بخشی از مقاله


اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا


1- مقدمه
ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند.


در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر نيز زخمي مي شوند. اين نوع تصادفات معمولا" زماني اتفاق مي افتد كه خودرو ها از راه اصلي خارج وبه سمت شانه ي جاده يا دور تر منحرف وبا مانع طبيعي يا موانع ساخت انسان مانند چراغ برق، ديواره هاي پل، ترانشه هاي خاكي، گاردريل ها، خودرو هاي پارك شده يا درختها برخورد مي كنند.در سالهاي اخير تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه در آمريكا روند فزاينده اي داشته و33 درصد از كل تصادفات در سال 1995 ميلادي و38درصد در سال 2000 ميلادي را به خود اختصاص داده است.


بر اساس طرح راهبردي ملي سال 1998در اداره راههاي فدرال آمريكا كه به اختصار FHWA ناميده مي شود ساليانه هزينه اي بالغ بر 80 ميليارد دلار به دليل بروز تصادفات حاشيه راهها (به دليل انحراف خودرو از راه اصلي) به جامعه آمريكا تحميل ميشود .اين مبلغ سه برابر ميزان پولي است كه توسط مؤسسات ذيربط وابسته به دولتهاي محلي ، ايالتي و فدرال ساليانه براي ترميم ونگهداري راههاي كشور هزينه مي شود.


به گفته مسؤلان"برنامه ملي كمك به تحقيقات راه"كه به اختصار NCHRP نام دارد هزينه هاي ناشي از حوادث حاشيه راهها براي خريد 350 گالن بنزين براي هر يك از خودروهاي شماره كذاري شده در ايالات متحده كافي است. اداره راههاي فدرال آمريكا در راستاي دستيابي به يكي از اهداف راهبردي وبسير مهم خود، كاهش 10 درصدي تصادفات در حاشيه راهها را تا سال 2007 ميلادي مد نظر قرار داده است.

رويكرد مقابله با حوادث ناشي از خودرو به دليل ماهيت اين گونه از حوادث، تصادفات درون راهها را نيز در بر مي گيرد.در نتيجه براي پرداختن به هر دو مورد ميتوان از رويكردي مشابه استفاده كرد.اين سازمان براي دستيابي به اين هدف، فعاليتهاي پژوهشي ، تعريف راهبردهاي مناسب ، اجراي راهبردهاي تعريف شده وهماهنگي با ديگر سازمانها را در دستو كار خود قرار داده است

.
2- پژوهش در زمينه ايمني انحراف خودرو از جاده:
مسؤلان NCHRP معتقدند كه طراحي سيستن راه بايد به گونه اي باشد كه رانندگان به ندرت از مسير اصلي منحرف شوند اما در صورت انحراف خودرو به هر علت ، وضعيت فيزيكي وموانع موجود در حاشيه راهها وطراحي خودروها بايد به گونه اي باشد كه از سرنشينان خودرو وعابران پياده حفاظت به عمل آيد وآسيب جدي به آنها وارد نشود.
مطالعات انجام شده در زمينه تصادفات حاشيه راه(به دليل وسعت شبكه جاده اي و گستردگي اين گونه تصادفات) نشانگر چالشهاي بسيار مهم و نگران كننده ايست .

دو سوم تصادفات ناشي از انحراف خودرو در راههاي برون شهري ، 80 درصد در راههاي خشك و60 درصد در شب هنگام يا در راههاي فاقد سيستم روشنايي مناسب به وقوع مي پيوندد.
اداره راههاي فدرال آمريكا در خصوص مشكل انحراف وسايل نقليه از جاده، مشغول تهيه يك الگو براي طراحي ايمني راههاي دو بانده مي باشند. اين الگو شامل مجموعهاي از روشهاي ارزيابي كه در براورد وتعيين تأ ثير طراحي هندسي برروي ايمني مورد ايمني قرار مي گيرد .

اداره راههاي فدرال آمريكا همچنين در حال مطالعه و بررسي ارتباط هزينه تصادفات با مشخصات راه بوده ودر تلاش است تا ابزارهاي مورد نياز براي اطمينان از حداقل انعكاس نور ، در علايم راهنمايي ورانندگي را تهيه كرده وزمينه هاي لازم را براي بهبود قابليت ديد در شب فراهم كند.


3-همكاري با سازمانهاي ديگر:
اداره راههاي فدرال آمريكا به تنهايي درصدد مقابله با تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده نيست، بلكه به عنوان يك اداره با سازمهنهاي ديگر در اين زمينه همكاري مي كند.
اداره راههاي فدرال آمريكا ، اداره ملي ايمني ترافيك راهها با علامت اختصاري NHTSA ، آشتو وانجمن تحقيقات حمل ونقل موسوم به TRB با هم در بهبود وپياده سازي طرح راهبردي ايمني راهها كه توسط آشتو اراﺌه شده است ، مشاركت دارند . طرح ياد شده به 22 مورد كليدي كه بر روي ايمني راهها تأ ثير داشته وبه شكل بالقوه مي تواند زندگي انسانها را نجات دهند توجه دارند .

پنج مورد ياد شده به تصادف ناشي از انحراف خودرو (برخورد خودرو با درختان حاشيه راه، برخورد با خودرو مقابل، خروج از مسير ومنحرف شدن به كناره هاي جاده در راههاي دو بانده برون شهري ، برخورد با تير {راغ برق، خروج از قوسهاي افقي) ميپردازند. اداره راههاي فدرال آمريكا همچنين به ادارات محلي وايالتي جهت افزايش رشد آگاهي هاي عمومي در خصوص برنامه هاي ايمني مربوط به انحراف خودرو از جاده كمك كرده واز اين گونه تلاشها حمايت به عمل مي آورد.

اداره راههاي فدرال آمريكا از طريق نوعي اﺌتلاف بين دولت ، صنعت، سازمانهاي اداري ومسؤلان ادارات شهري، شوراي ملي ايمني، بنياد ايمني راه، اتحاديه خدمات ايمني ترافيك آمريكا وآشتو در فرايند اراﺌه اطلاعات عمومي پيرامون برنامه هاي ايمني كناره راه متعلق به ادارات محلي وايالتي از طريق تبادل اطلاعات ونيز سايتهاي اينترنتي مشاركت دارد.


پژوهشگران براي فهم كامل چگونگي بروز تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده وزمان ومكان وقوع آنها بايد قابليت مدل كردن آن را داشته باشند تا بتوانند اقدامهت مقتضي را بعمل آورند. اداره راههاي فدرال آمريكا و آشتو در زمينه فراهم آوردن نوعي پايگاه اطلاعاتي مربوط به مقوله انحراف خودرو از جاده (كه داده هاي موجود مربوط به تصادفات واطلاعات حاصل از مطالعات به عمل آمده پيرامون ايمني انحراف خودرو را از جاده در بر خواهد گرفت )با يكديگر همكاري مي كنند .

اداره راههاي فدرال آمريكا براي ايجاد اين پايگاه اطلاعاتي ، مشغول انجام تحقيقي جامع و فراگير با هدف تعيين علت تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده مي باشد ئ همزمان در تلاش است در زمينه اقدامات متقابل مؤثر به حداقل اطلاعات لازم دست يابد وبراي به حداقل رساندن ميزان انحراف خودرو از جاده دستورالعمل ورهنمودهاي مفيدي را اراﺌه دهد .


تصادفات جاده اي ناشي از انحراف خودرو از راه اصلي يك سوم مجموع تلفات ناشي از تصا دفات جاده اي را به خود اختصاص مي دهد .خستگي راننده يكي از دلايل اصلي حوادث ناشي از انحراف خودرو از جاده است كه اغلب با سرعت بيش از حد مجاز توأم مي باشد .(مصرف مشروبات الكلي ومواد مخدر نيز با توجه به فرهنگ آمريكا ممكن است به همراه خستگي و سرعت غیر مجاز در بروز اين گونه تصادفات نقش داشته باشد.) اغلب اوغات مشكل ، رانندگان خواب آلودي هستند كه فكر مي كنند مي توانند به خانه برسند در حالي كه به جمع قربانياني مي پيوندند كه به علت انحراف از جاده وتصادفات ناشي از آن جان خود را از دست مي دهند .

آمار بدست آمده از سيستم گزارش دهي تحليل تلفات در سال 2001 نشان ميدهد كه تقريبا" 31 درصد از كل تلفات ناشي از تصادفات جاده اي مربوط به حوادث ناشي از انحراف خودرو و برخورد آن به موانع كنار جاده يا سقوط به دره وغيره مي باشد .
يكي از روشهاي پرداختن به اين مشكل جدي ومهم استفاده از نوارهاي توليد صدا يا نوارهاي شياردار كنار راهها مي باشند .اين نواره نقش هاي شيارمانندي هستند كهدر شانه هاي راه نصب مي شوند وتاير هاي خودرو به هنگام عبور از روي اينگونه شيارها ، موجب ايجاد صداي غرش ولرزش خودرو مي شوند .

صداي ناشي از تماس خودرو با اينگونه از نوارهاي شياردار و به دنبال آن لرزش خودرو نوعي زنگ خطر يا علايم هشدار دهنده مؤثر براي رانندگاني است كه از مسير اصلي به سوي شانه جاده منحرف شده اند .اينگونه نوارهاي شياردار عمدتا" در بزرگراهها، راههاي بين ايالتي وراههاي سريع السير (آزاد راهها وبزرگراهها ) مورد استفاده قرار مي گيرد هم اكنون در برخي از ايالتهاي آمريكا اينگونه نوارها در برخي از راههاي دو بانده برون شهري كه در آنها آمار تصادفات مربوط به انحراف خودرو در سطح بالايي قرار دارد تعبيه شده است.


در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه استفاده از نوارهاي شياردار در حاشيه راهها تا چه اندازه در افزايش ايمني راهها مؤثر است؟ مطالعات نشان داده است استفاده اينگونه از نوارهاي شياردار ممكن است بين 15 تا 70 درصد از ميزان تصادفات ناشي از انحراف خودرو از راه اصلي ودر نتيجه از شمار تلفات بكاهد . اما استفاده از اينگونه از نوارها به نوبه خود مشكلاتي را از جمله براي دوچرخه سواران در پي خواهد داشت.

با توجه به وزن دوچرخه ودوچرخه سوار در مقايسه با وزن خودرو ، لرزش ايجاد شده به هنگام عبور دوچرخه از شانه جاده پوشيده از نوارهاي شيار دار مشكل آفرين خواهد بود .هرچند تحقيقات نشان دا ده است كه شيارهاي عميق تر وعريض تر براي ايجاد هوشياري در رانندگان مؤثر تر ميباشند، اما اينگونه نوارهاي شياردار (با شيار عميق تر وعريض تر) كنترل دوچرخه ودوچرخه سواران را به هنگام عبور از آن ، حتي در سرعتهاي پايين با مشكل روبرو مي سازد.


اداره راههاي فدرال آمريكا به همين علت توصيه مي كند كه نوارهاي شياردار حداقل در فاصله 1.2 متري از شانه هاي آسفالتي (غير خاكي) و0.3 متري از سمت راست شانه ، در شانه هاي كم غرض تعبيه شوند.
4-راهبردهاي ايمني در خصوص انحراف وسايل نقليه از جاده ها:
اداره راههاي فدرال ، اداره راههاي ايالتي واداره راههاي محلي مي توانند از مجموع راهبردهاي موجود ، راهبردهاي مؤثري را براي كمك به كاهش شمار تصادفات ناشي از انحراف خودروها از جاده انتخاب كنند. بدون توجه به راهبردي كه مؤسسات انتخاب مي كنند ،

هدف بايد جلوگيري از انحراف خودرو ها از جاده وبه حداقل رساندن شدت تصادفات ، در صورت انحراف خودرو از جاده باشد .در دنياي واقعي ، نخستين هدف ، در اختيار داشتن جاده هايي است كه به دليل طراحي دقيق مانع از انحراف خودرو ها شوند .
پس بايد با ايجاد حفاظ در كنار جاده ها شدت خسارات را كاهش داد .انحراف غير عمدي خودرو از جاده به دلايل مختلف از جمله تلاش راننده براي اجتناب از برخورد با خودرو يا شيء ديگر ، خستگي راننده ، شرايط بد جاده با توجه به وضعيت نامساعد آب و هوايي يا رانندگي با سرعت غير مجاز، به وقوع مي پيوندد .

ايجاد نوارهاي شياردار در شانه هاي راه ، طراحي بهتر مهندسي ، بهره گيري از تمهيدات لازم براي جلوگيري از سر خوردن خودرو، استفاده از علايم راهنمايي در سطح جاده با دوام بيشتر واستفاده از علايم حاشيه راه با قابليت ديد بيشتر از جمله تمهيداتي است كه در راستاي ممانعت از انحراف خودرو از راه مورد استفاده قرار مي گيرند. در صورت انحراف خودرو از جاده ، به راهبردهايي نياز مي باشد تا شدت تصادفت احتمالي را به حداقل كاهش داد. احتمال وقوع حادثه د رصورت انحراف خودرو از جاده به ويژگي هاي جاده مانند وجود اشياء ثابت ومحل آن در كنار راه ، زاويه شيب كناره هاي راه ، پهناي شانه راه و وجود درختان در كنار جاده ارتباط مي يابد.

اگر كناره هاي جاده به اندازه كافي پهن و صاف باشند (بدون اشياء) وخاك كناره هاي جاده بتوانند وزن تاير هاي خودرو را تحمل كند ، شدت حادثه احتمالي به حداقل كاهش خواهد يافت . اگر تصادفي رخ دهد ، با انعطاف پذير ساختن موانع كنار راه واصلاح زاويه شيب براي جلوگيري كردن از چپ شدن خودرو، ميتوان شدت حوادث احتمالي را به حداقل كاهش داد .پژوهشگران براي مطالعه تأثير تصادف بر قسمت جلوي خودرو از نرم افزاري موسوم به FEA استفاده مي كنند.


5- راهبردهاي ويژه:
همانگونه كه بيان شد ، براي كاهش تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده وبه حداقل رساندن نتايج منفي آن راهبردهاي متعددي در اختيار مي باشد . قبل از هر چيز مؤسسات راه بايد گارد ريل هاي قديمي را بهسازي كنند . گاردريل هاي معيوب ساليانه تقريبا" موجب 1200 تصادف همراه با تلفات جاني در آمريكا مي گردند . بطوريكه يك سوم اينگونه تصادفات در نقاط انتهايي گاردريل ها صورت مي گيرد. دومين رويكرد براي به حداقل رساندن اثرات منفي اينگونه تصادفات از علايم هشدار دهنده ، وجود موانع واستفاده از موانع انعطاف پذير مانند گاردريل هاي كابلي مي باشد.


در سومين روش ، ادارات راه وترابري در آمريكا بايد به اجراي دستور العمل هاي جديد مبني بر ممنوعيت استقرار صندوق- هاي پست سنگين در حاشيه راه ترغيب شوند . شمار زيادي از افراد جامعه به خريد صندوق پست از جنس محكم يا به ايجاد تجهيزات ايمني براي صندوق هاي پست متعلق به خود (براي اجتناب از دزدي و تخريب ) مبادرت مي ورزند . اين گونه صندوقهاي پست به هنگام بروز تصادفات نوعي تهديد براي خودروها محسوب مي شوند .


چهارمين راهبرد عبارت است از ايجاد شرايط ايمن به هعمال قانون ممنوعيت كاشت درخت وايجاد فضاي سبز وبناهاي يادبود درحريم راه و ارايه دوره هاي آموزشي مربوط به رعايت حريم راه (كه طي آن بر كاهش تعداد درختان وتير هاي چراغ برق نزديك راه تأكيد مي شود) ميباشد.
حوادث ناشي از انحراف خودرو از جاده و برخورد آن با در ختان حاشيه راه تقريبا" 25 درصد از مجموع تصادفات (با تلفات جاني) خودرو با اشياء ثابت را در آمريكا به خود اختصاص داده است .


پنجمين راهبرد براي به حداقل رساندن آثار منفي تصادفات ناشي از انحراف خودرو، اجراي برنامه هايي است كه شمار تصادفات ناشي از خروج خودرو در قوسهاي افقي وشدت اينگونه تصادفات را كه يك چهارم تلفات بزرگراهي را به خود اختصاص مي دهد ، كاهش خواهد داد. نهايتا" فرايند روكش جاده (روكش شانه هاي آسفا لتي وايجاد يك لبه ايمني آسفالت با
زاويه 45 درجه در امتداد هر يك از شانه هاي جاده) موجب افزايش ايمني مي شود . اين نوع تمهيدات به ويژه در راههاي دوبانده برون شهري با باندهاي كم عرض بدون شانه آسفالت شده (كه در صورت انحراف خودرو چپ شدن آن را در پي دارد ) بسيار تأثيرگذار خواهد بود.


6- تحليل رايانه اي:
FHWA در اين راستا نوعي نرم افزار تحليل گر جديد تحت عنوان «تحليل اجزاﺀ محدود » با علامت اختصاري FEA (Finite Element Analysis) استفاده كرده كه نرم افزار ياد شده به مؤسسات راه در فرايند تصميم گيري جهت كاهش شدت اثرات منفي تصادفات ناشي از برخورد خودرها با موانع حاشيه جاده كمك خواهد كرد .«تحليل اجزاﺀ محدود » نوعي ابزار رايانه اي است كه با هستفاده از روشهاي رايانه اي در ساز و كارهاي ساختاري، تركيب تصادفات را شبيه سازي مي –
كند

.مهم تر از آن با استفاده از «تحليل اجزاﺀ محدود» مي توان رهنمود هاي لازم را براي اتخاذ تصميمات مقتضي براي طراحي حاشيه راه را (كه قبلا" از نظر اقتصادي مقرون به صرفه يا عملي نبود )ارائه داد.
الگو سازي اين نرم افزار در بر گيرنده نوعي طراحي رايانه اي موسم به) CAD (Computer Aided Dsign است كه با ايجاد يك شبكه (mesh) ، نماي هندسي كاملي از ساختار فيزيكي جاده را با تقسيم آن به عناصر متعدد كوچكتر به طوري كه بتوان كليه جزئيات را شبيه سازي ومدل نمود فراهم مي آورد .

در فرايند الگو سازي تصادفات ، طرح هاي متفاوتي از خودرو ها و ويژگي هاي راه ارايه مي شود . در اين روش ويژگي فني خودرو به همراه بخشهاي ساختاري مختلف ، تركيب مي شوند. همچنين داده هاي هندسي مربوط به خودرو و ويژگي هاي كناره هاي جاده با سنجش وارزيابي واقعي اشياﺀ بدست مي آيد.

زماني كه طرحها آماده شد ، يك برنامه كامپيوتري مانند LS-DYNA يا FEA حادثه تصادف خودرو را با استفاده از معادلات فيزيكي براي تعيين پاسخ خودرو يا جاده با توجه به شرايط محدود كننده شبيه سازي ميكند . اين برنامه يك برخورد را مانند برخورد خودرو با يك مانع قابل حمل با بررسي شرايط تصادم و ويژگي هاي شي ﺀ كه خودرو با آن تصادف كرده است شبيه سازي كرده وسپس نيروها و واكنش ها را براي هر يك از عناصر موجود در ساختار خودرو در مراحل زماني متغيير محاسبه مي كند.

سپس اين برنامه اطلاعات دقيقي را پيرامون اثرات تصادف بر كل وسيله نقليه فراهم مي آورد. ميزان دقت وحجم اطلاعات ارائه شده (اطلاعاتي كه با استفاده از نرم افزار تحليل رايانه اي FEA فراهم مي آيد) با افزايش شمار المانها ، افزايش خواهد يافت.


7- استفاده از نرم افزار FEA (تحليل اجزاﺀ محدود):
ادارات راه اغلب وظيفه برآورد ايمني شرايط موجود در كنار راه را بر عهده دارند . در برخي موارد، به همراه استاندارد هاي طراحي (مانند مواردي كه توسط آشتو منتشر شده است ) رهنمودهاي موثري براي راههاي معمولي وشرايط موجود در كناره راهها معرفي شده است. بررسي فني تصادفات با توجه به ويژگي هاي حاشيه راهها يا موانع موجود در سطوح صاف يا غير هموار نيز مفيد بوده واطلاعات زيادي را در اختيار كارشناسان قرار مي دهد، اما آزمايشاتي كه در زمينه تصادفات خودرو صورت مي گيرد معمولا" پر هزينه و وقت گير است،

به ويژه وقتي پژوهشگران بخواهند اثرات تصادفات گوناگون را در ارتباط خودرو هاي متفاوت وجاده ها با ويژگي هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهند. تعيين ارتفاع مناسب علايم راه از جمله كاربردهاي نرم افزار FEA ميباشد. پژوهش هاي قبلي نشان داده است كه علايم رانندگي ويا باجه هاي تلفن در ارتفاع يك ونيم متري (5 فوت) با شيشه جلوي خودرو اصابت خواهند كرد در حاليكه اگر ارتفاع 2 متر (7 فوت) باشد اين اتفاق رخ نخواهد داد .

اينگونه اطلاعات متخصصان حمل ونقل را به ارائه اين پيشنهاد واداشت كه "دستور العمل مر بوط به تجهيزات كنترل ترافيك " وخط ومشي هاي مرتبط در خصوص استقرار علايم راهنمايي در جاده هاي برون شهري در ارتفاع 1.5 متر بايد تغيير كند .امروزه در پروژه هاي تحقيقاتي كه در آنها از نرم افزارFEA استفاده ميشود عملكرد گاردريل هاي كابلي با گاردريل ها با ميله هاي W شكل مورد بررسي قرار مي گيرند. در موارد زير نيز از نرم افزار EFA استاده ميشود:


□ اعمال برخي محدوديت ها با هدف تعمين ايمني مانندتخريب صندوقهاي پست ومنع ايجاد فضاي سبز و كاشت درختان در حريم راه
□ دستور العمل مربوط به كاربرد موانع بتني قابل حمل ، اطلاعات ضروري مربوط به اينگونه موانع ومحدويت هاي مربوط به استفاده از آنها
□حداقل وحداكثر ارتفاع مربوط به گاردريل ها با ميله هاي W شكل
□محدوديت عملكرد مربوط به گاردريل هاي تركيبي


استفاده از نرم افزار FEA براي طراحي هاي ايمني راه از اوايل دهه 1990 ميلادي آغاز شد، اما با توجه به فقدان الگوهاي ويژه مربوط به خودرو و ويژگيهاي حاشيه راه استفاده از آن محدود بوده است . پژوهشگران اخيرا" براي 10 نوع خودرو و 7 نوع از انواع موانع موجود در حاشيه جاده الگوهايي تهيه كرده اند كه به زودي در دسترس قرار خواهند گرفت . در حال حاضر نرم افزار FEA قادر است مقايسه بهتري را بين متغيير هاي طراحي نسبت به نتايجي كه فقط از آزمايشات تصادفات بدست آمده است انجام دهد .

در آينده از نرم افزار FEA مي توان براي ارائه محدوديت هاي بيشتري براي كناره هاي راهها بمنظور حصول كارايي بهتر، ويژگي هاي حاشيه راه يا تركيب ويژگي ها ، ايجاد يا فراهم آوردن آزمايشات جايگزين يا شناسايي وجمع آوري اطلاعات پيرامون خطاهاي كميابي كه در وضعيت ايمني جاده رخ داده است استفاده كرد .

به منظور افزايش كارايي و مؤثر بودن اين ابزار در آينده تلاشهايي براي ارائه دستور العمل هاي لازم در زمينه كيفيت مدلهاي اجزاﺀ محدود ، بهبود وتوسعه فرايندهاي تحليلي نرم افزار FEA و روشهاي بكار گرفته شده در آن ونيز افزايش تعداد افراد مسلط به نرم افزار در حال انجام است . در ضمن لازم است كه دانش واطلاعات ضروري در زمينه كاهش عمليات انجام شده توسط رايانه ونيز گسترش قابليت بخش سخت افزاري رايانه افزايش يابد.

8- نتيجه:
اگر چه انحراف خودرو ها از جاده اجتناب ناپذير است ، اما در صورت به كار گيري راهبردهاي مناسب ، مانند استفاده از نوار هاي حاشيه دار در كناره هاي راه وتعبيه علايم راهنمايي مي توان انحراف غير عمدي خودروها را از جاده ها كاهش داد ، اين حادثه به هر حال ممكن است رخ دهد ، اما آثار منفي آن را مي توان با كاهش ميزان برخورد خودرو با موانع اطراف جاده به حداقل رساند.

با استفاده از نرم افزار FEA ميتوان بر لينگونه مشكلات در فرايند تهيه ذستورالعملهاي ايمن سازي كناره راه كمك نمود وبه مسؤلان اداره را براي اتخاذ تصميمات تقتصادي تر ، سريعتر وبهتر در زمينه ايمني راه ياري نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید