دانلود مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

word قابل ویرایش
44 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

۱-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یک نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان، از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روشها نوعاً تجربی و حاوی یکسری نسبتهای مالی است

که به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانکها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تکنیک معمولاً موجب تعداد شعب کارا می شود که عملاً نیاز به روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب کارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب کار ا زمانی رخ می دهد که تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد

. برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با ترکیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را کاهش داد. همچنین استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تکنیک مجاز است به یک داده کم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعکس )، به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداکثر گردد. به علاوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشکل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تکنیک تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا که نظر کارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد، لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه کارایی و محدود کردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .

در این تحقیق از یکی از مدلهای پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :
۱-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای یک معیار ارزشی مشترک .
۳-مدل متعارفCCR ورودی محور، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .
۴-مدل غیر متعارف CDR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .
همچنین در این تحقیق کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناکارا ، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

۲- ادبیات تحقیق
در اجرای این تحقیق ۵ مرحله اساسی به صورت زیر انجام پذیرفته است :
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهای موثر برارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی .
لازمه هر پژوهش کاربردی، مطالعه و شناخت پارامترهای مؤثر در حوزه کاری پژوهش می باشد . به همین دلیل جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی نیاز به این امر شد که پارامترهای ارزیابی کارایی با توجه به مدلهای تحلیل پوششی داده ها شناخته شود .

به همین منظور سوابق مطالعاتی و پژوهشی که قبلاً در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری انجام شده بود، بررسی شده و در پارامترهای جهت ارزیابی، جمع آوری گردید . سپس از طریق مصاحبه و بررسی مدارک موجود در بانک کشاورزی، پارامترهای شناسایی شده را محک زده و پارامترهایی که در سوابق مطالعاتی نبوده و نیاز به آنها بوده است نیز به پرسشنامه اضافه گردید تا مقادیر آنها از شعب بانک کشاورزی و همچنین میزان اهمیت آنها توسط خبرگان بانک تعیین گردد.

ب) استخراج پارامترهای نهایی
بعد از بدست آوردن لیست پارامترهای ورودی و خروجی وحذف پارامترهای کم اهمیت ، سایر پارامترهای ورودی و خروجی دیگر نیز با دو روش متفاوت ( که در ادامه به آنها اشاره می شود ) با هم ترکیب شده و نهایتاً ۴ ورودی و ۴ خروجی زیردر مدل استفاده شدند :
ورودیها : انواع هزینه (۱x) ، ورودی پرسنلی(۲x) ، سرمایه (۳x) ، تجهیزات شعبه (۴x)
خروجیها : انواع درآمدها (۱y) ، انواع سپرده ها(۲y) ، انواع تسهیلات (۳y) و تعداد خدمات اصلی بانک(۴y)
همانطور که گفته شد برخی از ورودیها و خروجیها فوق ، خود از ترکیب ورودی و خروجیهای دیگر بدست آمده اند که در زیر به آنها اشاره می شود :
انواع هزینه (۱x) : این ورودی از ترکیب سه هزینه زیر بدست می آید : هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، هز ینه های بهره ای ، هزینه های غیر بهره ای .

ورودی پرسنلی (۲x): این ورودی برای مدل تحلیل پوششی داده های قطعی به صورت تعداد افراد وارد مدل می شو د . اما در مدل تحلیل پوششی داده های فازی به صورت جمع امتیازهای تحصیلات و تجربیات پرسنل شعبه وارد مدل می شود .
سرمایه(۳x): در اینجا منظور از سرمایه ، تغییر در مانده حساب شعبه نزد مرکز است که هر چه کمتر باشد بهتر است .
تجهیزات شعبه (۴x): با توجه به اینکه بسیاری از شعب بانک کشاورزی فاقد انواع تجهیزات بانکی بودند ، لذا فقط دو نوع از تجهیزات دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتنداز کامپیوتر و دستگاه خود پرداز ATM .

انواع درآمدها (۱y): این خروجی از ترکیب سه عامل بدست می آید : سپرده سرمایه گذاری، سپرده پس انداز ، سپرده جاری اشخاص ودولت و شرکتها ،
انواع تسهیلات(۳y) : این خروجی نیز از ترکیب ۴ عامل زیر بدست می آید : تسهیلات تبصره ای جاری و سرمایه ای و تسهیلات غیر تبصره ای جاری و سرمایه ای .

تعداد خدمات بانکی (۴y): با توجه به اینکه تعداد انواع خدمات بانکی بسیار زیاد است ، در این تحقیق، این خروجی از جمع خدمات اصلی و مهم بانک بدست آمده است ، خدماتی همچون تعداد تسهیلات پرداختی ، تعداد غرامات پرداختی و تعداد ضمانت نامه های صادره . خدماتی که ارزش بسیار کمی دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختی آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق ، شعب اصلی بانک کشاورزی اصفهان که مشتمل بر ۳۴ شعبه بودند ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای جمع آوری مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی این شعب ، جداولی تنظیم وبه آنها ارسال گردید . همچنین برای بدست آوردن اوزان تقریبی ورودیها ، خروجیها ، و عناصر زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی ، تعدادی جداول مقایسات زوجی تنظیم ، و سپس این جداول بین ۱۰ نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع شد.
د) اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد متفاوت
در مرحله اول این تحقیق ، مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد قطعی ، قطعی با ترکیب فازی پارامترهای همجنس و فازی با اعمال محدودیت اوزان ورودیها و خروجیها، اجراء و پس از مشخص شدن شعب غیر کارا، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ارائه گردید.
ه‍( تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده

تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق به دو برهه زمانی تقسیم می شوند. برخی از این تجزیه و تحلیلها ، قبل از اجرای انواع مدلهای DEA بر روی داده ها صورت گرفتند .
همچنین بعد ازاجرای انواع مدلهای DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجرای این مدلها، تجزیه وتحلیلهایی بر روی این اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : میزان همبستگی بین اندازه کارایی شعب و همچنین میزان همبستگی بین رتبه بندی آنها در سه رویکرد متفاوت ، با استفاده از دو روش آماری ضریب همبستگی پیر سون و ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد .

-بکار گیری مدلهای تحلیل پوششی دادها در بانک کشاورزی
دراین تحقیق ،ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد متفاوت انجام شد که در هر رویکرد ، اطلاعات و نحوه ترکیب پارامترهای خاص همان روش استفاده گردید و سپس نتایج حاصل از این رویکرد ها با هم مقایسه شد . همچنین در این تحقیق از مدل CCR خروجی محور نیز برای تعیین شعب غیر کارا و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب استفاده شد. در ادامه به بررسی هر یک از این روشها پرداخته می شود .
الف) مدل CCR ورودی محور با رویکرد قطعی

در این روش از مدل متعارف CCR استفاده می شود. این مدل تعیین‌کارایی به مدل مضربیCCR ورودی محورمعروف است که می توان آن را به صورت زیر نشان داد :
مدل خطی CCR.I Max O22Y
S1.: x10=1 j=1,…,n
درمدل فوق،۲u و vi به‌ترتیب وزن ستادهr ام‌و i ام ‌وyro وxio نیزمقدارستادهr ام و نهاده
iام برای واحد تحت بررسی ( واحد o ) هستند Yrj و xij نیز بیانگر مقدار ستاده r ام و مقدار نهاده iام برای واحد j ام می باشند .S تعداد ستاده ها ، m تعداد نهاده ها و n نیز تعداد واحدها می باشند .
در این مدل پارامترهای هم جنس از طریق یک واحد ارزشی یکسان باهم ترکیب شده اند . مثلاً سه هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، بهره ای و غیر بهره ای ، برحسب میلیون ریال باهم جمع شده و تحت عنوان انواع هزینه وارد مدل شده است . بنا براین ورودیهای نهایی این مدل به صورت زیر محاسبه می شوند :
انواع هزینه (۱x) = هزینه مشکوک الوصول + هزینه های بهره ای + هزینه های غیر بهره ای
ورودی پرسنلی(۲x) = تعداد پرسنل هر شعبه بانک
سرمایه (۳x)= تغییر درمانده حساب شعبه نزدمرکز در طول سال
تجهیزات شعبه (۴x) = مجموع تعداد دستگاههای کامپیوتر و دستگاه خودپردازو خروجیهای این مدل نیز به صورت زیر محاسبه می شوند :
انواع درآمدها (۱y) = سود دریافتی از تسهیلات + وجه التزام دیرکرد + جمع انواع کارمزدها
انواع سپرده ها(۲y) = میزان سپرده سرمایه گذاری + میزان سپرده پس انداز + میزان جاری اشخاص، دولت و شرکتها
انواع‌تسهیلات بانکی(۳y) = میزان تسهیلات تبصره ای جاری+میزان‌تسهیلات تبصره ای سرمایه‌ای + میزان تسهیلات غیر تبصره ای جاری + میزان غیر تبصره ای سرمایه ای
تعدادخدمات‌بانکی(۴y) = مجموع تعدادخدمات مهم شعب(تعداد غرامت های پرداختی + تعداد ضمانت نامه ها + تعداد تسهیلات پرداختی + … )

پس از ورود این اطلاعات به مدل CCR ورودی محور ، میزان کارایی هر یک از شعب مشخص گردید که در جدول ۱ نشان داده شده است . تحلیل پوششی داده ها ، واحدهای تحت بررسی را به دو گروه“ واحدهای کارا” و “ واحدهای غیر کارا” تقسیم می کند . واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند . اما واحدهای کارا به دلیل اینکه دارای امتیاز کارایی برابر(کارایی واحد)هستند ، قابل رتبه بندی نمی باشند . در این تحقیق جهت رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون پیترسون (مدل AP ) استفاده شده است .
ب) مدل CCR ورودی محور با ترکیب فازی پارامترهای همجنس
در این روش نیز از مدل متعارف CCR استفاده شد، با این تفاوت که ورودیها و خروجیهای این مدل از جمع عوامل زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی بدست نیامدند، بلکه از ترکیب فازی عوامل زیر مجموعه هر عنصر حاصل شدند . این اوزان فازی که در ترکیب پارامترهای همجنس جهت کاهش تعداد ورودیها و خروجیها بکار می روند ، با استفاده از نظر خبرگان بانک حاصل شده اند . برای بدست آوردن نظر خبرگان از روش AHP ( روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) و به صورت فازی استفاده شد .
برای استفاده از روش AHP به صورت فازی چند روش ارائه گردیده است که در این تحقیق از روش “ باکلی ” استفاده شد . به عنوان نمونه می توان به جدول مقایسات زوجی انواع هزینه ها اشاره کرد که در آن سه نوع هزینه مطالبات مشکوک الوصول، بهره ای و غیر بهره ای نام برده شده است . این جدول بین ۱۰ نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع گردید .

وزن انواع هزینه های فوق به ترتیب برابر با : ۵۴۱ /۰ ، ۲۴۲۶ /۰ ، ۲۱۶۴ /۰ شد.
برای سایر جداول مقایسات زوجی،اوزان نهایی هریک از زیر مجموعه های عناصر ورودی و خروجی به صورت زیر بدست آمد ( البته وزن مقاطع مختلف تحصیلی و امتیاز هر سال تجربه درهر مقطع ، و همچنین وزن تجهیزات بانکی به شیوه دیگری محاسبه شد . بدین منظور از خبرگان بانک خواسته شد تا وزن مقاطع مختلف تحصیلی را در یک طیف حداکثر ۱۰ امتیازی و وزن هر سال تجربه را نیز متناسب با هرمقطع‌تحصیلی،تعیین‌کنند.وزن نهایی هر یک از تجهیزات نیز با میانگین گیری از این اوزان تخصیصی بدست آمد. )

وزن نهایی هر مقطع تحصیلی و امتیاز هر سال تجربه در هر مقطع
اوزان مقاطع تحصیلی امتیاز به ازاء هر سال تجربه
زیر دیپلم ۴۳۶/۲ ۲۲۳/۰
دیپلم ۵۱۸/۴ ۴۵۷/۰
فوق لیسانس ۸۰۵/۵ ۵۴۹/۰
لیسانس ۸۴۵/۷ ۸۱۵/۰
فوق لیسانس ۱۰ ۱

وزن نهایی هر یک از تجهیزات ( فقط دو مورد از تجهیزات مورد بررسی قرار گیرند )
وزن نهایی هر کامپیوتر وزن نهایی دستگاه خود پرداز
۹۰۶/۷ ۳۹۵/۸

وزن نهایی هر یک از انواع سپرده ها
وزن سپرده های سرمایه گذاری وزن سپرده پس انداز وزن سپرده جاری
۲۷۹۸/۰ ۲۹۱۷/۰ ۴۲۸۵/۰
وزن نهایی هر یک از انواع تسهیلات
تسهیلات تبصره ای جاری تسهیلات تبصره ای سرمایه ای
۲۲۵۲/۰ ۲۲۳/۰
تسهیلات غیر تبصره ای جاری تسهیلات غیر تبصره ای سرمایه ای

۲۸۷۲/۰ ۲۶۴۶/۰

وزن نهایی هر یک از انواع درآمدها
وزن انواع کارمزدها وزن وجه التزام دیرکرد وزن سود دریافتی از تسهیلات
۳۳۸۸/۰ ۲۰۵/۰ ۴۵۶۲/۰

وزن نهایی هر یک از انواع هزینه ها
وزن هزینه های بهره ای وزن هزینه های غیر بهره ای وزن هزینه های مطالبات مشکوک الوصول
۲۴۲۶/۰ ۲۱۶۴/۰ ۵۴۱/۰

بعد از بدست آوردن وزن نهایی پارامتر های همجنس هر یک از عناصر ، ورودیهای مدل بصورت ترکیب وزنی فازی زیرمحاسبه شدند :
+( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ) ۵۴۱/۰ =(x1 ) انواع هزینه
( هزینه های غیر بهره ای )۲۱۶۴/۰ + ( هزینه های بهره ای ) ۲۴۲۶ /۰
(جمع‌سنوات‌افرادزیردیپلم)۲۲۶/۰+(تعدادافرادزیردیپلم)۴۳۶/۲= (x2)ورودی پرسنلی
( جمع سنوات افراد دیپلم ) ۴۵۷/۰ + ( تعداد افراد دیپلم ) ۵۱۸/۴ +
( جمع سنوات افراد فوق دیپلم ) ۵۴۹/۰ ( تعداد افراد فوق دیپلم ) ۸۰۵/۵ + ( جمع سنوات افراد لیسانس ) ۸۱۵/۰ + ( تعداد افراد لیسانس ) ۸۴۵/۷ +
( جمع سنوات افراد فوق لیسانس ) ۱+ ( تعداد افراد فوق لیسانس ) ۱۰ +
تغییر در مانده حساب شعبه نزد X3 شعبه مرکزی در طول سال
( تعداد ATM ) 395/8+ ( تعداد کامپیوتر ) ۹۰۶/۷ = (X4 ) تجهیزات شعبه خروجیهای مدل نیز به صورت ترکیب وزنی فازی زیر محاسبه شدند:
( سود دریافتی از تسهیلات ) ۴۵۶۲/۰ = (Y1 ) انواع در آمدها
( جمع کارمزد ها ) ۳۳۸۸/۰ + ( وجه التزام دیرکرد ) ۲۰۵ /۰ +
( سپرده سرمایه گذاری ) ۲۷۹۸/۰ = (Y2 ) انواع سپرده ها
(سپرده جاری ) ۴۲۸۵/۰ + (سپرده پس انداز ) ۲۹۱۷/۰ +
+(تبصره‌ای‌سرمایه‌ای)۲۲۳/۰+(تبصره‌ای‌جاری)۲۲۵۲/۰=(y3) انواع تسهیلات
( غیر تبصره ای سرمایه ای ) ۲۶۴۶/۰ + ( غیر تبصره ای جاری ) ۲۸۷۲ /۰

جمع تعداد خدمات مهم و اصلی شعب =(Y4 ) تعداد خدمات بانکی اگر به جای ورودیها و خروجیهای مدل قطعی CCR ، ورودیها و خروجیها فوق را وارد مدل کنیم ، مدل قطعی دیگری تحت عنوان “ مدل CCR با ترکیب فازی پارامترهای همجنس ” بدست می آید که در آن برای ترکیب پارامترهای همجنس و کاهش تعداد ورودیها و خروجیها مدل از نظر تقریبی کارشناسان بانک استفاده شده است . نتایج حاصل از اجرای این مدل در جدول ۱ نشان داده شده است . دراین مدل نیز جهت رتبه بندی واحدهای کارا ، از مدل اندرسون – پیترسون استفاده شده است .

ج) مدل CCR ورودی محور با رویکرد فازی و اوزان محدود
این مدل تعمیم یافته مدل تشریح شده در بند ب فوق می باشد . ( مدل CCR با ترکیب فازی پارامترهای همجنس)، قبل ازنظر تقریبی خبرگان بانک کشاورزی برای ترکیب پارامترهای همجنس استفاده شد . لیکن مدل قبل هنوز یک اشکال اساسی دارد و آن عدم کنترل اوزان نهایی ورودیها و خروجیها پس از حل مدل است . بنابراین این مدل به منظور کنترل اوزان پارامترها توسعه یافت .
بدین منظور پس از نوشتن مدل CCR با رویکرد ترکیب فازی پارامترهای همجنس ، یکسری محدودیتهای کنترل وزن نیز اعمال شد . برای بدست آوردن این محدودیتها و افزودن آنها به مدل مذکور ، مراحل زیر حل شد :
۱-نظر خبرگان بانک دررابطه با اهمیت نسبی هر یک از ورودیها و خروجیها، و با استفاده از دو جدول مقایسات زوجی انواع ورودیهاو انواع خروجیها بدست آمد . ووزن نهایی هر یک از ورودیها و خروجیها مدل به صورت زیر محاسبه شدند :

وزن انواع ورودی مدل :
وزن تجهیزات وزن سرمایه وزن وردی پرسنلی وزن هزینه ها
۳۰۹۸/۰ ۰۹۱/۰ ۳۱۹۳/۰ ۲۱۲/۰

وزن انواع خروجی مدل :
وزن تعداد خدمات وزن تجهیز منابع وزن تسهیلات وزن درآمدها
۱۶۷/۰ ۲۷۴۴/۰ ۱۶۲۴/۰ ۲۴۴۲/۰
اگر اوزان فوق در مدل گذاشته شود، میزان کارایی قطعی هر شعبه با در نظر گرفتن نظر خبرگان بدست می آید . اما از آنجا که با قراردادن اوزان در مدل، مسأله ممکن است به صورت
غیر موجه تبدیل شود، بنابراین برای اوزان بدست آمده فوق بایستی یک منطقه اطمینان در نظر گرفت . از آنجا که نمی توان دریافت که درچه منطقه اطمینانی، مسأله موجه است، بنابراین یک دامنه وسیع به عنوان منطقه اطمینان و با لحاظ کردن متغییر در نظر گرفته شد، که هر چه مقدار به یک نزدیکتر باشد، کارایی محاسبه شده قطعی تر و نظر خبرگان دقیقتر عمل می شود و هر چه مقدار به صفر نردیکتر باشد ، کارایی محاسبه شده فازی تر و نظر خبرگان درباره وسیعتری از اوزان اجراء می شود .

در اینجا فرض بر این شد که حداقل وزن تخصیص داده شده به هر یک از ورودیها و خروجیها مدل برابر صفر و حداکثر وزن تخصیص داده شده نیز برابر باشد با دو برابر اوزان داده شده هریک از پارامترها . مثلاً وزن هزینه ها در مدل به جای عدد قطعی ۲۱۲/۰ به صورت بازه ] ۴۲۴/۰[ و۰آورده شد و از ضریب نیز به صورت زیر استفاده شد:
( –۱ ) ۲۱۲/۰ +۲۱۲ /۰ v1 ( – 1 ) 212/0 –۲۱۲/۰
که v1 وزن ورودی اول ( وزن هزینه ها ) است . اگر ۱= باشد v1 دقیقاً برابر می شود با عدد ۲۱۲/۰ ، ولی هر چه به سمت صفر حرکت کند ، مدل فازی تر خواهد شد و مقدار v1 درباره ۲۱۲/۰ * ۲و ۰ بدست می آید . محدودیت فوق نشانده یک عدد فازی مثلثی به صورت ( ۴۲۴/۰ و ۲۱۲/۰ و ۰ و۰ ) است که با برش نشان داده شده است . محدودیت کران دار فوق در صورت ساده شدن بصورت دو محدودیت زیر نوشته می شود :

۲۱۲/۰v1 212/0-424/0 v1
میزان کارایی شعب بانک کشاورزی با حل این مدل و در سطح۶/۰=a در جدول شماره ۱ داده شده است در اینجا نیز جهت رتبه بندی شعب کارا از مدل اندرسون -پیترسون ( مدل AP ) استفاده شده است .

جدول ۱- جدول مقایسه اندازه کارایی و رتبه بندی کامل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با سه رویکرد متفاوت
رویکرد فازی با اوزان محدود رویکرد ترکیب فازی عناصر رویکرد قطعی شماره شعب
رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب کارا اندازه کارایی شعب رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب اندازه کارایی شعب رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب کارا اندازه کارایی شعب
۲۳ ۴۹۱۸/۰ ۲۴ ۷۸۱۸/۰ ۳۴ ۴۵۸۵/۰ ۱
۱۲ ۶۱۲۸/۰ ۲۰ ۸۴۹۹/۰ ۲۵ ۷۲۷۶/۰ ۲
۲۷ ۴۴۴۹/۰ ۱۴ ۰۳۲/۱ ۱ ۱۸ ۹۵۸۳/۰ ۳
۲۹ ۴۰۷۱/۰ ۳۴ ۵۵۰۳/۰ ۳۳ ۵۰۱۷/۰ ۴
۲۱ ۵۲۸۴/۰ ۵ ۱٫۷۹ ۱ ۱۰ ۳۱۹/۱ ۱ ۵
۱ ۳۵۶/۲ ۱ ۱ ۱۷/۵ ۱ ۱ ۳۷۶/۵ ۱ ۶

۱۹ ۵۵۱۹/۰ ۲۵ ۷۴۸۸/۰ ۳۲ ۶۰۸۳/۰ ۷
۱۰ ۶۲۷۶/۰ ۱۹ ۸۹۳/۰ ۱۷ ۹۶۰۸/۰ ۸
۲ ۸۲۹/۱ ۱ ۳ ۴۴/۲ ۱ ۳ ۰۴۶۸/۲ ۱ ۹
۳۴ ۳۰۲۸/۰ ۱۱ ۴۰۸/۱ ۱ ۵ ۹۲۹/۱ ۱ ۱۰
۲۵ ۴۸۱۸/۰ ۱۵ ۹۸۹/۰ ۱۵ ۰۳۶/۱ ۱ ۱۱
۳۰ ۴۰۴۸/۰ ۲۸ ۶۷۹۹/ ۲۶ ۷۲۲۵/۰ ۱۲
۱۷ ۵۵۲۶/۰ ۲۳ ۷۸۸۳/۰ ۱۳ ۱۴/۱ ۱ ۱۳
۱۳ ۵۹۴۲/۰ ۸ ۴۳/۱ ۱ ۹ ۳۴۷۴/۱ ۱ ۱۴

۱۴ ۵۸۴۹/۰ ۲۱ ۸۲۸۴/۰ ۲۲ ۷۴۴۴/۰ ۱۵
۷ ۶۷۸/۰ ۱۶ ۹۵۵۲/۰ ۱۶ ۹۸۹۵/۰ ۱۶
۸ ۶۷۲۴/۰ ۲۶ ۷۱۴/۰ ۲۷ ۷۰۸۹/۰ ۱۷
۱۶ ۵۷۵۸/۰ ۱۸ ۹۰۹/۰ ۲۱ ۷۹۴۲/۰ ۱۸
۳۲ ۳۰ ۶۴۶۱/۰ ۲۳ ۷۳۵۲/۰ ۱۹
۴ ۰۳۳/۱ ۳۹۹۱/۰ ۴ ۸۸۹/۱ ۱ ۴ ۰۲۳۶/۲ ۱ ۲۰
۲۰ ۱ ۲۷ ۶۸۳۴/۰ ۲۴ ۷۲۸۱/۰ ۲۱
۲۴ ۴۸۶۱/۰ ۹ ۴۲۸/۱ ۱ ۱۲ ۱۹۴/۱ ۱ ۲۲
۳۱ ۴۰۱۶/۰ ۳۱ ۶۳۶۶/۰ ۳۰ ۶۴۳۲/۰ ۲۳
۳۳ ۳۸۶۲/۰ ۱۲ ۱۵۷/۱ ۱ ۱۴ ۱۳۷/۱ ۱ ۲۴
۱۱ ۶۲۷۴/۰ ۷ ۴۷۶/۱ ۱ ۷ ۳۹۳/۱ ۱ ۲۵
۶ ۶۹۵۲/۰ ۱۷ ۹۲۳۳/۰ ۱۹ ۹۳۸۹/۰ ۲۶
۲۲ ۵۰۴۲/۰ ۳۲ ۶۲۶۸/۰ ۳۱ ۶۳۳/۰ ۲۷
۵ ۸۵۱۶/۰ ۶ ۶۴/۱ ۱ ۶ ۶۲۲/۱ ۱ ۲۸
۹ ۶۶۹۵/۰ ۱۰ ۴۲۴/۱ ۱ ۸ ۳۵۴/۱ ۱ ۲۹
۲۸ ۴۳۹/۰ ۲۹ ۶۷۹۷/۰ ۲۰ ۹۱۴۸/۰ ۳۰
۲۶ ۴۵۴۱/۰ ۳۳ ۵۹۶۴/۰ ۲۸ ۶۷۸۳/۰ ۱۲
۱۵ ۵۸۹۳/۰ ۱۳ ۰۹/۱ ۱ ۱۱ ۲۷۸/۱ ۱ ۲۲
۱۸ ۵۵۲/۰ ۲۲ ۸۲۵۸/۰ ۲۹ ۶۷۴۲/۰ ۳۳
۳ ۰۶۳/۱ ۱ ۲ ۲۴/۳ ۱ ۲ ۵۸۷/۳ ۱ ۳۴
۵۹۱۴۷/۰ ۸۶۱۹۳/۰ ۸۵۶۴۸/۰ میانگین کارایی شعب
د) مدل CCR ورودی محور با رویکرد قطعی
دو نوع راهکار بهبود برای واحد های ناکارا، برای رسیدن به مرز کارایی وجود دارد : کاهش نهادها بدون کاهش در ستاده ها تا رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی ( بهبود عملکرد با ماهیت ورودی محور ) و افزایش دادن ستاده ها تا رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی ، بدون جذب نهاده های بیشتر ( بهبود عملکرد با ماهیت خروجی محور ).

در مدلهای DEA بادید گاه ورودی محور، به دنبال بدست آوردن نسبت ناکارایی فنی هستیم که بایستی در ورودیها ، واحد تحت بررسی به مرز کارایی برسد . انتخاب دیدگاه ورودی محور یا خروجی محور ، بر اساس نظر مدیر و میزان کنترل او بر هریک از خروجیها می باشد . بنابراین مدل CCR را می توان با دو دیدگاه ورودی محور ( CCR.O ) یا خروجی محور ( CCR.O ) حل کرد . مدل زیر نشانده مدل مضربی CCR خروجی محور ( CCR.O ) می باشد :

مدل مضربی CCR.O Min
s.t x10=1
j=1,…,n
V U

ورودیها و خرو جیها این مدل ، مانند ورودیها و خروجیها مدل CCR ورودی محور محاسبه می شوند . با حل مدل فوق برای شعب مختلف بانک کشاورزی استان اصفهان، شعب ناکارا مشخص شدند. شعب ناکارا شعبی هستند که میزان کارایی آنها کمتر از یک باشد . جهت کارا کردن این شعب باید تغییراتی در میزان خروجیهای آنها داده شود. در جدول زیر شعب ناکارا وخروجیهای این شعب ، و همچنین میزان مطلوب این خروجیها جهت کارا شدن این شعب ناکارا داده شده است . سطر “ وضع موجود ” که روبروی هر شعبه ناکارا آمده است ، نشاندهنده میزان فعلی خروجیهای این شعبه است سطر“ وضع مطلوب ” نیز بیانگر میزانی از خروجیها است که هر شعبه ناکارا با کسب این میزان از خروجیها ، به مرز کارایی نائل می شود . سطر سوم نیز نشاندهنده درصد تغییر در خروجیهای فعلی شعبه ، جهت

کارا شدن شعبه است به عنوان نمونه، به شعبه ناکارای ۱ توجه کنید این شعب برای کارا شدن ، می بایست خروجیهای خود را افزایش دهد . مثلاُ د رآمد فعلی این شعبه ۲۱۱۶ میلیون ریال ، و در آمد مطلوب آن جهت کارا شدن ۹۴/۳۱۲۵ میلیون ریال است . به عبارت دیگر این شعبه برای رسیدن به مرز کارایی ، می بایست در آمد فعلی خود را به میزان ۷/۴۷ درصد افزایش دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 44 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد