بخشی از مقاله

بررسي آميزش ew و + در مگس سرکه

هدف: بررسي آميزش ew و + در مگس سرکه
چکيده: آميزش مگس در آزمايش مگس سرکه ماده ي ew و نر ++ بوده که براي انجام اين آميزش ابتدا به ماده ي آميزش نکرده ew احتياج داريم که براي اين کار ابتدا 5 نر و ماده ew را با هم کشت داديم که بعد از آميزش تخم ريزي کرده و لارو و شفيره مي دهند وقتي که شفيره تيره بود و اندام هاي بدن مگس سرکه ديده شد، فردا صبح رأس ساعت 30/7 در آزمايشگاه حاضر شديم

و باکره گيري را انجام داديم که 5 تا 6 ماده ي باکره گرفتيم و در کشت جديد انتقال داديم و 5 نر وحشی گرفته و در همان لوله اي گذاشتيم که ماده هاي باکره هستند و F1 ا تا 10 روز شمارش کرديم بيش از 10 روز شمارش انجام نداديم چون ممکن است F1 با F2 آميزش يابد و همه را با هم نشمارديم و سري به سري شمارديم و مگس هاي شمارش شده را دور ريختيم و تا 100 تا 150 تا F1 شمارديم و همچنين F2 را مثل F1 انجام داده و 100 تا 150 عدد از نسل F2 را شمارديم.


آميزش من يک آميزش دي هيبريد جنسي بود که از قوانين مندل پيروي نمي کند.
F1 : نر W = 15
ماده + = 33
F2:
فنوتيپ ها ماده ها نرها کل
(W) وايت 30 12 42
(+) وحشي 20 20 40
(e) ابوني 5 10 15
(ew) ابوني- وايت 2 11 13


نسل F1:
فنوتيپ O E (O-E) (O-E)2
W 15 12 3 9 75/0
+ 33 36 3- 9 25/0
جمع 48 48 0 18 1

نسل F2:
فنوتيپ O E (O-E) (O-E)2
W 42 875/61 875/19- 015/395 384/6
+ 40 625/20 375/19 390/375 200/18


e 15 625/20 625/5- 640/31 534/1
ew 13 875/6 125/6 515/37 456/5
جمع 110 110 0 56/839 574/31
81/7 > 574/31  X2 جدول < X2 محاسبه شده از قوانين مندل پيروي نمي کند.

مواد و روش ها:
مواد: محيط کشت مگس سرکه به صورت آماده در لوله ي آزمايش دراختيار ما قرار گرفت، مگس سرکه
روش ها: ابتدا در روز 8/8/86 يک لوله ي آزمايش که درون آن تعدادي مگس سرکه ي نر و ماده ي ew بود در اختيارم گذاشتند و اعلام کردند که آميزش ما ew و + است. سپس اين لوله ي آزمايش را در دستگاه قرار داديم و اولين مشاهده در روز 13/8/86 بود که در آن لاروس III و شفيره قابل مشاهده بود و والدين را رهاسازي کرديم.


و در صبح روز 16/8/86 دوباره رهاسازي کرديم و بعد از ظهر همان روز به مگس ها سر زديم ولي ماده ي باکره نداشتيم و دوباره در صبح روز 17/8/86 به آزمايشگاه آمدم و يک باکره ew داشتم و آن را به محيط کشت دوم منتقل کردم و در روز 19/8/86 رهاسازي کردم و صبح و بعد از ظهر همان روز هنوز مگس ها درنيامده بودند و دوباره در صبح روز 20/8/86 رهاسازي کرديم و در بعد از ظهر همان روز باکره گيري تمام شد و 5 ماده ي باکره به لوله ي دوم منتقل کردم و چند نر وحشي در آن قرار دادم، و دوباره در روز 26/8 دوباره به لوله ي آزمايش سر زدم و لارو نس III , II , I قابل مشاهده بود.


و در روز 29/8 والدين رهاسازي شد و در روز 5/9/86 فرزندان (F1) را شمارش کردم که 44 فرزند مشاهده کردم که 12 تا از آنها نر W بودند و 32 تا از آنها ماده وحشي بود. که در همان روز 7 و 8 تا از نر و ماده جدا کردم و به داخل لوله ي F2 منتقل کردم و لوله ي F2 را داخل انکيباتور قرار دادم و دوباره در روز 7/9/86، 4 فرزند از F1 مشاهده شد که 3 تا از آنها نر W و 1 ماده ي وحشي بود.


در روز 11-9-86 لوله ي F2 را رهاسازي کردم و F1 در مرحله ي شفيرگي بود. در روز 13/9/86 لوله ي F1 را دور انداختم چون 10 روز تمام شده بود و محيط گشت در حال خراب شدن بود ولي لوله ي F2 لارووسن III بودند. در روز 20/9/86 لوله ي F2 را شماردم که 110 تا بودند که 42 تا W و 40 تا + و 15 تا e و 13 تا ew بودند.

نتايج:
اين آميزش يک آميزش جنسي دي هيبريد بود.

*
گامت هاي مادري :
گامت هاي پدري :


جدول فنوتيپ ها:
ماده هانرهاجمع

نسل F1: نر W = 15
ماده + = 33
نسل F2:
فنوتيپ ها کل
w 30 12 42
+ 20 20 40
e 5 10 15
ew 2 11 13
جمع 57 53 110
نسل F1:
فنوتيپ O E (O-E) (O-E)2
W 15 12 3 9 75/0
+ 33 36 3- 9 25/0
جمع 48 48 0 18 1

نسل F2:
فنوتيپ O E (O-E) (O-E)2
W 42 875/61 875/19- 015/395 384/6
+ 40 625/20 375/19 390/375 200/18
e 15 625/20 625/5- 640/31 534/1
ew 13 875/6 125/6 515/37 456/5
جمع 110 110 0 56/839 574/31
81/7 > 574/31  X2 جدول < X2 محاسبه شده از قوانين مندل پيروي نمي کند.
بحث
آميزش من يک آميزش دي هيبريد جنسي بود که از قوانين مندل پيروي نمي کرد.
در نسل دوم فنوتيپ وايت 42 عدد مشاهده شد در صورتي که بر طبق قوانين مندل بايد اين تعداد در حدود 62 عدد باشد و فنوتيپ وحشي 40 عدد مشاهده شد در صورتي که طبق قوانين مندل اين تعداد مي بايست حدود 21 عدد باشد و فنوتيپ ابوني 15 عدد مشاهده شد. در صورتي که طبق قوانين مندل اين تعداد بايد حدود 21 عدد باشد و فنوتيپ ابوني وايت 13 عدد مشاهده شد در صورتي که طبق قوانين مندل اين تعداد مي بايست

حدود 7 عدد باشد و با نتايج و اعداد به دست آمده X2 محاسبه شده از X2 جدول بيشتر شد و اين مسئله تأييد کنندة اين است که اين نوع آميزش از قوانين مندل پيروي نمي کند.

منابع
- www.iranianphotorit.com
- www.sharghnewspaper.com
- خبرگزاري مهر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید