بخشی از مقاله

چکیده :

هدف از ارائه چنین طرحی ایجاد یک شبکه یکپارچه تبادل اطلاعات ، برقراری ارتباط تلفنی، دسترسی بـه شـبکه بـین المللی اینترنت با سرعت بالا و استفاده از بسیاری از خدمات جانبی آن ، شبکه بانکی و غیره بـین دفتـر مرکـزی تعریـف شـده شرکت و سایر ایستگاههای راه آهن و همچنین تمامی قطارهای در حال حرکت در سطح کشـور بـا اسـتفاده از ایـن ارتباطـات ماهواره ای در حمل و نقل ریلی می باشد.
در این شبکه دفتر مرکزی که در تهران واقع شده است از طریق بستر زمینی به هاب اختصاصی مرتبط میگردد و سایر نقاط بـه صورت Single hop که باعث کاهش تاخیر انتقال و همچنین کاهش پهنای باند مورد نیـاز خواهـد شـد، بـا هـاب در ارتبـاط خواهند بـود. ارتباطـات مـاهواره ای بـر بسـتر شـبکه خـدمات مـاهواره ای چنـد منظـوره توسـط هـاب مـاهواره ای در نقطـه مرکزی(تهران) با یکدیگر و بابستر اینترنت برقرار میشود. ایستگاههای سیار نیـز در کنـار راه حلهـای فـوق، سـرعت و سـهولت دسترسی را افزایش میدهد. تجهیزات مورد استفاده در شبکه از محصولات IP-VSAT و مبتنی برتکنولوژی iDirect خواهد بود. از جمله خصوصیات منحصر بفرد این تجهیزات می توان به کارآیی مناسب در استفاده از پهنای باند با بکارگیری تکنولوژی انحصاری D-TDMA ، استفاده از TCP در مسیرهای انتقال ارسال و دریافت که باعث کاهش هزینه ایستگاههای اقماری می گردد، امکان ایجاد شبکه های مش و ستاره ای و ترکیبی و نیز پشتیبانی خدمات از چنـد هـاب مـاهواره پشـتیبان بـه صـورت خودکار اشاره نمود.

واژه های کلیدی: شبکه های مخابراتی، ارتباطات، اینترنت پرسرعت، VAST ، TDMA ، پهنای باند، خـدمات مـاهواره ای، حمل و نقل ریلی، تکنولوژی iDirect

مقدمه :

توسعه شبکه های ارتباطی انتقال دیتا و استفاده از این بستر برای تامین سایر نیازهای ارتباطی از قبیل ارتباطات صـوتی و تصویری و ایجاد شبکه های گسترده در سطح کشور و بین المللی درحال حاضر به یکی از نیازهای اصلی سازمانها و مؤسسات بدل شده است.

امروزه در کنار سایر روشهای ارتباطی ، ارتباطات ماهواره ای با خصوصیات منحصر بفرد خود همواره یکی از روشهای اصلی برای ایجاد چنین شبکه هایی بوده است. از جمله خصوصیات ارتباطات ماهواره ای که باعث میگردد استفاده ازایـن شـبکه ها به عنوان یک بستر مناسب مخابراتی مورد توجه قرار گیرد؛ پوشش بسـیار گسـترده جغرافیـایی، عـدم تـاثیر فاصـله در هزینه پهنای باند، راه اندازی سریع سایتهای جدید با هزینه مناسب، کیفیت برابر و مساوی سرویس دهی در تمام منـاطق، ارتباط مستقیم بین شعب و دفتر مرکزی و بسیاری پارامترهای دیگر که به آن میپردازیم.

ایجاد بستر شبکه جهانی اینترنت درقطار :

- 1 کارشناس سیستمهای زیربنایی و پژوهشی (الکترونیک و مخابرات) - مدیریت مهندسی و پژوهش-شرکت رجاء


همانگونه که اشاره گردید با طراحی یک شبکه یکپارچه تبادل اطلاعات همچنین میتـوان بـه منظـور ایجـاد امکـان ارتبـاط اینترنتی در قطارهای مسافربری برای مسافتهای طولانی و حتی حومه ای ارائه شـده، بکـار رود و لـذا بـا ایجـاد یـک بسـتر مخابراتی مطمئن از امکانات گسترده شبکه جهانی اینترنت نیز بهره برد.

نکات اساسی که در این زمینه میتواند مطرح گردد شامل موارد ذیل خواهد بود؛ با توجه به توسعه تکنولوژی ارتباطات و نیاز روزافزون انسانها به این امر، دسترسی بموقع به اینترنت، همانند سـایر سیسـتمهای

ارتباط جمعی ضروری می نماید. از لحاظ روانی دانستن این نکته که در مسیرهای طولانی می توان از خدمات اینترنتـی داخـل قطار استفاده کرد نیز باعث آرامش خاطر بیشتر مسافران خواهد شد. امروزه قشر عمده ای از افراد جامعه ما مخاطبین اینترنـت و پست الکترونیکی هستند. این امر محدود به دانشگاهیان نبوده بلکه افرادی کـه در حـد دبیرسـتان یـا راهنمـایی بـا زبانهـای خارجی آشنایی داشته باشند می توانند از اینترنت استفاده نمایند.

البته اولویت دسترسی به این سرویس برای افرادی خواهد بود که در امور تجاری، اداری و ... نیـاز جـدی تـری بـه اینترنـت بـه عنوان یک وسیله ارتباطی حیاتی دارند(که می تواند از طریق آمارگیری دقیق بررسی و شناسایی شوند).

برای مسیرهای طولانی که مسافران ناچار هستند ساعتهای متمادی (تا 17 ساعت) در قطار باشند، مثل خطوط تهران - مشهد، تهران - بندرعباس، اهواز-مشهد و ... سیستم مذکور کاربرد بیشتری خواهد داشت.

محل استفاده از این خدمات در فاز اول طراحی میتواند در داخل واگن رستوران بعنوان واگن ویژه معرفی شود و در این خصـوص حتی نمونه هایی از فضاهای قابل استفاده برای مسافرین نیز پیشنهاد و طراحی شده است. یکی از ایـن نمونـه هـا یـک کیوسـک طراحی شده در واگن رستوران خواهد بود که شخص بصورت حالتی بین نشسته و ایستاده قرار خواهد گرفـت و امکـان اسـتفاده ازاین خدمات را خواهد داشت و با ایجاد یک شبکه بی سیم ارتباطی در داخل واگن با نودهای تعریف شده هر شخص بـا اسـتفاده از کامپیوتر همراه خود(لب تاپ شخصی) یا وسایلی که میتواند در اختیار مسافر قرار گیرد مانند تب لت های موجود از امکانـات و خدمات شبکه اینترنت استفاده نماید.

روشهای دستیابی به خدمات و سرویس های اینترنتی معمولا به دو شکل امکانپذیر خواهد بود؛

• یک روش متداول استفاده از بستر مخابراتی و ارتباطی سیستم تلفن همراه(موبایل) شـبکه GSM میباشـد و روش

دوم استفاده از شبکه ارتباطی مستقیم از طریق ماهواره های خاص تبادل دیتا و ارائه سرویسهای اینترنتی است.

در روش اول نخستین نیاز ، وجود بستر مخابراتی در شبکه تلفن همراه موبایل GSM در طول مسیر ریلی میباشد و با استفاده از سرویسهای جانبی از قبیل GPRS و EDGE که امکان استفاده از شبکه ایترنت حتی از طریق برخی دستگاههای معمـول تلفن همراه نیز میسر خواهد بود و در صورت وجود سرویس 3G که از سوی اپراتور تلفن همراه ارائه میشـود ایـن سـرویس بـا کیفیت و سرعت بالا و قابل قبولی حتی در سرعتهای متوسط نیز قابل استفاده میباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید