دانلود مقاله ارزیابی دز گامای حاصل از پرتوزایی رسوبات سواحل شمالی خلیج فارس

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

مواد پرتوزای طبیعی شامل زنجیره طبیعی واپاشی 238U ، 232Th ، 235U و رادیوایزوتوپ طبیعی 40K همیشه در طبیعت وجود دارند. منبع اصلی پرتوگیری خارجی انسان ناشی از پرتوهای گامای تابشی از این مواد پرتوزای طبیعی زمینی است. این مواد را "مواد پرتوزای طبیعی" یا به اصطلاح NORM 1 نامیده اند. در برخی موارد، فعالیت های بشری باعث تغییرات و بالا رفتن میزان غلظت پرتوزایی این مواد می شود که در این صورت به این دسته از مواد به اصطلاح TENORM2 (مواد پرتوزای طبیعی دستخوش فعالیتهای صنعتی) گفته میشود .[1]

در بسیاری از کشورهای جهان بررسی و اندازهگیری پرتوزایی طبیعی در سطح وسیعی صورت میگیرد .[2] نتایج چنین تحقیقاتی برای ارزیابی آهنگ دز دریافتی مردم و انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده می توان داده های مرجع حاصل را به عنوان مشخصات پایه و مرجع مناطق اندازه گیری ثبت نموده و هرگونه تغییرات بعدی در پرتوزایی محیطی در اثر حوادث و فعالیتهای بشری را ثبت و گزارش نمود . [3] در جریان جنگ کویت در سال 1991 میلادی بیش از 5 میلیون بشکه نفت خام به خلیج فارس سرازیر شد. همچنین در پی آتش گرفتن میادین نفتی کویت که بیش از 250 روز طول کشید بیش از 500 میلیون بشکه نفت مشتعل حاوی گازهای سمی ناشی از احتراق و یا ذرات هوابرد


1 Naturally occurring Radioactive Materials 2 Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials

834


و مواد پرتوزا وارد آبهای خلیج فارس شد. ریزش و رسوب خاکستر حاصل در سواحل باعث پخش و انباشت مواد و پرتوزایی موجود در محیط اکوسیستم ساحل خلیج فارس در آن منطقه در سواحل جنوب استان خوزستان شد. بعلاوه بکارگیری گلوله های ضد تانک با سر جنگی اورانیوم تهی شده طی جنگ دوم (1991) و سوم (2003) خلیج فارس منبع دیگری است که ممکن است غلظت پرتوزایی منطقه را افزایش داده باشد. پس از انفجار سرجنگی این گلوله ها، اورانیوم تبخیر شده و به صورت ذرات اکسید در محیط پخش میشود. این ذرات میتوانند فواصل چند کیلومتری را قبل از نشست طی کنند .[4]

در این مقاله جهت بررسی اثرات آلودگی ها و ریزش های گفته شده در بالا، آهنگ دز گامای مربوط به پرتوزایی موجود در رسوبات سواحل شمالی خلیج فارس در مناطق جنوبی استان خوزستان - ایران و آهنگ دز موثر سالیانه ناشی از آن تعیین و ارزیابی می شود.

روش کار

برای ارزیابی آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی زمینی و مواد پرتوزای طبیعی که میزان غلظت آنها ممکن است در اثر حوادث و ریزش های جنگ های خلیج فارس در سواحل شمالی خلیج فارس بالا رفته باشد، محاسبات روی غلظت پرتوزایی اندازه گیری شده روی 80 نمونه رسوب انجام گرفت. نمونه های رسوب از ساحل شمالی خلیج فارس ( از شهر خرمشهر و در امتداد رودخانه کارون تا هندیجان در جنوب استان خوزستان) برداشته شده بود. نقاط انتخاب شده برای هر نمونه برداری با سیستم GPS 3 مکانیابی شده بود.

در شکل (1) نقاط اندازه گیری و مورد ارزیابی در سه منطقه دیده می شود. شکل (2) منطقه خوریات را به عنوان منطقه میانی مطالعه نشان می دهد. نقاط اندازه گیری در فرورفتگی های ساحلی دیده می شود. پرتوهای گامای رادیونوکلیدهای 234Th و ) 228Ac و (208Tl به ترتیب جهت تعیین غلظت پرتوزایی 238U و 232Th مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای اینکه رادیونوکلیدهای دختر قابل شمارش با رادیونوکلید مادر به حالت تعادل پایدار هسته ای برسند به مدت 5 ماه در یک مکان سرد نگهداری شده بودند. برای اندازه گیری پرتوزایی 40k پیک گامای 1461 keV آن شمارش و آنالیز گردید.

برای شمارش پرتوهای گامای مورد نظر از سیستم طیف نگاری گامای با قدرت تفکیک بالا مجهز به آشکارساز ژرمانیوم خالص استفاده شد. آشکارساز بکارگرفته شده از نوع GMX-Series GAMMA-X HPGe Coaxial با بازده نسبی 15 می باشد. یک تحلیل گر 4096 کاناله نیز به خروجی سیستم تقویت کننده و مبدل آنالوگ به دیجیتال این سیستم متصل بوده است.

نتایج

3 Global Positioning System

835


برای اندازه گیری دز گامای پرتوهای گاما به مردم ناشی از پرتوزایی رادیونوکلیدهای طبیعی زمینی شامل 234Th , 238U و 40K ، از رابطه زیر استفاده گردید:

Dair=0,427CU +0,622 CTh+0,043CK nGy.h-1 (1)×

که در این رابطه Dair آهنگ دز جذب شده گامای حاصل در واحد nGy.h-1 در ارتفاع یک متری از سطح زمین بوده و CU ، Cth و CK به ترتیب غلظت پرتوزایی اورانیوم، توریوم و پتاسیم بر حسب Bq.Kg-1 میباشند .[2,5,6] دز موثر سالیانه در هوای آزاد برای مردم (افراد بزرگسال) در واحد Sv با ضریب سکونت 0/2 در هوای آزاد در مدت 8760 ساعت (یک سال) و ضریب تبدیل 0/7 Sv Gy-1 با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:[2,6]

× Eair=Dair×8760×0 2×0 7×10-6 mSv.y-1 (2)

میانگین نتایج اندازه گیری پرتوزایی و محاسبات آهنگ دز جذب شده حاصل و دز موثر سالیانه مربوطه به همراه طول4 و عرض5 جغرافیایی مکانهای نمونه برداری و اندازه گیری در جدول (1) ارائه شده است. توزیع آهنگ دز پرتوهای گامای ناشی از مواد پرتوزای طبیعی در رسوبات سه ناحیه مورد بررسی در شکل (3) قابل مشاهده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی مودهای خرابی موج شکن های توده سنگی سواحل شمالی خلیج فارس ( استان بوشهر

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
١‐ مقدمه :یکی از مسائلی که در موج شکن ها چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری با آن مواجه هستیم , مساله گسیختگی و خرابی آنهاست . از اینرو همواره پیش بینی این خرابی ها در مرحله طراحی و ارائه راه کارهای مناسب جهت مقابله و کاهش این گسیختگی ها در مرحله بهره برداری سازه لازم می باشد . موج شکن هایی که در کشور ...

دانلود مقاله بررسی فیلوژنیک گونههای خانواده Penaeidae به روش تعیین توالی ژن mt - DNA در آبهای شمالی خلیج فارس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهبه منظور مطالعه فیلوژنتیکی میگوهای خانواده Penaeidae سواحل بحرکان، از روش تعیین توالی ژن 16S rRNA استفاده شد. استخراج DNA از عضله پای شنا میگوها با روش CTAB انجام شد. قطعه ژنی 16SrRNA با استفاده از آغازگرهای جهانی 16Sar/16Sbr تکثیر گردید. گرچه بعد از نمونه برداری میگوی Metapenaeus sp. به عنوان گونه M. af ...

دانلود مقاله امنیت شهرهای مرزی سواحل خلیج فارس

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیدهخلیج فارس، بحر فارس یا ردیاي پارس که در منابع قدیمی یونان از آن با واژه sinus persicusیعنی خلیج فارس یاد شده که با تمدن کهن ایران همزاد است. خلیج فارس محور ارتباط بین سه قارة اروپا، آسیا و آفریقا و به عنوان مهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره می باشد. تمدن هاي کهن چون بابل، سومر، ایران و یونان از موقعیت مم ...

دانلود مقاله بازشناخت بومساخت مجتمع های زیستی سواحل خلیج فارس در بندر لافت

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
مقدمهتا دهههاي اخیر نظام ساختوساز بیشتر بناهاي سنتی بر دوش معمارانی بوده است که طبق همـان روال استاد ـ شاگردي و در طول زمان، مراتب کمال را طی کرده و پاسخگوي نیازهاي روحی و جـسمی مـردم در قالب تولید مأوا و مسکنی درخور انسان بودهاند. سرشت پاك و کمالیافته این معماران میتوانست بـه شایستگی جواب اعتماد مردم را به ص ...

دانلود مقاله ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی و پتروگرافی در یکی از میادین خلیج فارس

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
1 مقدمه سازند کنگان با سن تریاس زیرین، دارای رخسارههای کربناته با میان لایههای تبخیری است که در نواحی زاگـرس و بخـش هایی از خلیج فارس به عنوان اصلیترین سازند گازدار به شمار میرود. مطالعات جامع اکتشافی و زمینشناسی زیادی نیز بر روی آن صورت گرفته است که بیانگر ارزش مخزنی فوقالعاده زیاد این سازند به خصوص در می ...

مقاله بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم هاي مرجانی و ارزیابی سکوهاي نفتی به عنوان مرجان مصنوعی در خلیج فارس

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم هاي مرجانی و ارزیابی سکوهاي نفتی به عنوان مرجان مصنوعی در خلیج فارس چکیده : اکوسیستم ها ي مرجانی خلیج فارس مکانی براي تغذیه و تخم گذاري بسیاري از گونه هاي دریایی اعم از بی مهرگـان و مهره داران ( جلبک ها ، علف هاي دریایی ، اسفنج ها ، نرم تنان ، سخت پوستان و مـاهی هـا ) مـی ...

مقاله بررسی مشکلات اجرایی بتن در سواحل گرم خلیج فارس

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي مشکلات اجرايي بتن در سواحل گرم خليج فارس چکيده : با توجه به اهميت ويژه توليد، اجرا و عمل آوري درر مناطق جنوبي و با توجه به وجود انواع نمـک هـا و سـولفاتها و همچنين هواي بسيار گرم اين مناطق و نيز اهميت استراتژيک فعاليتها و پروژه هاي در دست احداث مناطق جنوبي ايران در اين مقاله به بررسي مشکلات اجرا ...

مقاله بررسی رابطه تنوع و پراکنش جوامع مایوفونا با ساختار و میزان مواد آلی رسوبات سواحل سجافی ، خلیج فارس

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مایوفونا از اجزای پرسلولی کفزیان هستند که بوسیله سایز بدن (کوچکتر از 500 میکرو متر ) مشخص می شوند و از متنوع ترین اجزای بیوتای دریایی محسوب می شوند. آنها بسیار حساس به تغییرات زیست محیطی اند و می توانند سلامت اکوسیستم محل سکونتشان را منعکس کنند. به منظور بررسی پراکنش و تنوع مایوفونا ، جوامع مایوفونی از ...