دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی ( مرور برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه )

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان می باشد.مسئله اصلی این است که آیا سبک رهبری تحول آفرین میتواند کارآفرینی سازمانی را در سازمان افزایش دهد. مطالعات حاکی از آن است که اقدامات کارآفرینانه، به عنوان یک معبر حساس و بحرانی برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان ها، همواره مورد توجه بوده است. بررسی پژوهش های موجود حاکی از وجود رابطه ی بین این دو متغیر بوده و

1

نشان می دهد که رهبری در سازمان های کارآفرین، بیش تر تحولی بوده و تأثیر قابل توجهی بر جهت گیری و شکل گیری سازمان های کارآفرین دارد . این پژوهش بدنبال ارایه الگویی برای نشان دادن ارتباط بین رهبری تحولی و کارافرینی سازمانی می باشد و روش تحقیق دراین مقاله مرور منابع کتابخانه ای و مقالات گوناگون جمع آوری شده است و شواهد دال بر وجود ارتباط میان این دو عامل می باشد که خود گویای آن است که سبک رهبری تحول آفرین، کارافرینی را درسازمان توسعه میدهد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی سازمانی، خلاقیت، رهبری ، سبک رهبری تحول آفرین

مقدمه :

امروزه، سازمان ها با محی پویا که تغییرات سریع فنـاوری، کوتاه شدن چرخه ی زندگی تولید و جهانی شدن از مشخصه های بـارز آن تلقی می شود، رو به رو هستندتحولات پر شتاب جهـانی در علـم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و بـه طـور کلـی ارزشـها و معیارهـا، بسیاری از سازمانها و شرکتهای موفق جهان را بر آن داشـته اسـت تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهـت بــه کـارگیری خلاقیـت و نوآوری هدایت کنند. از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرایند کـارآفرینی و خلاقیـت اسـت که اســاس و بسترســاز تغیــر و تحــول و دگرگــونی اســت (کلانتریــان و همکاران، . (1391

در چنین محیطی، سازمان ها، به ویژه سـازمان هـایی کـه فنـاور محور هستند، خلاقانه تر و نوآورتر از قبل برای زنده مانـدن، بـه رقابت می پردازند و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی را بـه عنـوان یـک سازوکار مهم در نظـر گرفتـه انـد (قهرمـانی و همکـاران، .(1390 کارآفرینان به عنوان عاملان یا تسهیل گران تغییر در دنیـای کسـب وکار شناخته شده اند: کسانی که فرصت هـایی را کـه دیگـران نمـی یابند و یا به عنوان مشکل می شناسند، تشخیص می دهنـد. بـا ایـن وجود کارآفرینان به عنوان نـوآوران، ایجادکننـدگان چشـم انـداز مشترک، با مساله ی توسعه ی شایستگی های رهبری به منظور رشد کسب وکار روبه رو شده اند (زالی، .(1390

از این رور، همراه با افـزایش پیچیـدگی و پویـایی محیطـی، رهبران سازمان ها و شرکت ها ، برای حفظ بقا و رشد کسب وکارشان، نیازمند به کارگیری رویکرد نوین رهبری یعنی رهبری کارآفرینانـه هستند . در رهبری کارآفرینانه تمرکز بر فرصت و ایجاد کسب وکـار


2

جدید یا توسعه ی کسب وکار موجود است (تورنوبری1 ، (2006 از جمله رفتارهای رهبری که میتواند به نوعی معرف رهبران کارآفرین باشد، رهبری تحولی است. این سبک رهبری بخشی از پارادایم جدیـد رهبـری است و با ارزش ها، اخلاق، استانداردها و اهداف بلند مـدت مــرتب است (هاروی و همکاران، .(2006 بنابراین، در این مقاله بـا هـدف بررسی ارتباط بین دو متغیر سبک رهبری تحول آفـرین و کـارآفرینی کارکنان به مرور پژوهش های صورت گرفته در زمینـه وضـعیت ابعـاد شیوه ی رهبری تحولی و ابعاد سازمان کـارآفرین و همچنـین بررسـی این رابطه بین ابعاد شیوه ی رهبری بیان شده و ارتقـا ی سـازمان کارآفرین پرداخته شده است.

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق:


در ادبیات نظری این مقاله، جهت روشن شدن مبحث تعـاریفی در زمینه ی مفاهیم کارآفرینی سازمانی، خلاقیت و رهبری و سبک رهبری تحول آفرین ارائه گردیده است و پس از آن برخی یافته های موجود در زمینه ی ارتباط بـین سـبک رهبـری و کـارآفرینی سـازمانی در منابع پیشین ارائه می گردد.

کارآفرینی سازمانی:

به طور عمده کارآفرینی به سه شکل زیر اتفاق می افتد (تقی زاده و همکاران، :(1386

▪ د


ر قالب افراد آزاد و غیر وابسته به سازمان

(کارآفرینی شخصی یا مستقل)
▪ د

ر قالب کارکنان سازمان (کارآفرینی سازمانی)
▪ د

ر قالب سازمان (سازمان کارآفرین)

اما در این پژوهش توجه ما به کارآفرینی سازمانی یـا همـان کارآفرینی کارکنان می باشد.کارآفرینی سازمانی فرآیندی است کـه در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجـاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده، به ظهور می رسد. شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه بنگاه بـارزترین نشــانه های کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سـازمانی فرآینـدی کــه سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقـش کارآفرینـان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های فردی یا گروهی را به طـور

1 Thornberry

3

مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی بــه ثمـر برسـانند(یزدان بخش، ب.ت)

کــارآفرینی ســازمانی در جهــت تــرویج و توســعه ســازمانی و اقتصادی و ایجاد ثروت پذیرفته شده اسـت، و مـی شـود آن را بـه عنوان یک نتیجه از تحول سازمانی از طریق بازآفرینی اسـتراتژیک و یا از تولد کسب و کار جدید و سرمایه گـذاری در سـازمان هـای موجود پذیرفت (هینونن و تونن2، (2008

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخشفهرستفصل اول :كلیات تحقیقمقدمه 2بیان مسئله 3اهمیت تحقیق 5اهداف تحقیق 8چار چوب نظری تحقیق 8فرضیات تحقیق 10تعریف واژه ها 10فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13ابعاد هوش از دیدگاه اسپیرمن 16نواع هوش از دیدگاه اشترن برگ 17اهمیت هوش عاطفی 18هوش هیجانی از دیدگاه مایر و س ...

دانلود مقاله رابطهی بین سبک رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت فرودگاههای کشور

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهلازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و ارگانیک امروزی، وجود رهبرانی با بصیرت و تفکر استراتژیک ایا به عبارت روشـن تـر، رهبرانی تحول آفرین است که عدم اطمینان محیطی را بهتر و سریعتر از رقبا به فرصت سازمانی تبدیل نماید. بـه دلیـل توجـه فزاینـده بـه عامـل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دن ...

دانلود مقاله بررسی نقش تعدیلکننده نیاز به پیشرفت در رابطه بین خﻻقیت و نیت کارآفرینی دانشجویان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خﻻقیت دانشجویان و نیت کارآفرینی با نقش تعدیلکننده نیاز به پیشرفت است. جامعه آماری، شامل دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که تعداد 140 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بود، از پرسشنامه خﻻقیت زو ...

مقاله بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین در چابکی سازمانی ( مطالعه بررسی صنایع منتخب قطعه سازی خودرو استان اصفهان )

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین در چابکی سازمانی (مطالعه بررسی صنایع منتخب قطعه سازی خودرو استان اصفهان) چکیده در دنیای امروز پیچیدگی، عدم ثبات و غیرقابلپیشبینی بودن تغییرات محیطی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است مدیران در تلاش برای طراحی سازمانهایی هستند که در کوتاهمدت کارآمد بوده و در بلندمدت منعطف با ...

مقاله بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( موردمطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی (موردمطالعه:کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی)  چکیده در محیط رقابتی و پیچیده امروز، سازمانها نیازمند ایجاد قابلیتهای یادگیری فزاینده میباشند. از جمله عواملی که بر قابلیتهای یادگیری در سازمانها تأثیرگذار ...

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس نظریه مک کری و پل کوستا با رهبری تحول آفرین در جهت تحول و بازسازی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس نظریه مک کری و پل کوستا با رهبری تحول آفرین در جهت تحول و بازسازی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور چکیده - با توجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان ها و مراکز آموزشی توسط رهبران، گرایش هـا و توجهـات روز افـزون بـه روابـط انسانی در سازمانها و نیز تاثیرگذاری ویژگیهای شخصی ...

مقاله تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحليل رابطه بين رهبري معنوي با کارآفريني سازماني چکيده : رهبري عنواني با کاربرد جهاني است و در نشريات مشهور و ادبيات علمي و تحقيقي مطالب زيادي در مورد آن آمـده اسـت . بـه رغم فراواني نوشته ها درباره رهبري هنوز هم محققان مردم را به يک کوشش جدي براي فهم آن دعوت مي کنند. در اين تحقيـق رهبري معنوي در يک مدل ان ...

مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی ( مطالعه موردی : سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد 248) نفر ) بود که در نیمه اول سال 1393 مشغول ...