مقاله در مورد پیشرفت ترافیک در روستاهای آمریکا رقابت ایمنی ٫ تحرک و اقتصاد در مرکز آمریکا

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیشرفت ترافیک در روستاهای آمریکا
رقابت ایمنی ٫ تحرک و اقتصاد
در مرکز آمریکا

جاده های روستایی کشور یک حلقه بحرانی در سیستم حمل و نقل کشور هستند٫ مشروط بر اینکه دسترسی از ناحیه های شهری به منطقه مرکزی کشور . این جاده ها همچنین حمل و نقل از روستا به بازار را فراهم می کنند و مسیر های اولیه از سفر هستند و تجارت برای تقریبا” ۶۰ میلیون جمعیت که در روستای آمریکا زندگی می کنند . اما جاده های روستایی در حمل ونقل میزانی از ترافیک و تجارت در منطقه مرکزی کشورها پیشرفت می کنند . اغلب نبود ایمنی خیلی

مطلوب نشان دهنده این است که تجربه در تصادفات ترافیک جاده ها و بزرگراهها ٫ میزان خیلی بالا از همه موارد مهم است . این گزارش نگریست در وضعیت ٫ استفاده وایمنی از جاده های روستایی کشورهای بین ایالتی و تا حدی مبنی بر یک آنالیز جدید از همه تصادفات کشنده ترافیک روستای در مدت بالای پنج سال از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ . مسیرهای روستایی بین ایالتی از آنالیز ایمنی در این گزارش مانع شدند زیرا آنها از استانداردهای ایمنی خیلی بالا ساخته شده اند ٫ و نداشتن

مشکلات عادی مهم ایمنی ترافیک در بسیاری از جاده های روستایی . همچنین گزارش به اقدامات بعضی ایالتها در بهبودی ایمنی ترافیک روستایی می نگرد و به پایان رساندن به وسیله نظریه کاهش تلفات ترافیک در جاده های روستایی کشور .
راهنمای یافته های گزارش :

استفاده از جاده های روستایی در حال افزایش است در نتیجه جمعیت روستا افزایش می یابد و بستگی به افزایش جاده ها در ناحیه های روستای دارد .

• سفر در جاده های روستایی با ۲۷ درصد بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ به وسیله همه وسایل نقلیه و با ۳۲ درصد به وسیله معامله تجاری وسیع افزایش یافت .

• تقریبا” ۶۰ میلیون جمعیت – ۲۱ درصد از جمعیت کشور – در جامعه های روستایی ایالات متحده ( آمریکا ) زندگی می کنند ٫ تقریبا” ۱۱ درصد پس از سال ۱۹۹۰ افزایش یافت .
• میزان جمعیت روستایی در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت که تقریبا” سه برابر میزان افزایش جمعیت روستایی در سال ۱۹۸۰ بود .
• جمعیت در ناحیه های روستایی به طور ناهموار افزایش یافت ٫ با افزایش قویتر درشمال و غرب ٫ وناحیه های روستایی در قسمت بالایی و مرکز ایالت افت زیاد جمعیت را متحمل شد .
• ۶۴ درصد از بخش های روستایی کشور ٫ جمعیت زیاد خود را در اولین ودومین نیمه های سال ۱۹۹۰ بدست آورد .

• ۱۸ درصد از جمعیت زیاد بخش های روستایی کشور ٫ در هر دو نیمه سال ۱۹۹۰ کاهش یافت .
• یک بررسی اخیر نشان داد در بخش های روستایی که سازگاری های طبیعی بالایی دارند – آب و هوای ملایم ٫ عوارض زمینی گوناگون یا دسترسی به سطح آب – از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۱۲۰ درصد افزایش جمعیت داشتند ٫ در حالیکه ناحیه های روستایی که سازگاری های طبیعی کمی دارند در همین مدت به طور متوسط فقط یک درصد افزایش جمعیت داشتند .

• مخصوصا” ناحیه های روستایی در جنوب و غرب افزایش یافتند ٫ سوخت گیری عمده به وسیله مصارف خانگی شده بود و مهاجرت بین المللی به ناحیه هایی که برای تهییه خانه به هزینه کم نیاز دارند ٫ کیفیت شهر های کوچک درباره زندگی ٫ اما ناحیه های وابسته به پایتخت فاصله های مسافرت زیادی دارند .

• آمار ۲۰۰۰ معلوم کرد که ۳۰ درصد از روستای آمریکایی ها روزانه یک راه برای مسافرت ۳۰ دقیقه ای یا طولانی تر دارند .
• حرکت بازنشسته ها به داخل جامعه های روستایی در سال ۱۹۹۰ آهسته شد و این کاهش میزان تولد در طی عصر تنزل را نتیجه داد ٫ با هجوم آمریکایی های پیر به روستای آمریکا میتوان توقع داشت که تولید نسل کاهش بیابد .

سیستم پخش خوراک کشورها به طور افزایشی متکی به حمل ونقل تولیدات کشاورزی است ٫ شامل غلات ٫ گندم ٫ ذرت و میوه ها وسبزیجات . می توان انتظار داشت به افزایش تجارت برای انتقال کالا به وسیله بخش کشاورزی .

• حمل ونقل مناسب شبکه توزیع خوراک یک بخش بحرانی بیشمار است همچنین توزیع خوراک بیشتر در بخش اقتصاد ٫ در یک زمان پراکنده می شود که تقاضای خوراک بیشتر در ناحیه های شهری متمرکز می شود .
• یک گزارش اخیر به وسیله انجمن همکاری اقتصادی اقیانوس آرام توصیه کرد که دولت ها در کیفیت خدمات سیستم حمل و نقل کالا ها از روستا به ناحیه های شهری بهبود یافتند همچنین یک استراتژی در کم کردن هزینه های خوراک و افزایش رونق اقتصادی وجود دارد .
• وزارت کشاورزی ایالات متحده ( USDA ) گزارش داده که ۹۰ درصد از کالاهای فاسد شدنی یخچالی از قبیل میوه ها و سبزیجات ٫ به وسیله معامله تحویل داده شده .
• از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سهم همه غلات که شامل ذرت ٫ گندم وسبوس لوبیا ٫ به وسیله معامله تحویل داده شده ٫ از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد افزایش داشته که ۳۲ درصد به وسیله راه آهن و ۱۸ درصد باقیمانده به وسیله قایق تحویل داده شده بود .

• همچنین USDA گزارش داده که تقریبا” در معامله های انحصاری از حمل ونقل توسط چارپایان و دیگر حیوانهای زنده استفاده شده .
• یک گزارش اخیر بر حمل ونقل کشاورزی به وسیله USDA معلوم کرد که آن باور کردنی بود که تغییرات بازار و تغییرات در اولویت مصرف کننده بستگی داشت به حرکت معامله تولیدات کشاورزی آمریکا و متحمل افزایش بیشتر بود .

مرگ ومیرهای حمل و نقل در جاده های روستایی کشور در یک میزان تقریبا” ۵/۲ مرتبه بالاتر از دیگر جاده ها رخ می دهد .

• میزان مرگ ومیر ترافیک در جاده های روستایی غیر بین ایالتی در سال ۲۰۰۳ ٫ ۷۲/۲ مرگ برای هر ۱۰۰ میلیون مایل وسیله نقلیه در سفر می باشد که با میزان مرگ و میر ترافیک در کل جاده های دیگر در سال ۲۰۰۳ با ۹۹/۰ مرگ در هر ۱۰۰ میلیون مایل سفر وسیله نقلیه مقایسه شده است .
• تصادفات در مسیرهای غیر بین ایالتی روستایی کشور ٫ یک میانگین ۲۲٫۱۲۷ مرگ ومیر سالانه از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ حاصل آورده است که برای بیش از نصف -۵۲ درصد- مرگ و میرهای رفت و آمد کشور به حساب می آید.
• مسیرهای غیر بین ایالتی روستایی برای ۲۸ درصد کل مایل های سفر وسیله نقلیه در ایالات متحده از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ محاسبه شده است .

• کاهش میزان مرگ ومیر در مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی پشت اصلاحات ایمنی در کل راههای دیگر از سال ۱۹۹۰ عقب مانده است . از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ٫ میزان مرگ ومیر در کل جاده ها ٫ به استثنای جاده های روستایی غیر بین ایالتی ٫ تا ۳۲ درصد از ۴۵/۱ مرگ ومیر در هر ۱۰۰ میلیون مایل وسیله نقلیه به ۹۹/۰ را کاهش داده است . اما در مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی ٫ میزان مرگ و میر ترافیک تنها تا ۲۱ درصد از ۴۴/۳ مرگ و میر در هر ۱۰۰ میلیون مایل وسیله نقلیه به ۷۲/۲ کاهش یافته است .

• میزان مرگ و میر در مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی واقعا” از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ٫ از ۶۵/۲ مرگ و میر در هر ۱۰۰ میلیون مایل سفر وسیله نقلیه به ۷۲/۲ در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است .
• پنج ایالت با بزرگترین مقدار مرگ و میر ترافیک روستایی غیر بین ایالتی از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از این قرارند : تگزاس٫ کالیفرنیا٫ فلوریدا٫ کارولینای شمالی و پنسیلوانیا ( اطلاعات برای هر ایالت در ضمیمه A موجود است ) .

• پنج ایالت با بالاترین مقدار مرگ و میر ترافیک در هر ۱۰۰ میلیون مایل سفر از این قرارند : آریزونا ٫ فلوریدا ٫ کارولینای جنوبی ٫ Montana و Kentucky ( اطلاعات برای هر ایالت در ضمیمه B موجود است ).

طرح غیر کافی ایمنی جاده ٫ زمان های طولانی تر عکس العمل فوری وسایل نقلیه و سرعت های بالاتر حرکت در جاده های روستایی با جاده های شهری مقایسه شده اند که عواملی در میزان مرگ ومیر بالاتر در مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی یافت کرده اند .

• جاده های روستایی احتمالا” بیشتر از جاده های شهری طراحی جاده ای ضعیف دارند که شامل خط عبوری باریک ٫ شانه های خاکی محدود شده ٫ منحنی های تیز ٫ خطرات بی حفاظ گذاشتن ٫ افت سنگفرش ٫ شیب های تند و مناطق باز در طول کناره های محدوده جاده می باشد .
• بسیاری از مسیرهای روستایی طی یک دوره از سال ساخته شده اند و در نتیجه اغلب اشکال طراحی ناپایدار برای چنین چیزهایی همانند پهناهای راه ٫ منحنی ها ٫ شانه ها و مناطق باز در طول کناره های جاده دارند .

• جاده های روستایی احتمالا” بیشتر از جاده های شهری مسیرهای دوخطی دارند . ۷۰ درصد جاده های اصلی غیر آزاد راه شهری کشور دو خط عبور دارند ٫ اما ۹۴ درصد مسیرهای اصلی و میانی غیر آزادراه روستایی دو خط عبور دارند .
• در حدود ۳۰ درصد تصادفات کشنده ترافیک روستایی در سال ۲۰۰۲ ٫ زخمی هایی که در یک ساعت بعد از تصادف به بیمارستان نرسیدند مردند در حالیکه تنها ۸ درصد افراد صدمه دیده در تصادفات کشنده شهری در یک ساعت به بیمارستان نرسیدند .

• از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ ۶۶ درصد مرگ ومیرهای کشنده که در جاده های روستایی غیر بین ایالتی رخ داده در تصادفات در مسیرها با حد سرعت ۵۵ مایل در ساعت یا بالاتر بودند اما تنها ۴۰ درصد مرگ ومیرهای رفت وآمد در کل مسیرهای دیگر در جاده ها یا بزرگراهها با حد سرعت ۵۵ مایل در ساعت یا بالاتر رخ داده است .

موتور سوران در جاده های روستایی احتمالا” خیلی بیشتر از موتور سوران در جاده های شهری گرفتار تصادفات کشنده در نتیجه ترک مسیر خط عبور شده اند .

• تصادفات کشنده روستایی غیر بین ایالتی احتمالا” بیشتر از تصادفات کشنده در کل مسیرهای دیگر زمانی رخ می دهد که وسیله نقلیه مسیر جاده را ترک کرده است . از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ ۴۷ درصد کل تصادفات مرگبار در جاده های روستایی غیر بین ایالتی وسیله نقلیه ای را شامل شده که از مسیر جاده منحرف می شود ٫ در حالیکه تنها ۳۵ درصد تصادفات کشنده ترافی در همه مسیرهای دیگر وسیله نقلیه ای را شامل شده که از مسیر جاده منحرف می شود .
• موتورسوران تقریبا” ۵/۶ برابر بیشتر کشته شده اند در حالیکه عبور یک منحنی روی مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی تلاش می شود تا روی کل جاده های دیگر . از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ٫ میزان مرگ و میر در هر ۱۰۰ میلیون مایل سفر از تصادفات شامل منحنی های عبور در مسیرهای روستایی غیر بین ایالتی ۵۸/۰ بود که با ۰۹/۰ در کل دیگر مسیرها مقایسه شده است .

• موتورسواران تقریبا” چهار برابر بیشتر در یک تصادف کشنده بین وسایل نقلیه ای که در جهات مخالف می روند شامل شده اند ٫ مادامیکه در یک مسیر روستایی غیر بین ایالتی حرکت می کنند تا در هر جاده دیگر . در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ٫ میزان تصادفات کشنده در هر ۱۰۰ میلیون مایل سفر شامل وسایل نقلیه ای است که در جهات مخالف می روند که ۵۰/۰ در مسیرهای روستایی بود و ۱۲/۰ در کل جاده های دیگر .
• مادامیکه اکثریت جاده های روستایی امکانات دو خطی داشته باشند ٫ مرگ و میرهای ترافیک روستایی وقتی که یک وسیله نقلیه ای سعی می کرد از دیگری عبور کند خیلی کم رخ می دهد . از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ تنها ۳ درصد کل سرنشینان وسیله نقلیه کشته شده در تصادفات مسیرهای روستایی ٫ در حادثه هایی مرده اند که یک وسیله نقلیه سعی می کرد از وسیله نقلیه دیگر بگذرد .
• بیشتر تصادفات در جاده های روستایی غیر بین ایالتی احتمالا” توسط یک موتورسوار سبب شده که یک مانور یا حرکت غیرعمد همچنین در نتیجه خستگی راننده ٫ حواس پرتی یا حرکت خیلی سریع در یک منحنی ایجاد می کند .

• مادامیکه رفتار یا عملکرد راننده عامل مهم در تصادفات ترافیک می باشد ٫ کاربرد کمربند ایمنی و میزان های رانندگی آسیب دیده در میزان گرفتاری شان به عنوان یک عمل در تصادفات شهری و روستایی مشابه هستند .

• قسمت تصادفات کشنده ترافیک در مسیرهای روستایی بین ایالتی در تقاطعات یا جابه جایی کوچکتر از قسمت تصادفات کشنده ترافیک در کل مسیرهای دیگر می باشد . ۲۲ درصد تصادفات کشنده غیر بین ایالتی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ در تقاطعات و جابه جایی ها رخ داده ٫ در حالیکه ۳۴ درصد تصادفات کشنده ترافیک در کل مسیرهای دیگر در تقاطعات و جابه جایی ها رخ داده است .

اصلاحات ایمنی متعدد جاده وجود دارد که می تواند برای کاهش تصادفات جدی و مرگ و میرها ایجاد شود . این اصلاحات به طور وسیعی برای حفظ وسیله نقلیه از منحرف شدن از مسیر صحیح و کاهش عواقب انحراف وسیله از مسیر جاده طراحی شده اند .

 

• نوع اصلاح طرح ایمنی که مناسب بخشی از جاده روستایی است قسمتی وابسته به مقدار وجه موجود و ماهیت مسئله ایمنی در این بخش جاده خواهد بود .
• اصلاحات ایمنی با هزینه کم شامل سرعت گیر ٫ سرعت گیر های خط مرکزی ٫ اصلاح علامت گذاری های روسازی و مسیر ٫ نصب چراغ ٫ حذف موانع کنار جاده ٫ استفاده از اشکال و مشخص کننده ها در طول منحنی ها و افزودن حفاظ یا نرده ایمنی .
• اصلاحات ایمنی با هزینه متوسط شامل افزودن خطوط عبور در تقاطع ها ٫ مسطح سازی مجدد روسازی راه و افزودن موانع در میانه .
• اصلاحات ایمنی با هزینه متوسط تا زیاد شامل اصلاح خط جاده ٫ کاهش زاویه منحنیها ٫ استفاده ازمسیر راه های عریض ٫ افزایش شانه های راه و افزایش مسیرهای راه یا افزایش ⅓ یا ¼ مسیر راه .

چندین عامل وجود دارد که توانایی ایالت و دولتهای محلی را برای ایجاد اصلاحات ایمنی جاده روستایی مورد نیاز می سازد .

• تعداد زیادی از جاده های روستایی و حجم نسبتا” کم ترافیک آنها در ترکیب با هزینه بالای اصلاحات مطلوب باعث می شوند که این را برای پرداخت به آنها مشکل می سازد .
• صندق فدرال بزرگراه نمی تواند در بسیاری از جاده های روستایی استفاده شود ٫ اکثر آنها مسئول دولت های محلی هستند که ممکن است منابع محدودی داشته باشند .
• بسیاری از دولت ها فاقد اطلاعات کافی هستند که روی آن تصمیمات آگاهانه روی راه حل های ایمنی واقعی جاده گرفته می شود .

ایالت های متعدد مراحل مهمی برای تلاش وکاهش

مرگ ومیرها ی ترافیک به کار می گیرند مخصوصا” در جاده های روستایی ٫ جایی که میزان مرگ ومیرهای ترافیک خیلی زیاد است .

• ایالت ها در جمع آوری اطلاعات راجع به تصادفات کشنده ترافیک بی پروا می شوند و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت های تصادف بالا را شناسایی کنند و تعیین کنند که کدام اصلاحات ایمنی مفیدترین خواهد بود .
• دولت های ایالتی ومحلی فاقد وجه نقد کافی برای پرداخت جهت اصلاحات ایمنی بزرگراه مورد نیاز هستند اما برای خرج پول برای ایمنی بزرگراه محدود شده شان تلاش می کنند که کجا و چطور این بیشترین افزایش ایمنی ترافیک فراهم می شود .

فعالیت های ایالتی برای کاهش مرگ و میرهای جاده روستایی شامل موارد زیر است :
• شناخت راهروها و موقعیت های جاده با میزان های بالای تصادفات جاده ای در کالیفرنیا .
• استفاده از طرح اصلاح شده جاده که آموزش عمومی را افزایش داده و تقویت قانون را در مسیرهای بزرگراه اصلی در جرجیا افزایش داده است .

• معرفی یک سیستم گزارشگری یکنواخت تصادف در می سی سی پی برای کمک به شناسایی بخش های جاده با نیاز به اصلاحات ایمنی .
• نصب ۳۰۰ مایلی سرعت گیرها در پنسیلوانیا .
• ارزیابی ایمنی جاده در طول ۳۰۰۰۰ مایل جاده روستایی دو خطی در تگزاس مورد نیاز است . بر اساس این ارزیابی ها ٫ تغییرات برای مخاطب قرار دادن مهمترین یافته ها ایجاد خواهد شد .

مقدمه
جاده های روستایی یک حلقه بحرانی در سیستم حمل و نقل کشور هستند ٫ مشروط بر اینکه تحرک برای ساکنین روستا و پیوند خوب مناطق شهری آمریکا با منبع غنی تامین کننده خوراک و منابع طبیعی دیگر . اهمیت جاده های روستایی در آینده متحمل افزایش است چراکه بیشتر مردم زندگی در روستای آمریکا را انتخاب می کنند و به جاده های حمل محصولات داخل و بیرون جامعه

های در حال افزایش روستا متکی هستند . این گزارش می نگرد در ایمنی سواره رو ٫ مسافرت و تمایلات مردم در روستای آمریکا ٫ و توصیه هایی بر اقداماتی که می تواند ایمنی و بهره برداری از این جاده های بحرانی را بهبود بخشد ٫ می کند . منابع اطلاعات برای این گزارش شامل : اداره کل بزرگراه فدرال ٫ اداره کل ایمنی ترافیک بزرگراه ملی ٫ حوزه کشاورزی ایالات متحده و حوزه حمل ونقل ایالات متحده .

گرایش های جمعیت روستای آمریکا
تقریبا” ۶۰ میلیون نفر – ۲۱ درصد از جمعیت کشور – در جامعه های روستایی ایالات متحده زندگی می کنند ناحیه های روستایی و مناطق با ساکنین کمتر از ۲۵۰۰ به وسیله اداره سرشماری تعریف شده هستند(۱) . زیرا ناحیه های روستایی اغلب باعث افزایش هزینه کالا در شهر می شود ٫ و اداره سرشماری به صورت دوره ای در تعریف شهر وناحیه های روستایی تغییرات می دهد ٫ به همین جهت سنجیدن گرایشهای جمعیت مشکل است . بهترین راه تعیین اینکه آیا حادثه در

روستای آمریکا در حال افزایش است آن است که به گرایشهای مشخص مردم بخشهای روستا دقت کنیم . از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ جمعیت بخشهای روستا ی آمریکا ۱۰ درصد افزایش یافته . این میزان رشد روستا در سال ۱۹۹۰ تقریبا” سه برابر میزان رشد در سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بود ٫ در این سالها افزایش جمعیت فقط سه درصد بود(۲) . میزان افزایش جمعیت روستا بعد از سال ۲۰۰۰ آهسته شد ٫ تقریبا” یک درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت (۳) .چندین دلیل برای رشد اخیر

جمعیت روستا وجود دارد . هزینه کم زندگی ٫ نزدیکی به منابع طبیعی از قبیل دریاچه ها وکوه ها و کم بودن گرفتاری نوع زندگی ٫ مهم هستند در جذب بسیاری از آمریکایی ها و کوچ نشینی اخیر . اداره کشاورزی آمریکا درباره دلیل رشد عمده اخیر بسیاری از ناحیه های روستایی یادداشت هایی دارند و همچنین یک نتیجه حرکت بسیاری از مردم به داخل ناحیه ها بدون هیچ دلایل اقتصادی دارند (۴) درصورتیکه ورود اخیر بعضی از اینها به روستای آمریکا بازنشسته هستند ٫ بیشتر آنها هنوز عمر کاری دارند . افزایش جغرافیای قابل انعطاف برای بسیاری از کارگرها ٫ یک نتیجه به طور وسیع در

بهبودی تکنولوژی ٫ همچنین اجازه می دهد به بسیاری از مردم در حرکت یا ساختن خانه دوم در ناحیه های روستایی که نزدیک به ناحیه های تفریح خوشایندشان هستند . یک بررسی اخیر نشان داد در بخش های روستایی که سازگاری های طبیعی بالایی دارند – آب و هوای ملایم ٫ عوارض زمینی گوناگون یا دسترسی به سطح آب – از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۱۲۰ درصد افزایش جمعیت داشتند ٫ در حالیکه ناحیه های روستایی که سازگاری های طبیعی کمی دارند در

همین مدت به طور متوسط فقط یک درصد افزایش جمعیت داشتند(۵) . حرکت بازنشسته های شهری به داخل جامعه های روستایی در سال ۱۹۹۰ آهسته شد زیرا تعداد آمریکایی هایی که به سن بازنشستگی می رسیدند کم شد و این کاهش میزان تولد در طی عصر تنزل را نتیجه داد ٫ با هجوم بازنشته های شهری به روستای آمریکا میتوان توقع داشت که تولید نسل کاهش بیابد(۶) . ناحیه های روستایی به ویژه در جنوب و غرب افزایش یافتند ٫ سوخت گیری عمده به وسیله مصارف خانگی شده بود و مهاجرت بین المللی به ناحیه هایی که برای تهییه خانه به هزینه کم نیاز دارن

د ٫ کیفیت شهر های کوچک درباره زندگی ٫ اما هنوز ناحیه های وابسته به پایتخت فاصله های مسافرت زیادی دارند(۷) . در حقیقت ٫ آمار ۲۰۰۰ معلوم کرد که ۳۰ درصد از روستای آمریکایی ها روزانه یک راه برای مسافرت ۳۰ دقیقه ای یا طولانی تر دارند(۸) . جمعیت در ناحیه های روستایی به طور ناهموار افزایش یافته بود ٫ با افزایش قویتر درشمال و غرب ٫ وناحیه های روستایی در

قسمت بالایی و مرکز ایالت افت زیاد جمعیت را متحمل شد . از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ ٫ ۶۴ درصد از بخشهای روستایی کشور در هر دو دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ و همچنین در مدت ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ جمعیت خود را بدست آورد .تنها ۱۸ درصد از جمعیت با تجربه در اولین ودومین نیمه های سال ۱۹۹۰ کاهش یافت(۹) .ناحیه های روستایی که در سال ۱۹۹۰ جمعیت از دست داده بودند بیشتر ناحیه های وابسته به کشاورزی یا استخراج معدن بودند .

گرایشهای استفاده از جاده های روستایی
روند استفاده جاده روستاییان سال ۱۹۹۰ مسافرت در جاده‌های روستایی کشور با همه‌ی وسایل نقلیه و با کامیون‌های تجاری بزرگ به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.ادامه‌ی افزایش سفر در جاده‌های روستایی نتیجه افزایش جمعیت روستایی است.از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ مسافرت در جاده‌های روستایی تا حدود %‌۲۷ توسط همه‌ی وسایل نقلیه و %۳۲ توسط کامیون‌های تجاری بزرگ افزایش یافت.۱۰ اهمیت سیستم حمل و نقل روستایی خوب به طور کارآمدی در برنامه

اقتصادی منطقه افزایش پیدا می‌کند چنانکه توزیع غذا به طور قابل توجهی وابسته به حمل و نقل معتبر و قابل اطمینان می‌شود.گزارش جدید توسط همکاری انجمن اقتصادی آرام حاکی بدین است که حمل و نقل بخش انتقادی از توزیع غذای محلی شده است به طوریکه توزیع غذا بیشترین بخش پراکنده را در اقتصاد دارد و تقاضای غذا بیشتر در مناطق شهری تمرکز یافته است.این گزارش توصیه می‌کند که دولت کیفیت سیستم حمل و نقل و انتقال کالاها از روستا به مناطق شهری را افزایش دهد با این استراتژی که قیمت غذاها کاهش یابد و رشد اقتصادی به وجود آید.۱۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد