دانلود مقاله انواع کانی ها

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان

انواع کانی ها


كانيها :‍(kinerals)
مواد طبيعي غير الي هستند كه داراي ساختمان و تركيب شيميايي مشخصي هستند .

خصوصيات فيزيكي كانيها :
1-رنگ olivine سبز رنگ Azurite ابي رنگ
2-فرم كريستالي :كريستالها بلورهائي هستند كه كوچكترين قسمتهاي آنها يعني اتمها به شكل منظمي كنار هم قرار گرفته اند .


قانون يكساني تارپ ها :
هرنوع كاني كريستالي داراي نوع خاصي زاويه بين وجه هايشان است كه به آنهاSpaue angle مي گويند و براي تمام كريستالهاي يك كاني يكسان باقي
مي مانند .
3- كليواژ (cleavage) هنگامي كه يك كاني ضربه ببيند در راستاي صفحات ضعيفي كه ناشي از پيوند ضعيف بين اتمها در ان صفحه است شكسته ميشود كه اين صفحه شكست را كليواژ گويند .
مانندMica (طلق) يك كليواژ است .


4- شكستگي(Fracture) : بعضي از كاني ها داراي كلواژ نيستند ولي در عوض داراي سطح شكنندگي خاصي مي باشند كه ممكن است منظم باشد مانندOliyine يا نامنظم و زبر مانندQuartz
5- سختي (Hardness) : مقاومت در برا بر خراش را سختي سنگ گويند .
انواع سختيها :
1-talkيا پودر بچه 6- آزتور
2-Gepsum ژيپس يا سنگ گچ 7- كوارتز
3- كلسيت يا سنگ اهگ 8- توپاز
4- فلوئورين 9-گرندون
5- آپاتيت 10-الماس
6- خاكه:(streak)
7- وزن مخصوص :نسبت وزن كاني به آب هم حجم خود است
8- سنگيني(Heft) : .وزن نسبي كاني را سنگيني گويند .
9- جلا(luster) :درخشش ظاهري يك كاني است .

جلاي كلي كانيها:
1- جلاي فلزي Metalic luster
2- جلاي غير فلزيNon Metalic luster

انواع جلاها :
1- جلاهاي فلزي :نور را به خوبي منعكس ميكند مثل پيريت و گالن
2- جلاهاي شيشه اي :روشن هستند مثل شيشه و هاليت (سنگ نمك)
3- جلاهاي صمغي : روي سطح كاني حالتي مانند صمغ دارند مثل سولفيد روي .
4- جلاهاي ابريشمي : ظاهري رشته رشته دارند مانند پنبه نسوز


5- جلاهاي چرب : مثل اين است كه سطح آن را چرب كرده اند مثل گل سر شور talk
10- شكست نور نوري كه مي تابد به دو قسمت تقسيم مي گردد
11- شفافيت : نوشته و تصوير از پشت آن قابل روئيت است مثل Salt. quartz
12- چكش خواري :
الف ) شكنندگي (brittle) : مثل quartz و سنگ نمك
ب ) تورق(Mallable) : مثلMica و سنگ مس
ج) خاصيت انحراف پذيري : پس از تغيرفرم به حالت اوليه بر نمي گردد مثل كلسيت
د) خاصيت الا ستيك : كه اگر آن را خم كنيد به حالت اوليه بر مي گردد مثل Mica
كانيهاي متعاول تشكيل دهنده سنگها :
پوسته زمين از كانيهاي زير تشكيل شده است (مهمترين آنها) :
1- فلدسپاتها 2- كوارتز 3- پيروكسن
4- آمفي بول 5- ميكا 6- آلوين

1-فلدسپاتها :
رنگ روشن دارد عمدتا 2 كليواژ خوب دارند
الف – اورتوكلاسها : فرمول شيمياييds1o2 ,Al2C3 ,k1O سختي حدود6 رنگ سفيد يا صورتي دارند و زاويه بين كليواژ هايشان 90 درجه است .
ب – PLagioclaseها داراي كليواژ هاي با زاويه 86 درجه هستند وداراي رنگ خاكستري ويا سبز بوده و سختي آنها حدوداً5/6است و داراي فرمول شيميايي Nao + ,Al2o3 ,6sio2 مي باشند
ج-Micraocline ها : تركيبي شبيه اورتوكلاسها دارند و تفاوت در فرم كريستالي آنها است و داراي رنگ از كرمي تا قرمز به صورت متغير هستند .


موارد استفاده فلد سپاتها در صنايع چيني و سراميك سازي است .

2-كوارتز ها :
كوارتز خالص : بي رنگ و خالص هستند و بي دون كليواژ بوده و شكننده اند داراي سطحي ناصاف اند و ضريب سختي آنها 7 است .

3-پيروكسنها :
داراي فرمول شيمياييMgfe sid3 ,camg(sid3)2 هستند و دو كيلواژ خوب دارند زاويه بين كليواژشان 87 درجه و 93 درجه است . و داراي رنگ سبز و تيره هستند .

آمفي بولها:
داراي فرمول شيميايي Tremo lite: 2co2mgsi8o22(OH)2
Actinotite:Ca2(Mgfe)5Si8O22(OH)2
و سبز رنگ تا مشكي رنگ هستند كريستالهاي 6 وجهي دارند و زاويه بين كليواژها است .

5-ميكا :
الف ) Muscoviteيا ميكاي كه سفيد و بي رنگ هستند داراي فرمول شيمياييKAL3Si3O10(OH)2 مي باشند .
ب ) bictteيا ميكاي سياه كه داراي فرمول شيميايي K(Mgfe)3 Alsi3O10(CH)2 هستند .
ميكاها داراي 1 كليواژن خوب هستند و در عايق سازي استفاده مي شوند .

6- آلوين :
آلوينها جلاي شيشه اي دارند و معمولا به رنگ سبز هستند داراي فرمول شيميايي(Mgfe)2 SIC4 هستند .
كانيهاي رسي (Ciay minerals):
1- كائولينت (Kaolinite)
2- ايليت (Illite)
3- مونت موريلونيت (Mant Marilonite)
واحدهاي اصلي كه رسها از آنها تشكيل يافته اند :
1- واحدهاي سيليكا تترا ميدرال Sio2


2- واحدهاي 10 كتاهيدرال Al2C3
1- كائولينت : دانه هاي ريز كائولينت ورقه اي شكل هستند و در مناطق مرطوب يافت مي شود مثل هالوژنها :
در آزمايشگاه براي بررسي آن دقت زيادي لازم است .
2- ايليت : اين نوع كانيها از تخريب سنگ ميكا بدست مي آيد و در آنها اگر مشكل يون پتاسيم نداشته باشد مشكل جذب آب نخواهيم داشت .
3- مونت موريلونيت : اين سهاتورم خيلي زيادي دارند و در مناطق گرم وخشك يافت مي شوند چادر خاكستري آتشفشاني .

سنگها DOCKS)):
مواد طبيعي متراكم ، نيز سخت تا سخت كه از يك يا چند نوع كاني تشكيل يافته است .

طرق تشكيل سنگها:
1- بدليل سرد شدن مواد مذاب داخل زمين .
2- بارسوب وته نشين شدن مواد غير آلي در آب .
3- با رسوب صدفهاي بعضي از موجودات زنده .
4- بدليل تراكم گازها در آنها قطعات سنگها وجود دارد .
5- بدليل تغيير شكل سنگها اوليه در اثر حرارت زياد و يا فشار سنگهاي همجوار .
6- بدليل تجزيه سن گها و در اثربه هم پيوستن دوباره آنها به شكلي كه نوع جديدي از سنگ بوجود آ”مده باشد .

انواع سنگها:
1- سنگهاي آذرين ((Igheous
2- سنگهاي رسوبي (Seaimentry)
3- سنگهاي دگرگون(Metamerphic)

تشكيل سنگهاي آذرين


1- انجماد سريع
2- انجماد تدريجي مثل TUFF

مواد تشكيل دهنده سنگهاي آذرين :
پتاسيم 3- Pctasium سيليسيم2- silisium اكسيژن 1- Oxzgen
كلسيم Calcium6- آ‎هن 5- Iron آلومينيوم 4- Alcminium
منيزيم 8- Magnesium سديم 7- Sadium

كانيهاي موجود در سنگهاي آذرين :
پيروكسين 3- pyrokene آلوين 2- olivine فلدسپار 1- Feldspar
ميكا 6- Mica آمفي بول 5- Amphiboles كوارتز 4- Quartz

شناسائي سنگهاي آذرين :
1- بافت (texture) مربوط است به اندازه و شكل مواد يا رگه ها و كريستالها و آرايش آنها
2- ساختمان(Structure) مربوط است به شكل ظاهري ، فرم ظرافت درزها (Joints)
3- سختي

4- بافتهاي موجود در سنگهاي آذرين :
1- phaneritic
كريستالهاي با چشم غير مسطح به راحتي مشاهده مي گردند
2-par phyritic -phaneritic
كريستالهاي كوچك دور كريستالهاي بزرگ رافرا گرفته اند و هر دو گروه با چشم ديده مي شوند .
3- Aphanitic texzre
در اين نوع بافت كريستالها فقط با چشم مسلح (ميكروسكوپ ) قابل مشاهده اند
4- porphyritic -Aphanitic texture
اگر كريستالهاي بزرگي كه با چشم قابل روئيت هستند درAphanitic يافت شوند اين نوع بافت بوجود مي آيد .
5- Glassy
حتي با ميكروسكوپ كم كريستالهاي آن قابل روئيت نيستند .
6- Fragmental texture
اين بافت شامل قطعات شكسته و گوشه دار سنگهاي آذرين است ودر خاكستر آتشفشان يافت مي شوند .

شناسائي سنگهاي آذرين :
1- تعيين نوع بافت
2- تعيين درصد تيره بودن كانيهاي تشكيل دهنده .
الف) سنگهائي اسيدي داراي مقدار كمتري كانيهاي تيره رنگ هستند.
ب ) سنگهائي با تيرگي متوسط كه حدود 50% كانيهاي تيره رنگ دارند .
ج) سنگهاي تيره كه حدود 70% كانيهاي تيره رنگ دارند .
3- تعيين نوع فلدسپار :
الف) فلدسپار صورتي K پتاسيم .
ب ) فلدسپار سفيد يا خاكستري plagiclase
4- تعيين درصد تقريبي كوارتز

QUARTZ+Z<5% QUARTZ +Z>5% مقدار نوع فلدسپات
نفوذي خروجي نفوذي خروجي
Trcchyte
Latic Syenite
Marigonitc Rboyolitc
Quortz catcitc Granite
Grandasite K>plcgicclasc
K<plegioclase

سنگهاي آذرين كه در جدول نيستند ؟
1- ابسيدين Obsidian سياه رنگ و بافت شيشه اي
2- پوميكا Pumica سنگ پا


3- توف TUFFخاكستر آتشفشاني
4- براسياBreccia ، قطعات بزرگ سنگهاي آتشفشاني

مراحل شكل گيري سنگهاي رسوبي
1- هوازدگي شيميايي يا فيزيكي سنگهاي مادر
2- حمل بوسيله باد و يخچال
3- رسوب در محلهاي ويژه
4- بهم فشردن و چسبيدن مواد رسوبي و تشكيل سنگها

5- تركيبات سنگهاي رسوبي :
1- كوارتزQUARTZ
2- كليستCalcite
3- خاك رس Clay
4- سنگ شكسته ها Rock Fragment

ساختمان سنگهاي رسوبي :
1- لايه هاي افقي
2- مقاطع لايه اي

بافت سنگهاي رسوبي :


1- آواري (Clastic) از خرد شدن سنگهاي ديگر بوجود مي آيند .
الف ) Coarse –grained درشت دانه
ب ) Medium- grained متوسط دانه
ج) Fine grained ريز دانه

نمونه هاي مهم سنگهاي رسوبي آواري :
1-Cong lomerate
2- Sand -Stoneاز جوش خوردن ماسه هاي متوسط بوجود مي آيد
3- Silt- stone از جوش خوردن ريز دانه ها بوجود مي آيد
4- Shaleسنگ لوح


2-سنگهاي غير آواري( Nan –Clasti)
حالتي است كه كانيهاي محلول درون آب خارج شده به صورت سنگ در مي آيند نمونه هاي مهم سنگهاي رسوبي غير آ‎واري :
1- Limestoneسنگ آهك
2- Chalk ورقه هاي منظم ميكروسكوپي
3-dolomite
4-gypsumسنگ گچ
5-Roksaltسنگ نمك
6- travcrtineنماي ساختمان (تراورتن )

سنگهاي دگرگوني :
سنگهائي كه از ساير سنگها تحت اثر فشار زياد و يا حرارت ويا واكنش شيميايي با مواد مذاب بوجود مي آيند .

اثرات دگرگوني :


1- بوجود آمدن كاني جديد با تركيبات شيميايي جديد
2- تغيير فرم جهت كانيهاي تشكيل دهنده سنگ اوليه
3- تشكيل كريستالهاي بزرگتر از كريستالهاي اوليه

انواع دگرگوني :
1- دگرگوني تماسي :Contact metna marchism
2- دگرگوني ناحيه اي : بوجود آمدن تنشهاي زياد تحت اثر عوامل كوهزائي
P.P : plinic pal point
تصوير گرفته شده از هواپيما

خط پرواز :(plight line)
نواري است كه هر بار هواپيما روي آن حركت مي كند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 34 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله انواع مکانیزم های تشخیص نفوذ و بررسی یک مورد پیاده سازی شده در نرم افزار Snort

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده – با افزایش روز افزون حملات در شبکههای کامپیوتری و وابستگی گسترده فعالیتهای حوزههای مختلف به سرویسهایی که در شبکه ارائه می شوند، تلاش برای مقاوم سازی این شبکهها در برابر حملات بسیار مهم است. یکی از تمهیدات امنیتی به منظور بهبود سطح امنیتی شبکه، جلوگیری از نفوذ به شبکه یا حذف آثار حمله پس از بروز، در شبک ...

دانلود مقاله انواع مکانیزم تلفات در شبکه های نوری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده :فیبر نوری یکی از محیطهای انتقال داده با سرعت بالا است. امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبکههای تلفن شهری و بینشهری، شبکههای رایانهای و اینترنت و برای انتقال اطلاعات در مسافتهای طولانی استفاده میشود. نور در کابل نوری از طریق هسته و توسط جهشهای پیوسته حرکت میکند.با توجه به اینکه سطح روکش قادر ب ...

دانلود مقاله نقشه برداری پیشرفته انواع مختلف کانی سازی های آهن ، اندواسکارن واگزواسکارندر کانسار آهن سنگانخواف ، استان خراسان رضوی با استفاده از داده های سنجنده استر

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
مقدمه محدودهموردمطالعه، آنومالی هاي مرکزي و شرقی کانسارسنگآهنسنگان استکه در300کیلومتریجنوب شرقیمشهدو 40 کیلومتریجنوب شرقی خوافدراستانخراسانرضویبینطول هایجغرافیایی 60° 45´ - 60° 24´ وعرض هایجغرافیایی 34° 33´ - 34° 26´ قراردارد. معدنسنگان،یکذخیرهبزرگوباارزشاسکارنآهناست وجزییازکمربندولکانیکی-پلوتونیکیخواف-کاشمر ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت انواع وسایل مکانیکی برای نجات

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش تعداد حوادث و سوانح مختلف سازمانهای امدادی بايد همگام با پيشرفت صنعت و تكنولوژي آمادگي خود را به منظور انجام كمك هاي اوليه درماني و نجات جان مصدومين حفظ نمايند. طبق تحقیقات و بررسی هاي صورت گرفته وجود تجهیز ...

مقاله مطالعه انواع تنشها در گیاهان و بررسی برخی مکانیسم های مقاومت به تنش

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه انواع تنشها در گیاهان و بررسی برخی مکانیسم های مقاومت به تنش   چکیده رشد و توان تولیدی گیاهان به طور نامطلوبی تحت تأثیرخشم طبیعت به شکل عوامل گوناگون تنش زنده و غیر زنده قرار میگیرد. از آنجا که تنش های محیطی زنده و غیر زنده به نوعی بر عرصههای تولید گیاهان زراعی تاثیرات منفی قابل توجهی میگذارد، کنترل ...

مقاله مروری بر گرفتگی غشاهای پلیمری : انواع ، مکانیزم ها و روش های شست وشو

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر گرفتگی غشاهای پلیمری:انواع، مکانیزمها و روشهای شستوشو   خلاصه در دهه های گذشته استفاده از فرآیندهای غشایی در صنعت روند روبه رشدی داشته است.با این حال مشکل عمده،که استفاده از این فناوری را در معرض محدودیت قرار میدهد،پدیده گرفتگی ...

مقاله بررسی تاثیر الیاف فوﻻدی بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر الیاف فوﻻدی بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی   خﻻصه ر وجود ضایعات بتنی مشکﻻت زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است .مواد معدنی مورد استفاده در بتن محدود است و لذا استفاده مجدد از ضایعات بتن باعث کاهش استفاده از مواد معدنی میشود. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که امکان بکا ...

مقاله مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی چکیده در این مقاله برای مطالعه نحوه رسوبگذاری و فرسایش در اطراف موج نشکن بندر جاسک از روش عددی حجم محدود با استفاده از مدل نرم افزاری MIKE21/3 COUPLED MODEL F ...