دانلود مقاله بررسی ارتباط بین رشد سرمایه در گردش و داراییهای عملیاتی بلندمدّت با بازده داراییها

word قابل ویرایش
103 صفحه
9700 تومان

مقدمه

امروزه هدف مدیران واحدهای تجاری آن است که دارایی های را به گونه ای به کار برند که مولد و سودآور باشند ، و ادامه فعّالیّت واحد تجاری را تعیین نمایند . شرکتها میتوانند وضعیت و توان مالی خود را برای تأمین منابع و بدست آوردن حداکثر سود از طریق افزایش سرمایه در گـردش و داراییهـای بلند دّتم جهت رسیدن به بازده مورد نظر صرف کنند .اگر شـرکتی دارایـیهـایش را افـزایش دهـد در

طول زمان آن شرکت رشد خواهد کرد ، همچنین رشد داراییهای بلندمدّت وقتـی کـه در شـرایط

مناسب صورت گیرد قاعدتاً به ظرفیت تولید و سود میافزاید و بـرای ایـن منظـور از وام بلنـد مـدت، سود سنواتی یا افزایش سرمایه استفاده می شود به نحوی که موجب کـاهش سـرمایه در گـردش نشـود زیرا در بلند مدت یک شرکت فعال و موفق از محل افزایش سرمایه در گـردش خـود دارایـی بلندمـدّت کسب می کند حال شرکتی که بازده دارایی بیشتری در مقایسـه بـا دیگـر شـرکت هـا داشـته باشـد آن شرکت از اهرم دارایی بالاتری برخوردار است وبلعکس ، شرکتی که بازده دارایی کمتـری در مقایسـه بـا دیگر شرکت ها داشته باشد از اهرم دارایی پایین تری برخوردار است ، این پژوهش به طور عمده نقشـی که رشد سرمایه در گردش و داراییهای عملیاتی بلند مدّت بر بازده داراییها ایفا میکند تاکید دارد .

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگس- آذر ۳۹

تبیین موضوع

واحدهای تجاری در محیطی که هر روز مسئله و پدیده ای جدید مرتبط با مسائل مالی درآن بوجود میآید ، بایستی برای حل آنها پاسخ های مناسبی را ارائه کنند که در این فرآیند از ابزارهای مختلفی برای یافتن بهترین شیوه حداکثر کردن ثروت استفاده می کنند . از آنجا که اهداف شرکت ، نوع فعّالیّت واحد تجاری و منافع آن باید در جهت کسب بازده هر چه بیشتر برای صاحبان شرکت به کار رود ، در این میان یکی از مهم ترین معیارهای سنجش عملکرد شرکتها میزان بازده منابع بکار گرفته شده در شرکت میباشد لذا در این راستا عوامل متعددی میتواند بر آن تأثیر گذار باشد و از آنجایی که تغییرات در وضعیت مالی تغییرات در دارایی ، بدهی ، سرمایه و تغییرات در سرمایه در گردش خالص را نشان میدهد و این تغییرات در وضعیت مالی میتواند تأثیر بسزایی بر بازده داراییها داشته باشد، لذا در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین رشد سرمایه در گردش و داراییهای
عملیاتی بلند مدّت را با بازده داراییها مورد بررسی قرار دهیم .

اهمیّت موضوع

مدیران برای برنامهریزی و کنترل عملیات تجاری آینده میتوانند از نرخ بازده داراییها استفاده کنند، اگر در شرایط خاصی این نرخ خیلی پایین باشد برای یافتن علّت باید به مطالعه پرداخت ، از آنجا که نرخ بازده در برنامهریزی و کنترل فعالیتهای شرکت و همچنین در برنامهریزی ساختار دارایی و بدهی و سرمایه شرکت و در انتخاب داراییهای بلند مدت و دیگر انواع سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد .لذا مدیران عالی شرکت نه تنها مسئول عملیات شرکت هستند بلکه باید در قبال ساختار داراییها و سرمایه و بدهی قبول مسئولیّت کنند و هرجا ممکن باشد تعادل لازم را بوجود آورند .

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگس- آذر ۳۹

داراییهای شرکت باید به طور متناسب نگهداری شوند داراییهایی که درجریان عملیات عادی مؤسّسه به کار گرفته میشوند نباید بی مصرف باقی بمانند ممکن است درمؤسّسه ای سرمایهگذاری زیادی در موجودی ها ، حساب بدهکاران (سرمایه در گردش) ویا داراییهای بلند مدّت انجام شود این داراییها جزء لیست داراییهای شرکت خواهند بود امّا ممکن است در سودآوری شرکت نقشی نداشته باشند و در نتیجه نرخ بازده تغییر خواهدیافت که در این تحقیق ما به دنبال بررسی ارتباط بین متغیر

رشد سرمایه در گردش و داراییهای عملیاتی بلند مدّت با بازده داراییها می باشیم .

هدف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع بررسی ارتباط بین رشد سرمایه در گردش و داراییهای عملیاتی بلند مدّت با بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران میباشد . بسیاری از تحلیگران مالی بازده داراییها را شاخصی نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره واحد تجاری می دانند از آنجا که اولین هدف مدیریت در شرکتها ومؤسّسات تجاری به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است در نظر داریم با انجام این تحقیق تأثیر رشد سرمایه در گردش و داراییهای عملیاتی

بلندمدّت را بربازده داراییها در شرکتهای ایرانی طی یک دوره ۶ ساله مورد بررسی قرار دهیم .

فرضّیه های تحقیق

در این تحقیق برای نشان دادن و بررسـی ارتبـاط بـین رشـد سـرمایه در گـردش و دارایـی هـای عملیاتی بلند مدّت با بازده داراییها دو فرضّیه در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل میباشد: -۱بین رشد سرمایه در گردش با بازده داراییها ارتباط وجود دارد .
-۲بین رشد داراییهای عملیاتی بلند مدّت با بازده داراییها ارتباط وجود دارد .

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگس- آذر ۳۹

قلمرو تحقیق قلمرو تحقیق از نظر زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر میباشد :

-۱قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق ، ازابتدای سال مالی ۱۳۸۷ تا پایان سال مالی ۱۳۸۸ به مدت ۱سال است .

-۲ قلمرو مکانی : برای قلمرو مکانی تحقیق ، بورس اوراق بهادار مشهد در نظر گرفته شده است. -۳قلمرو موضوعی : ارتباط بین رشد سرمایه در گردش وداراییهای عملیاتی بلند مدّت با بازده دارایی ها ، قلمرو موضوعی این تحقیق میباشد .

روش تحقیق ( متدلوژی ) جامعه آماری

جامعــه آمــاری پــژوهش حاضــر کلیــه شــرکتهای پذیرفتــه شــده بــورس اوراق بهــادار تهــران میباشد .

ویژگی های نمونه تحقیق روش نمونه گیری تحقیق حاضر و شامل تمام اعضاء جامعه آماری میباشد مگـر شـرکتهـایی

که اطلاعات آنها جهت محاسبه متغیرها در دسترس نباشد یا امکان محاسبه متغیرها برای آنهـا ممکـن نباشد لذا شرکت هایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونـه اصـلی تحقیـق مـورد بررسـی قـرار خواهند گرفت :
-۱حداقل از ابتدای سال مالی ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگس- آذر ۳۹

-۲اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ، در طول دوره تحقیـق در دسترس باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 103 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد