود . گروه با تحمل گلوکز طبیعی شامل زنان باGCTزیر ۱۳۰میلی گرم در دسی لیتر یا سطح OGTTنرمال میشوند. همه زنانی که GDM داشتند با یک پروتکل دیابتی شدید درمان شدند تا غلظت گلوکز پلاسمادر حالت ناشتا به زیر ۱۰۰میلی گرم در لیتر و غلظت تست دو ساعته به زیر ۱۲۰میلی گرم در دسی لیتر برسد. هرگاه درمان رژیمی نمیتوانست این اهداف را برآورده کند انسولین درمانی آغاز می شد. زنان دارای تحمل گلوکز مختل هیچ درمانی جهت بهبود کنترل گلیسمی در خلال بارداری در یافت نکردند.اطلاعات کلینیکی ونتایج بارداری از تاریخچه بیمارستانی بیماران جمع آوری شد. موارد بر اساس شاخص حجم بدنی (BMI)* طبقه بندی می شدند که از تقسیم وزن (به کیلوگرم ) به قد( به سانتیمتر ) به دست می آید. به شرح ذیل :
کاهش وزن BMI زیر ۵/۱۸ وزن نرمال BMI 9/24-5/18 و افزایش وزن باBMI بالای ۲۵مشخص می شد. افزایش فشار خون بارداری به صورت رسیدن به فشار حداقل ۹۰/۱۴۰ میلی متر جیوه برای اولین بار بعد از میانه بارداری بدون وجود پروتئین در ادراریاسابقه فشارخون قبلی تعریف میشود. پروتئین اوری به صورت ترشح حداقل ۳/۰ گرم پروتئین در ادراردریک دوره۲۴ساعته تعریف میشود.تشخیص پره اکلامپسی
(مسمومیت حاملگی )درزنانی انجام میشدکه فشار خون حاملگی و پروتئین اوری داشتند.

GDM: دیابت شیرین حاملگی Gestational Diabetes Mellitus
BMI : شاخص توده بدنی Body Mass Index
با استفاده از منحنی استانداردژاپن وزن تولدنوزادانی که وزن تولدشان بالای منحنی۹۰درصدبود برای سن بارداری سنگین تر تشخیص داده می شوند.(LGA)*
ونوزادانی که وزن تولدشان کمتر از منحنی ۱۰ درصدبود.برای سن بارداری کم وزن تشخیص داده می شدند.(SGA)*
ماکروزومی*به صورت وزن تولدبالای۴۰۰۰گرم تعریف میشد.
آنالیزآماری با استفاده از تست t- student و۲ x یا تست نسبت
احتمالی فیشرتوسط نرم افزارJMP(انستیتویsas وCary وnc)
p-value زیر ۰۵/۰ سطح معنادار در نظر گرفته شده است .

۳- نتیجه
صفاتی که دراین بیماران موردپیگیری قرارمی گرفت بر اساس میانگین سن حاملگی برابر با۳/۴ +/- ۶/۳۲ بود.بر پایه سن حاملگی درموقع زایمان که ۸/۱ +/- ۸/۳۸ هفته بود و متوسط وزن نوزاد هنگام تولد برابر۴۴۱ +/-۲۹۷۷گرم مشخص میشد.
@ خانمهائی که اولین زایمان راداشتند ۷۰% بودند ۱۸۴۷زن .
@ خانمهائی که افزایش فشارخون داشتند۳/۲% بودند۶۰خانم .
@ خانمهائی که افزایش توکسمی مراحل انتهائی حاملگی که با هیپرتانسیون پروتئین اوری وادم همراه هستند۲/۲%بودند ۵۸ نفر.
در صورتی که وزن نوزادان متولد شده ۱۵۵ نوزاد ۸/۵% بالاتر از سن حاملگی بود این اطلاعات پیشنهاد کننده یک توضیح واقعی از نفوس حاملگی در جمعیت عمومی بود .
در ۲۶۵۱ زن ۴۹نفر (۸/۱%) پیدا شده اند که GDM داشته اند و ۱۳۹ نفر (۲/۵%) نشان داده اند که تست تحمل گلوکز مختل خفیف دارند.
جدول شماره یک
خصوصیات زنان با تحمل گلوکزنرمال تحمل گلوکزمختل وGDM
GDM
n- 49 )) تحمل گلوکزمختل خفیف
N= 139 تحمل گلوکزنرمال N=2463 صفات اختصاصی
۶/۴ +/-۳۶ ۳۷ +/- ۸/۳۳ ۳/۴ +/- ۴/۳۲ سن مادر
۴ +/- ۳/۲۱ ۳ +/- ۵/۲۰ ۴/۲ +/- ۲/۲۰ حاصل وزن بدن برقددرحاملگی Kg/M2
(5) 2/10% (10) 2/7 % (113)6/4% افزایش وزن Bmi>25
(7) 3/14% (27) 4/19% (532)6/21% کاهش وزن Bmi<18/5
(17) 7/34% (47)8/33% (740)30% تعدادزایمانهای قبلی
(۲) ۱/۴% (۱۰)۲/۷% (۱۲۸)۲/۵% تاریخچه فامیلى
در دیابت شیرین
تمام زنان با GDMتشخیص داده شده انددر انتهای سه ماهه دوم حاملگی و چهار نفر نیاز به درمان با انسولین پیداکردند جدول شماره یک در صفحه قبل خصوصیت زنانی با تست تحمل گلوکز نرمال و تحمل گلوکز مختل خفیف یا دیابت حاملگی رانشان
می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد